Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Wolne oprogramowanie do projektowania baz danych przestrzennych
Piotr Cichociński, Ewa Dębińska
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Wprowadzenie do technologii skaningu laserowego w leśnictwie
Piotr Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 1(58), 2013 Wpływ algorytmu określania dróg spływu powierzchniowego na wyniki oceny zagrożenia gleb erozją wodną w skali zlewni z zastosowaniem modelu RUSLE
Wojciech Drzewiecki, Sebastian Ziętara
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 7, 2008 Wpływ danych geoinformatycznych na planowanie akcji ratowniczych w polskiej strefie SAR
Jerzy Pyrchla
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Wpływ jakości danych na modelowanie stref zagrożenia powodziowego
Beata Hejmanowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Wpływ jakości danych przestrzennych na wyniki modelowania obiegu wody w dorzeczu Parsęty
Joanna Gudowicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Wpływ metody określenia lokalnych wag kryteriów w analizie wielokryterialnej
Joanna Jaroszewicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Wpływ odległości od stacji referencyjnej ASG-EUPOS na dokładność kartowania terenowego odbiornikiem GPS klasy GIS
Łukasz Beluch
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Wpływ prędkości jednostki hydrograficznej na dokładność uzyskanych modeli dna
Wojciech Maleika, Michał Pałczyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Wpływ ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej na wykorzystanie danych przestrzennych w jednostkach administracji samorządowej
Waldemar Izdebski
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 4(61), 2013 Wpływ wieku drzewostanów na ich charakterystyki spektralne i wartości wybranych wskaźników wegetacyjnych
Paweł Piekarski, Piotr Dzieszko
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 Wspólne korzystanie z danych przestrzennych przez społeczności lokalne
Aleksander Hanslik
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Wspomaganie decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich
Małgorzata Leszczyńska
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Współczesne metody fotogrametrii i ich zastosowanie w leśnictwie
Joanna Adamczyk, Krzysztof Będkowski, Sławomir Mikrut
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Współczesne metody konserwatorskiej dokumentacji zastosowane w Kaplicy Zygmuntowskiej
Ireneusz Płuska
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 8, 2008 Współczesne możliwości pomiaru szczegółów sytuacyjnych w przestrzeni leśnej
Michał Brach
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 2(68), 2015 Współczesne problem prowadzenia mapy zasadniczej w Polsce
Waldemar Izdebski
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Współdziałanie GIS: istota, środki informatyczne i przykłady
Agnieszka Chojka, Agnieszka Zwirowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Wstępne wyniki klasyfikacji siedlisk łąkowych pod względem odwodnienia w rejonie kopalni węgla brunatnego Bełchatów przy użyciu statystyk strefowych oraz danych satelitarnych
Karol Przeździecki, Jarosław Zawadzki, Zygmunt Miatkowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 Wybrane aspekty konstruowania odwzorowań kartograficznych o możliwie najmniejszych zniekształceniach odwzorowawczych
Paweł Pędzich
Szczegóły   PDF
 
Tom 18, Zeszyt 2(89), 2020 Wybrane aspekty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej
Waldemar Izdebski, Anna Michalik, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Zbigniew Malinowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Wybrane elementy o charakterze przestrzennym schematu aplikacyjnego do zarządzania nieruchomościami
Elżbieta Bielecka, Dorota Latos, Marcin Latos, Paweł Kamiński, Paweł Szura
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Wybrane metody obliczania pól powierzchni wieloboków geodezyjnych na elipsoidzie
Jerzy Balcerzak, Paweł Pędzich
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Wybrane problemy implementacji infrastruktur informacji przestrzennej
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Dariusz Nogalski, Sylwester Banaś
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 3(78), 2017 Wybrane problemy w zakresie informacji geoprzestrzennej w Polsce
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 5, 2008 Wybrane problemy wizualizacji w skali l :50 000 treści Wielorozdzielczej Bazy Danych Topograficznych
Joanna Bac-Bronowicz, Andrzej Głażewski, Paweł Kowalski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 4, 2007 Wybrane zdalne metody szacowania biomasy roślinnej w ekosystemach leśnych jako podstawa systemu raportowania bilansu węgla
Paweł Strzeliński, Agata Wencel, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Michał Zasada, Andrzej Jagodziński, Marcin Chirrek
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Wydajna usługa przeglądania danych na potrzeby INSPIRE za pomocą technologii WMTS - Web Map Tile Service
Marek Brylski, Alina Kmiecik, Sebastian Janeczek, Łukasz Baraniak, Chris Tweedie
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 4(66), 2014 Wykorzystanie analiz przestrzennych GIS w regionalnej gospodarce surowcami mineralnymi na przykładzie województwa dolnośląskiego
Jan Blachowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 16, Zeszyt 4(83), 2018 Wykorzystanie analiz sieciowych przy projektowaniu objazdów imprez masowych na przykładzie biegu Orlen Warsaw Marathon
Michał Kałuski, Jerzy Chmiel, Anna Fijałkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Wykorzystanie architektury SOA i interoperacyjności usług przestrzennych w procesie aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Robert Widz, Dariusz Cieśla, Marek Brylski
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 4(70), 2015 Wykorzystanie baz danych topograficznych do opracowań kartograficznych w górnictwie odkrywkowym
Joanna Bac-Bronowicz, Justyna Górniak-Zimroz, Katarzyna Pactwa
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Wykorzystanie bazy danych GLDAS i narzędzi Open Source w badaniach wilgotności gleby
Mateusz Kędzior, Karol Przeździecki, Jarosław Zawadzki
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Wykorzystanie bazy danych HYDRO dla potrzeb zarządzania zasobami wodnymi w sytuacjach kryzysowych
Renata Graf, Robert Olszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Wykorzystanie bazy danych HYDRO dla potrzeb zarządzania zasobami wodnymi w sytuacjach kryzysowych
R. Graf, R. Olszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 6(56), 2012 Wykorzystanie bazy danych obiektów topograficznych w systemie "Ogólnodostępna Platforma Informacji - tereny poprzemysłowe" jako komponentu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Jan Bondaruk, Paweł Zawartka
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Wykorzystanie Bazy Danych Topograficznych dla potrzeb zarządzania kryzysowego
Dariusz Gotlib
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 6(50), 2011 Wykorzystanie BDOT w ocenie ryzyka powodziowego - problemy integracji informacji przestrzennej
Agnieszka Buczek, Elżbieta Nachlik
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 5(55), 2012 Wykorzystanie cech określonych na podstawie wysokościowego modelu koron w dwufazowej metodzie inwentaryzacji zapasu drzewostanu
Stanisław Miścicki, Krzysztof Stereńczak
Streszczenie   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 3(69), 2015 Wykorzystanie chmur punktów z lotniczego skanowania laserowego do weryfikacji stanu aktualności wybranych obiektów w bazie geometrycznej leśnej mapy numerycznej
Mariusz Ciesielski, Radomir Bałazy, Krzysztof Mitelsztedt, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego (ALS) oraz analiz widoczności GIS do oceny przemian krajobrazu warownego Twierdzy Kraków
Karolina Zięba, Piotr Wężyk
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Wykorzystanie danych przestrzennych w kształtowaniu zasobów wodnych
Elżbieta Nachlik, Agnieszka Buczek, Stanisław Mazoń
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 4(54), 2012 Wykorzystanie danych referencyjnych oraz usług danych przestrzennych w projektach informatycznych dotyczących popularyzacji dziedzictwa narodowego Polski
Arkadiusz Kołodziej
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do poszukiwania miejsc wskazujących na obecność jam grobowych ofiar Obławy Augustowskiej
Dariusz Dukaczewski, Zbigniew Bochenek, Artur Karol Karwel, Honorata Paradysz, Zbigniew Kulikowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Wykorzystanie danych teledetekcyjnych w miejskich systemach informacyjnych
Ireneusz Wyczałek, Elżbieta Wyczałek, Artur Plichta
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej, GPS i GIS w procesie kartowania szaty roślinnej Babiogórskiego Parku Narodowego
Piotr Wężyk, Mateusz Sztremer
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Wykorzystanie geoankiety jako narzędzia konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego w aglomeracji poznańskiej
Edyta Bąkowska, Tomasz Kaczmarek, Łukasz Mikuła
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 Wykorzystanie geoinformacji przez Państwową Straż Pożarną
Wiktor Gawroński, Karolina Tyrańska-Wizner
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Wykorzystanie georeferencyjnych baz danych do zarządzania kryzysowego na przykładzie Krakowa
Maria Kolińska, Tadeusz Chrobak
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Wykorzystanie GIS i teledetekcji jako narzędzi do analizy sukcesji zakrzewień w Narwiańskim Parku Narodowym
Paweł Próchnicki
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Wykorzystanie GIS w badaniach zmian krajobrazu
Paweł Terefenko, Kazimierz Furmańczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Wykorzystanie GIS w meteorologii, klimatologii i hydrologii
Paweł Madej, Izabela Dyras, Zbigniew Ustrnul, Małgorzata Barszczyńska, Danuta Kubacka
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Wykorzystanie GPS i dalmierza laserowego w praktyce leśnej
Michał Brach, Krzysztof Stereńczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Wykorzystanie historycznych zdjęć lotniczych do analizy zmian brzegu na przykładzie fragmentu wybrzeża Zatoki Pomorskiej
Joanna Dudzińska-Nowak, Kazimierz Furmańczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Wykorzystanie informacji geograficznej w kryminalistyce
Iwona Kaczmarek, Dominika Olejniczak, Maciej Szostak, Adam Iwaniak
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 7, 2007 Wykorzystanie informacji o pokryciu terenu zawartych w bazach CORINE Land Cover w gospodarce przestrzennej
Elżbieta Bielecka, Andrzej Ciołkosz
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Wykorzystanie leśnej mapy numerycznej w nadleśnictwie na przykładzie Regionajnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
Michal Ostrowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Wykorzystanie map numerycznych i teledetekcji w turystyce i edukacji leśnej
Emilia Wiśniewska, Krystyna Stankiewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 1, 2008 Wykorzystanie metod geoprzestrzennych w ustalaniu rozmieszczenia populacji ryb pelagicznych
Vlado Dadić, Vjekoslav Tičina, Damir Ivanković
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Wykorzystanie metod geostatystyki do wspomagania klasyfikacji mikrofalowych zdjęć satelitarnych
Krystyna Stankiewicz, Emilia Wiśniewska
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Wykorzystanie modelowania danych przestrzennych i ich transformacji (UML, XML, GML) w geologii i hydrogeologii
Tomasz Nałęcz
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 Wykorzystanie odwzorowań anamorficznych w prezentacjach kartograficznych opartych na danych wektorowych VMap L2
Sylwia Garbarczyk-Walus
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Wykorzystanie oprogramowania ArcGIS w analizie widoczności kamer projektowanego monitoringu osiedlowego
Ewa Dębińska, Sebastian Zaleski
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 3, 2004 Wykorzystanie oprogramowania ArcView GIS 8.3 dla nauczania rysunku planistycznego na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim
Małgorzata Hanzl
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Wykorzystanie oprogramowania open source w pomiarach bezpośrednich na przykładzie systemu Quantum GIS
Michał Bednarczyk, Jacek Rapiński
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Wykorzystanie państwowych rejestrów geoprzestrzennych w środowisku GIS do identyfikacji środowiskowych i społecznych konfliktów spowodowanych odkrywkową eksploatacją złóż surowców zwięzłych
Joanna Bac-Bronowicz, Justyna Górniak-Zimroz, Katarzyna Pactwa
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Wykorzystanie perceptronu wielowarstwowego do wyszczególniania obiektów o znaczeniu orientacyjnym na mapach topograficznych
Krzysztof Pokonieczny
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Wykorzystanie rejestratorów trasy GPS do pomiaru dostępności rolniczej w Południowej Afryce
Johan Maritz
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Wykorzystanie semiwariancji do analizy dynamiki gradacji strzygoni choinówki na obszarze Puszczy Noteckiej
Jerzy Mozgawa, Wiktor Tracz, Grażyna Kamińska, Andrzej Kolk, Lidia Sukovata
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 4, 2007 Wykorzystanie SIP w projekicie Retrouvance - "Odkrywamy Lasy Rychtalskie"
Andrzej Węgiel, Paweł Strzeliński, Grzegorz Rączka
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 3, 2008 Wykorzystanie systemów geoinformacyjnych do potrzeb symulacji i optymalizacji przekształceń systemów transportowych i zagospodarowania przestrzennego
Jadwiga Brzuchowska, Tomasz Ossowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej do analizy koncentracji pożarów lasów w nadleśnictwie
Jarosław Krawczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa do prognozowania szkód łowieckich i planowania zadań gospodarczych
Paweł Strzeliński, Paweł Szydłowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa do wariantowego planowania zadań gospodarczych
Paweł Strzeliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Wykorzystanie systemu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP) w projektach związanych z ratownictwem medycznym
Łukasz Wojnowski, Justyna Bachowska, Rafał Chrustek
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Wykorzystanie sysytemu informacji przestrzennej do optymalizowania przebiegu leśnych ścieżek edukacyjnych
Andrzej Węgiel, Dariusz Rutkowski, Paweł Oleszkiewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 18, Zeszyt 1(88), 2020 Wykorzystanie technologii GIS w analizie zielonej i błękitnej infrastruktury
Joanna Pluto-Kossakowska, Weronika Tulkowska, Monika Władyka
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 5, 2007 Wykorzystanie technologii naziemnego skaningu laserowego w inwentaryzacji lasu
Marcin Chirrek, Paweł Strzeliński, Agata Wencel, Michał Zasada, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 8(44), 2010 Wykorzystanie usług sieciowych do aktualizacji bazy danych budynków i punktów adresowych województwa małopolskiego
Justyna Bachowska, Sławomir Piróg, Łukasz Wojnowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Wykorzystanie warstw tematycznych sklasyfikowanej chmury punktów w analizach widoczności w przestrzeni miejskiej
Radosław Piskorski
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 7, 2008 Wykorzystanie wolnego oprogramowania do budowy usług katalogowych
Adam Iwaniak, Bartosz Kopańczyk, Tomasz Kubik, Paweł Netzel, Witold Paluszyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 3(69), 2015 Wykorzystanie wskaźników krajobrazowych do oceny zagospodarowania terenu
Anna Bober, Elżbieta Bielecka
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Wykorzystanie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych QuickBird-2 w aktualizacji baz danych Leśnej Mapy Numerycznej
Piotr Wężyk, Paweł Ciechanowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 2(59), 2013 Wykorzystanie zbiorów przybliżonych do pozyskiwania wiedzy i budowy reguł systemu generalizacji informacji geograficznej
Anna Fiedukowicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 8, 2008 Wykorzystanie zdjęć lotniczych w urządzaniu Nadleśnictwa Milicz
Janusz Bańkowski, Stanisław Miścicki
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Wykrywanie budynków na podstawie lotniczego skanowania laserowego
Małgorzata Bucior, Natalia Borowiec, Ireneusz Jędrychowski, Krystian Pyka
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Wykrywanie pojedynczych drzew na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego (ALS)
Krzysztof Stereńczak
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Wymiana danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie
Piotr Pachół, Jerzy Zieliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Wytyczne kartowania terenowego w technologiach GIS i GPS przy wykorzystaniu VMap L2
Beata Medyńska-Gulij
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Wyznaczenie cech społeczeństwa wpływających na zaangażowanie w tworzenie VGI w Polsce
Sylwia Marczak
Streszczenie   PDF
 
Tom 16, Zeszyt 4(83), 2018 Wyznaczenie optymalnych lokalizacji stacji roweru miejskiego na obszarze miasta Piaseczno z wykorzystaniem analiz przestrzennych
Monika Mitrowska, Anna Fijałkowska, Jerzy Chmiel
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 8(44), 2010 Wyzwania wynikające z interdyscyplinarności INSPIRE
Jerzy Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Wzorce analityczne w projektowaniu systemów informacji przestrzennej
Edward Kołodziński, Mariusz Ożarowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Własności metryczne wybranych odwzorowań anamorficznych
Sylwia Garbarczyk-Walus
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 2, 2007 Własności odwzorownania Cassiniego-Soldnera całej elipsoidy
Paweł Pędzich
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Zakres tematyczny dziedziny geoinformacji jako nauki i technologii
Jerzy Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: zastosowanie geoportalu do wdrażania Konwencji Karpackiej
Maciej Borsa, Leszek Litwin
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Zasady obrazowania INSPIRE, a prezentacja kartograficzna w serwisie Geoportal.gov.pl
Jędrzej Gąsiorowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Zasady opracowywania map dostępności
Elżbieta Bielecka, Anna Filipczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Zasosowanie procedury "Region Growing" w klasyfikacji użytków zielonych na podstawie zdjęć Landsat ETM+
Krzysztof Kosiński
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 5, 2007 Zastosowanie algorytmu Delaunay`a w eliminacji i klasyfikacji chmury punktów z naziemnego skaningu laserowego
Krystian Kozioł, Piotr Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Zastosowanie algorytmu "pojedynczego okna" do opracowania map temperatury powierzchni Ziemi na podstawie danych satelitarnych Landsat
Jakub Walawender, Monika Hajto, Piotr Iwaniuk
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Zastosowanie analiz wielokryterialnych w GIS do optymalizacji planowania obszarów zabudowy mieszkaniowej na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
Jan Blachowski, Wiktoria Rybakiewicz, Witold Warczewski, Przemysław Malczewski
Streszczenie   PDF   PDF (English)
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Zastosowanie danych ALS do interpretacji dawnych i współczesnych form użytkowania terenu na przykładzie wzgórza Grojec
Witold Jucha, Anna Marszałek
Streszczenie   PDF
 
Tom 16, Zeszyt 3(82), 2018 Zastosowanie danych ALS do szacowania wybranych parametrów roślinności na terenie górnictwa odkrywkowego – zalety i wady
Maciej Nowak
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Zastosowanie geoinformacji w analizie morskiej strefy brzegowej w Uniwersytecie Szczecińskim
Kazimierz Furmańczyk, Rafał Benedyczak, Joanna Dudzińska-Nowak, Agnieszka Łęcka, Igor Szakowski, Paweł Terefenko
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Zastosowanie geostatystyki i GIS do analizy wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na koncentrację metali ciężkich w glebach rejonu olkuskiego
Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Katarzyna Rusak
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Zastosowanie GIS w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej
Maciej Maciejewski, Małgorzata Barszczyńska, Danuta Kubacka, Elżbieta Łasut, Celina Rataj, Tomasz Walczykiewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 4(61), 2013 Zastosowanie GIS w szacowaniu potencjalnych strat powodziowych w kontekście zagospodarowania obszarów zalewowych na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego
Ewa Głosińska
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 1, 2008 Zastosowanie GIS w typologii obszarów potencjalnego występowania lawin śnieżnych na przykładzie rejonu Kasprowego Wierchu w Tatrach
Paweł Chrustek
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 6, Zeszyt 1, 2008 Zastosowanie i walidacja krigingu resztowego do interpolacji miesięcznych sum pola opadu atmosferycznego w Polsce
Maciej Kryza
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Zastosowanie języka UML w tworzeniu SIP dla oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia
Janina Rudowicz-Nawrocka
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Zastosowanie klasyfikacji obiektowej wysokorozdzielczych obrazów teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GIS w kartowaniu drzewostanów
Roeland Kok, Krystian Kozioł, Piotr Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Zastosowanie metod geostatystycznych do analizy przestrzennej zmienności obciążeń elektrycznych dla obszaru Polski
Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Artur Wilczyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 2, 2007 Zastosowanie metody Chrobaka upraszczania linii w rastrowych technikach pozyskiwania danych
Maria Żukowska, Krystian Kozioł
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 5(62), 2013 Zastosowanie metody optymalizacji nieliniowej Neldera-Meada do konstrukcji odwzorowań kartograficznych o możliwie najlepszym rozkładzie zniekształceń odwzorowawczych – na przykładzie odwzorowania azymutalnego
Kamil Latuszek
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Zastosowanie naziemnego skanera laserowego do kartowania mostów na elektronicznych mapach nawigacyjnych
Jacek Łubczonek
Streszczenie   PDF (English)
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Zastosowanie obiektowej analizy wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych w klasyfikacji form użytkowania terenu
Piotr Wężyk, Roeland Kok, Krystian Kozioł
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Zastosowanie odwzorowania Cassiniego-Soldnera do przedstawiania obszaru Polski w wąskich lub szerokich pasach południkowych
Paweł Pędzich
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Zastosowanie oprogramowania GIS do prezentacji rozwoju przestrzennego na przykładzie dzielnicy Warszawy – Ochoty
Marta Kuźma, Agata Stachowicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 3(65), 2014 Zastosowanie oprogramowania QGIS do oceny zawartości Cu i Pb w glebach Obszaru Górniczego „Rudna”
Artur Krawczyk, Mateusz Sawczak
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 3(65), 2014 Zastosowanie rachunku wariacyjnego do minimalizacji zniekształceń w odwzorowaniach kartograficznych
Paweł Pędzich, Katarzyna Strychalska
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Zastosowanie sieci ASG-EUPOS w leśnictwie
Michał Brach
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Zastosowanie SIP do wyznaczania ognisk gradacyjnych ważniejszych szkodników liściożernych sosny na przykładzie Puszczy Noteckiej
Jerzy Mozgawa, Wiktor Tracz, Grażyna Kamińska, Andrzej Kolk, Lidia Sukovata
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Zastosowanie statystyki przestrzennej do analizy wykorzystywania funduszy europejskich w Polsce
Sylwia Marczak, Joanna Pluto-Kossakowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Zastosowanie SyMaP do tworzenia bazy danych przestrzennych fortyfikacji
Janina Rudowicz-Nawrocka, Mateusz Woźniak
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Zastosowanie systemów agentowych do zarządzania geoinformacją na poziomie urzędu gminy
Stanisław Stanek, Małgorzata Pańkowska, Andrzej Soltysik, Mariusz Żytniewski
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 13, Zeszyt 1(67), 2015 Zastosowanie systemowych analiz przestrzennych do rozpoznawania i charakterystyki właściwości gleb ornych w aspekcie melioracji w Polsce
Janusz Ostrowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 1(67), 2015 Zastosowanie technik geomatycznych w projektowaniu modernizacji parkingu leśnego
Paweł Szymański, Jarosław Kikulski
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Zastosowanie technologii geomatycznych do zarządzania danymi przy rozpoznawaniu upraw na satelitarnych zdjęciach mikrofalowych
Krystyna Stankiewicz, Emilia Wiśniewska, Agata Hościło
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Zastosowanie technologii GIS w lokalizacji stanowisk archeologicznych podczas prospekcji terenowej
Magdalena Bryk, Julia M. Chyla
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Zastosowanie technologii wielokryterialnych w zarządzaniu kryzysowym
Agnieszka Chojka
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Zastosowanie teledetekcji do oszacowania wpływu zmian klimatycznych na Lodowiec Pietrowej w Masywie Ak-Szijrak (Kirgistan)
Gulzat Kokoeva
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 15, Zeszyt 3(78), 2017 Zastosowanie triangulacji do wizualizacji kartograficznej i analizy zmian danych czasowo-przestrzennych
Norbert Kurpiel
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Zastosowanie UAV w polskim leśnictwie celem pozyskania danych obrazowych
Anna Zmarz
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 17, Zeszyt 3(86), 2019 Zastosowanie wielokryterialnych analiz przestrzennych w celu poszukiwania potencjalnej lokalizacji farm fotowoltaicznych w gminie Torzym
Anna Foks, Beata Całka, Elżbieta Bielecka
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Zastosowanie wielomianów ortogonalnych do aproksymacji odwzorowań kartograficznych
Jerzy Balcerzak, Paweł Pędzich
Szczegóły   PDF
 
Tom 17, Zeszyt 2(85), 2019 Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do wyznaczenia wskaźnika lokalizacji działki rolnej
Monika Maleta
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 2(72), 2016 Zastosowanie wolontariatu informacji geograficznej w procesie inwentaryzacji infrastruktury rowerowej
Tomasz Templin, Tomasz Lewandowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Zastosowanie zaawansowanych reguł topologicznych w procesie budowania baz danych przestrzennych wspomagających wycenę nieruchomości
Piotr Cichociński
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 1(67), 2015 Zastosowanie zbiorów danych RDF do modelowania czasoprzestrzennego w geoinformatyce
Jaromar Łukowicz, Adam Iwaniak
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Zastosowanie zdjęć hemisferycznych w badaniach ekosystemów leśnych
Paweł Strzeliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Załączniki do artykułu "Metody projektowania animowanych kartogramów i kartodiagramów przeznaczonych do wizualizacji informacji przestrzennej za pośrednictwem geoportali"
D. Dukaczewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 4(70), 2015 Założenia rozszerzenia modelu prezentacji kartograficznej na potrzeby systemu mobilnej nawigacji śródlądowej
Witold Kazimierski, Izabela Bodus-Olkowska, Marta Włodarczyk-Sielicka, Grzegorz Zaniewicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Zintegrowany System Kartgrafii Geologicznej IKAR
Waldemar Gogołek
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 4(54), 2012 Zmiany lesistości Pomorza Zachodniego w ostatnich 400 latach
Mieczysław Kunz
Streszczenie   PDF
 
Tom 17, Zeszyt 2(85), 2019 Zmiany pokrycia terenu w Polsce w latach 1990-2012 na podstawie danych CORINE Land Cover
Michał Mierzwiak, Beata Całka
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w II połowie XX w. na podstawie analizy danych kartograficznych
Andrzej Ciołkosz, Zenon Poławski
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 3(60), 2013 Znaczenie wiarygodności danych georeferencyjnych w gospodarce przestrzennej na przykładzie analizy danych o użytkach gruntowych w wybranych gminach województwa mazowieckiego
Agnieszka Turek, Anna Bielska
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Zróżnicowanie klimatów lokalnych Torunia - założenia projektu i wstępne wyniki badań
Mieczysław Kunz, Joanna Uscka-Kowalkowska, Rajmund Przybylak, Marek Kejna, Andrzej Araźny, Rafał Maszewski
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Zróżnicowanie wymiaru fraktalnego wybranych komponentów pokrycia terenu na tle geomorfologii zlewni Strugi Toruńskiej
Małgorzata Luc, Jacek Szmańda, Kamila Lis
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 1, 2008 Zróżnicowanie zagospodarowania przestrzennego w Europie na podstawie pokrycia i użytkowania terenu
Elżbieta Bielecka
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 Złożoność schematów aplikacyjnych UML i GML
Agnieszka Chojka
Streszczenie   PDF
 
801 - 953 z 953 elementów << < 1 2 3 4 5