Tom 7, Zeszyt 2, 2009

Spis treści

1. Modele dla monitorowania wykrywania zmian użytkownia terenu przez klasyfikację obszarów zabudowanych
B. AlHaddad, M. Burns, J. Cladera 7-12
2. Redukcja szumów w szeregach czasowych NDVI z zastosowaniem filtra Savitzky-Golay
J. Bojanowski, W. Kowalik, Z. Bochenek 13-21
3. Wielokryteryjna analiza dostępności terenu na potrzeby sejsmicznych prac poszukiwawczych
J. Burdziej 23-31
4. Kwantyfikacja odsłoniętej gleby oraz jej dynamika czasoprzestrzenna z wykorzystaniem różnych metod klasyfikacji obrazu
M.P. Fernández, J.F. Lavado Contador, Á.G. Gutiérrez, F.J. Lozano Parra 33-40
5. Dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych w środowisku leśnym za pomocą odbiornika GNSS
N. Grala, M. Brach 41-45
6. Narzędzia teledetekcyjne w analizie stanu roślinności
A. Jarocińska, B. Zagajewski 42-53
7. Zastosowanie teledetekcji do oszacowania wpływu zmian klimatycznych na Lodowiec Pietrowej w Masywie Ak-Szijrak (Kirgistan)
G. Kokoeva 55-61
8. Efektywność filtracji morfologicznej obrazów satelitarnych i lotniczych w zakresie redukcji szumów w porównaniu do tradycyjnej filtracji cyfrowej
P. Kupidura, M. Jakubiak 63-68
9. Propozycja algorytmu do wyodrębniania wysp na zdjęciach satelitarnych z wykorzystaniem morfologii matematycznej
P. Kupidura 69-73
10. Klasyfikacja form pokrycia terenu na podstawie wieloczasowych zdjęć satelitarncyh MODIS
K.E. Lewińska 75-81
11. Klasyfikacja jednostek morfometrycznych na podstawie numerycznych modeli terenu: zastosowania w klasyfikacji pokrycia terenu
F.J. Lozano Parra, Á.G. Gutiérrez, M.P. Fernández, J.F. Lavado Contador 83-89
12. Analiza zmian użytkowania ziemi w zlewni Górnej Narwi na podstawie danych z satelity Landsat i archiwalnych map topograficznych
S. Nasiłowska 91-98
13. Monitorowanie erozji wodnej gleb z wykorzystaniem teledetekcji satelitarnej
M. Niemiec 99-106
14. Klasyfikacja upraw za pomocą sieci neuronowych z wykorzystaniem lotniczych obrazów hiperspektralnych
D. Olesiuk, M. Bachmann, M. Habermeyer, W. Heldens, B. Zagajewski 107-112
15. Ocena potencjalnego zagrożenia wysypisk śmieci dla środowiska w ich okolicy z wykorzystaniem GIS na przykładzie wysypiska Aba-Eku w mieście Ibadan
O. Oluwafemi Akynola 113-119
16. Wykrywanie pojedynczych drzew na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego (ALS)
K. Stereńczak 121-126
17. Udoskonalenie klasyfikacji nienadzorowanej typów lasów przez wykorzystanie wskaźników spektralnych
P. Stępniewski, K. Będkowski 127-132
18. Określanie liczby drzew z wykorzystaniem lotniczego skanowania laserowego i prawdziwych ortofotomap
Piotr Tompalski, Piotr Wężyk, Roeland Kok, Mateusz Kukawski 133-141
19. Zastosowanie UAV w polskim leśnictwie celem pozyskania danych obrazowych
A. Zmarz 143-146
20. Badania i edukacja w zakresie technologii geomatycznych na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
W. Tracz, J. Adamczyk 147-149