Zastosowanie wolnego oprogramowania i otwartych danych w analizie przestrzennej systemu awaryjnego zaopatrzenia w wodę pitną na przykładzie miasta Cottbus/Chóśebuz (Niemcy)

Magdalena Klich
Institut für Wasserwirtschaft, Siedlungswasserbau und Ökologie,

Piotr Cichociński
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,

Konrad Thürmer

Streszczenie

W Republice Federalnej Niemiec zaopatrzenie w wodę pitną w sytuacjach awaryjnych zapewnia
4800 niezależnych studni rozmieszczonych na terenie całego kraju, z których okoliczni mieszkańcy
mogą samodzielnie pobierać wodę. Zakładana maksymalna odległość od miejsca zamieszkania do
studni wynosi od 500 do 2000 m. Obszary do zaopatrzenia przez poszczególne studnie awaryjne
tradycyjnie wyznaczane są za pomocą zataczania wokół nich okręgów na mapie. W pracy podjęto
próbę zbadania na wybranym przykładzie, czy funkcjonalność wolnego oprogramowania GIS oraz
dostępne otwarte dane przestrzenne pozwalają na bardziej precyzyjne wskazanie obszarów obsługiwanych przez poszczególne studnie, a w przypadku ich braku, zasugerowanie potencjalnych
miejsc dla autocystern. Przeprowadzone analizy potwierdziły postawione na wstępie założenia.

Słowa kluczowe:

analizy sieciowe, dostępność studni, jakość danych, macierz kosztów, najkrótsza droga, obszar obsługiwany

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Cichociński, P.,2012: Ocena przydatności OpenStreetMap jako źródła danych dla analiz

sieciowych. Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics, 10(7 (57)), 15-24.

Cichociński, P., Dębińska, E., 2012: Badanie dostępności komunikacyjnej wybranej lokalizacji

z wykorzystaniem funkcji analiz sieciowych. Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics, 10(4

(54)), 41-48.

Dewi, R. S., 2010: A GIS-based approach to the detection of evacuation shelter buildings and routes

for tsunami risk reduction: A case study of Cilacap Coastal Area, Indonesia (Master's thesis,

University of Twente).

D'Orso, G., Migliore, M., 2020: A GIS-based method for evaluating the walkability of a pedestrian

environment and prioritised investments. Journal of transport geography, 82, 102555.

DVGW (Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches) W 1020:2018-03 Empfehlungen und

Hinweise für den Fall von Abweichungen von Anforderungen der Trinkwasserverordnung;

Maßnahmeplan und Handlungsplan.

(Wasserhaushaltsgesetz) Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S.

, das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) geändert

worden ist.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949 (BGBl. S. 1), das zuletzt durch

Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juni 2022 (BGBl. I S.968) geändert worden ist.

Gutiérrez, J., García-Palomares, J. C., 2008: Distance-measure impacts on the calculation of

transport service areas using GIS. Environment and Planning B: Planning and Design, 35(3), 480-

Haklay, M., Weber, P., 2008: Openstreetmap: User-generated street maps. IEEE Pervasive

computing, 7(4), 12-18.

Langenbach, M., Fischer, P., 2008: Trinkwasser-Notbrunnen in Deutschland. bbr-Fachmagazin für

Brunnen-und Leitungsbau, 11.

Lewandowicz, E., Flisek, P., 2017: Dostępność komunikacyjna w analizach sieciowych

w przestrzeniach heterogenicznych. Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics, 15(4 (79)), 375-

Michalak, J., 2007: Otwarte oprogramowanie i otwarte dane w geomatyce. Roczniki Geomatyki-

Annals of Geomatics, 5(2), 11-20.

OpenStreetMap Foundation, 2021: Licence. https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence

QGIS.org, 2022: QGIS Geographic Information System. QGIS Association. http://www.qgis.org

(TrinkwV) Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl.

I S. 459), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4343)

geändert worden ist.

Unal, M., Uslu, C., 2016: GIS-BASED ACCESSIBILITY ANALYSIS OF URBAN EMERGENCY

SHELTERS: THE CASE OF ADANA CITY. International Archives of the Photogrammetry,

Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 42.

Yao, Y., Zhang, Y., Yao, T., Wong, K., Tsou, J. Y., Zhang, Y., 2021: A GIS-based system for

spatial-temporal availability evaluation of the open spaces used as emergency shelters: the case of

Victoria, British Columbia, Canada. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10(2), 63.