Wykorzystanie baz danych topograficznych do opracowań kartograficznych w górnictwie odkrywkowym

Joanna Bac-Bronowicz
Politechnika Wrocławska
Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii
Polska

Justyna Górniak-Zimroz
Politechnika Wrocławska
Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii
Polska

Katarzyna Pactwa
Politechnika Wrocławska
Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii
Polska

Streszczenie

W publikacji podjęto próbę pokazania możliwości wykorzystania danych topograficznych pochodzących z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) i z wojskowej Wektorowej Mapy Topograficznej nowej edycji (Vmap_L2+), w poszczególnych etapach prowadzenia odkrywkowej działalności górniczej. Pokazano, iż na każdym z tych etapów należy opracowywać różnego rodzaju dokumentację cyfrową zawierającą załączniki graficzne w postaci szkiców, profili, przekrojów, planów i map. Przeanalizowano na jakim etapie wdrażania INSPIRE potrzebna jest topograficzna i tematyczna geoinformacja do interoperacyjnego zasilenia map górniczych danymi topograficznymi. Dokonano również analizy porównawczej wybranych elementów map górniczych takich jak wyrobisko górnicze i zwałowisko. Zaproponowano zestandaryzowanie danych atrybutowych w BDOT10k dla obiektów potrzebnych do dokumentacji górniczej oraz dodanie dwóch nowych klas obiektów. W chwili obecnej, przy okazji modernizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a przede wszystkim ewidencji gruntów i budynków oraz tworzeniu baz BDOT500 i GESUT, możliwe jest uspójnienie danych graficznych i opisowych, potrzebnych do kartograficznych opracowań dla górnictwa.

Słowa kluczowe:

górnictwo; harmonizacja danych; BDOT; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bac-Bronowicz J., 2006: Integracja baz danych przestrzennych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Modelowanie Informacji Geograficznej, nr 2: 67–78, IGiK, Komitet Geodezji PAN.

Bac-Bronowicz J., Głażewski A., Gotlib D., Kowalski P., Olszewski R., 2008: Metodyka i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych. Raport końcowy z realizacji projektu celowego nr 6T122005C/06552. http://www.gislab.up.wroc.pl/projektwbdt/index.html

Bac-Bronowicz, J., Kołodziej, A., Kowalski, P. J., & Olszewski, R., 2007: Opracowanie metod modyfikacji struktury bazy danych Vmap l2. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 6(2): 27-39.

Bac-Bronowicz J., Olszewski R., 2010: Możliwości zasilania wielorozdzielczej bazy danych topogra-ficznych z wybranych publicznych rejestrów georeferencyjnych. Roczniki Geomatyki t. 8, z. 1:7- 19, PTIP, Warszawa.

Gaździcki J., Baranowski M., 2004: Strategiczne aspekty tworzenia polskiej infrastruktury informacji przestrzennej. Roczniki Geomatyki t. 2, z. 2: 22-30, PTIP, Warszawa.

Glapa W., Korzeniowski J. I., 2005: Mały leksykon górnictwa odkrywkowego. Wydawnictwa i Szkolenia Górnicze Burnat i Korzeniowski, Wrocław, 139 s.

Głażewski A., Kowalski P.J., Olszewski R., Bac-Bronowicz J., 2010: New Approach to Multi Scale Cartographic Modelling of Reference and Thematic Databases in Poland. [In:] Gartner G., Ortag F. (Eds.): Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Cartography in Central and Eastern Europe Selected Papers of the 1st ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg.

Gotlib D., 2009: Wybrane aspekty modelowania wielorozdzielczych i wieloreprezentacyjnych baz danych topograficznych. Geomatics and Environmental Engineering vol. 3, no. 1/1.

Gotlib D., Olszewski R., 2005: Możliwości wymiany danych między bazą SITop a bazami VMap, [W:] Makowski A. (red.), System informacji topograficznej kraju. Teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2006: Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce – harmonizacja baz danych referencyjnych, Wydawnictwo AR, Wrocław.

Izdebski W., 2015: Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce. Geo-System Sp. z o. o., Warszawa. www.izdebski.edu.pl/index.php?akcja=publikacje&kat=23

Kowalski P.J., Olszewski R., Bac-Bronowicz J., 2010: A Multiresolution, Reference and Thematic Database as the NSDI Component in Poland – The Concept and Management Systems, [In:] Gartner G., Ortag F. (Eds.): Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Cartography in Central and Eastern Europe Selected Papers of the 1st ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg.

Krawczyk A., 2005: Analiza możliwości zastosowania norm ISO oraz wykorzystania inicjatywy INSPIRE w kartografii górniczej. Roczniki Geomatyki t. 3, z. 1: 65-71, PTIP, Warszawa.

Mączka A., Zieliński J., 2015: Zbiory danych w BDOT500, GESUT (KGESUT) i EGiB (ZSIN) podstawowym i referencyjnym źródłem danych dla BDOT10k. Materiały Akademii Kartografii i Geoinformatyki 13-15 maj 2015 roku pod tytułem „Cyfrowe mapy topograficzne – teoria i praktyka”, październik 2015, Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich nr 26/2015: 22-24, Wrocław. http://geo.pwr.edu.pl/skp/magazyn/dokumenty/Biuletyn_SKP_26_2015.pdf

Radomyska A., Sawicka K., Wiosna A., Zieliński J., 2015a: Realizacja koncepcji nowej generacji map topograficznych w Polsce. Materiały Akademii Kartografii i Geoinformatyki 13-15 maj 2015 roku pod tytułem „Cyfrowe mapy topograficzne – teoria i praktyka”, październik 2015, Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich nr 26/2015: 14-16, Wrocław. http://geo.pwr.edu.pl/skp/magazyn/dokumenty/Biuletyn_SKP_26_2015.pdf

Radomyska A., Sawicka K., Wiosna A., Zieliński J., 2015b: Realizacja koncepcji procesu generalizacji BDOO z BDOT10k. Materiały Akademii Kartografii i Geoinformatyki 13-15 maj 2015 roku pod tytułem „Cyfrowe mapy topograficzne – teoria i praktyka”, październik 2015, Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich nr 26/2015: 26-27. Wrocław, http://geo.pwr.edu.pl/skp/magazyn/dokumenty/Biuletyn_SKP_26_2015.pdf

Rossa M, Sikorska-Maykowska M., Chełmiński J., 2007: Możliwości integracji baz MGŚP, VMAP_L2+ i TBD w kontekście tworzenia danych referencyjnych dla krajowej infrastruktury danych przestrzennych, ACTA Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum nr 6(3): 41-51.

Sikorska-Maykowska M., Rossa M., Chełmiński J., 2006: Analiza porównawcza standardów baz danych VMap L2+ i TBD ze standardami baz danych PIG – MGśP i MGGP. Grant celowy KBN nr 6T 12 2005C/06552, Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław, 143 s.

Sikorska-Maykowska M., Rossa M., Chełmiński J., 2007: Wykorzystanie baz danych Państwowego Instytutu Geologicznego do tworzenia tematycznych warstw referencyjnych. Przegląd Geologiczny vol. 55, nr 8: 666-670.

Akty prawne i normy:

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) Dz.U. L108 z 25.4.2007.

PN-G-09000-1:2002 Polska Norma Mapy Górnicze Część 1: Podział i terminologia.

PN-G-09000-3:2002 Polska Norma Mapy Górnicze Część 3: Wymagania podstawowe.

PN-G-09007:2004 Polska Norma Mapy Górnicze Umowne znaki granic.

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz.U. 2013 nr 0 poz.3 83 – teks aktu uznany za uchylony.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1008.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych wraz z załącznikami do ww. rozporządzenia – t. I i II. Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny Dz.U. 2011 nr 262 poz. 1568.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny. Dz.U. 2011nr 291 poz. 1712.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1713.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie planów ruchu zakładów górniczych. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 372.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż. Dz.U 2012 nr 0 poz. 511.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 596.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U.1989 nr 30 poz. 163 z późn. zm.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z późn. zm.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 897.

Strony internetowe:

Geoportal IKAR. http://www2.pgi.gov.pl/pl/

Konferencja Akademia Kartografii i Geoinformatyki, październik 2015. http://geo.pwr.edu.pl/skp/

Program budowy IIP w resorcie środowiska, w etapie obejmującym lata 2014-2015. http://www.radaiip.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/58840/Zal4_Program_Budowy_IIP_MS_GKP_GGEOLK_GIOS_KZGW.pdf

Projekt celowy 6T122005C/06552 Metodyka i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych, lipiec 2015.

http://www.gislab.up.wroc.pl/projektwbdt/index.html

System MIDAS, lipiec 2015. http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web

Strategia harmonizacji IIP, październik 2015. http://geoportal.gov.pl/documents/10179/26435/Strategia+Harmonizacji+Infrastruktury+Informacji+Przestrzennej