Wielokryterialne analizy potencjału turystycznego woj. warmińsko-mazurskiego

Agata Majewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii
Polska

Elżbieta Lewandowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii

ORCID: 0000-0001-8847-2835
Polska

Streszczenie

Istotą pracy było przeprowadzenie analizy potencjału turystycznego województwa warmińsko-mazurskiego. Wykorzystano zbiory danych przechowywane w PRNG, BDOO i BIP oraz udostępnione przez portale społecznościowe: „Otwarte zabytki” oraz System Centralnej Ewidencji i Wykazów w Turystyce. Przyjęto założenie, że dane pochodzące z różnych zbiorów pozwolą uwydatnić alternatywny potencjał regionu dla powszechnej turystyki wodnej. Wykorzystując oprogramowanie ArcGIS, utworzono obrazy rastrowe celem zwizualizowania gęstości rozmieszczenia poszczególnych obiektów uczestniczących w badaniu. Tak zrealizowane opracowania włączono do analizy wielokryterialnej, która pozwoliła określić potencjał turystyczny, jak również wyznaczyć lokalizację miejsc szczególnie atrakcyjnych. Uwzględniając zróżnicowane preferencje odbiorców przygotowano trzy odmienne mapy tematyczne, opracowane pod kątem turysty: miejskiego, historyka oraz przyrodnika. Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują przede wszystkim okolice dużych miast: Elbląga i Olsztyna będące ciekawą propozycją dla turysty miejskiego, centralną część Warmii i Mazur, którą powinien rozważyć turysta historyk oraz zachodnie powiaty mogące przyciągnąć uwagę turysty przyrodnika.

Przesłano: 07.01.2020 Zaakceptowano: 28.03.2020 Opublikowano: 31.03.2020

Słowa kluczowe:

atrakcyjność turystyczna; geografia turystyczna; mapa gęstości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Brzuchowska J. 2010: Nowy wymiar planowania systemów usług miejskich dzięki geokodowaniu, bazom adresowym i nowym źródłom danych (New dimension of planning of city services systems due to geocoding, address databases and new sources of data). Roczniki Geomatyki, VIII(1), s. 17-21.

Cichociński P. 2014: Problematyka geokodowania zdarzeń drogowych (Problems of road accidents geocoding). Roczniki Geomatyki, XII(2), s. 205-216.

Crosier S., Booth B., Dalton K., Mitchell A., Clark K., 1999-2004 : Podstawy ArcGIS (ArcGIS Basics). ESRI, United States of America.

Darmochław T., Rumiński M. 1994: Warmia, Mazury. Agencja TD, Białystok.

Foryś I. 2009: Wykorzystanie analizy wielowymiarowej do oceny potencjału rozwoju lokalnego rynku nieruchomości mieszkaniowych (The multivariate analysis using to the estimation development potential of the local housing market). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 17(2), s. 7-18.

Gaworski M. 2010: Zabytki architektury (Architectural monuments). Wydawnictwo Arkady. Warszawa.

Głowacki T. 2005: Projekty GIS Administracja i użytkowanie (GIS project Administraion and usage). Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław.

Hejmanowska B., Hnat E., 2009: Wielokryterialna analiza lokalizacji zabudowy na przykładzie gminy podegrodzie (Multi-factoral evaluation of residential area locations: case study of podegrodzie local authority). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, s. 109–121.

http://otwartezabytki.pl/pl (dostęp: 10.31.2016).

https://turystyka.gov.pl/ (dostęp: 10.31.2016).

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010: Produkt turystyczny (Tourist product). PWE, Warszawa.

Kisielińska J., Stanio S., 2009: Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa (Multidimensional data analysis in agricultural economics). Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 96(2), s. 63-76.

Lewandowicz E., 2016: Geoinformatyczna ocena walorów geograficznych województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (Evaluation of geographical potential of the Warmia and Mazury Province based on the National Register of Geographical Names using geoinformation tools). Roczniki Geomatyki, XIV(5), s. 583-595.

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008: Geografia turystyki Polski (Geography of Polish tourism). PWE, Warszawa.

Nowakowska A., 2002: Produkt turystyczny (Tourist product). W: red. Gołembski G. Kompendium wiedzy o turystyce (Compendium of knowledge about tourism). PWN Warszawa-Poznań.

Malczewski J., 2011: Local Weighted Linear Combination. Transactions in GIS, 15(4), s. 439–455.

Malczewski J., Jaroszewicz J., 2018. Podstawy analiz wielokryterialnych w systemach informacji geograficznej (Basis of multi-criteria analysis in geographic information systems). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Malczewski J., Rinner C. 2015. Multicriteria Decision Analysis in Geographic Information Science. Springer, New York Heidelberg Dordrecht London.

Onder E., Yidiri B.,G., Ozdemir M., 2013. Multi Criteria Decision Making Approach for Evaluating Tourism Destinations in Turkey. Academic Journal of tourism and managament researches, 1, s. 9-24.

Walesiak M. 2014: Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej (Data normalization in multivariate data analysis. An overview and properties). Przegląd statystyczny, LXI (4), s. 363-372.

Żywczak K. 2014: Cuda Polski. Warmia i Mazury (Wonders of Poland. Warmia and Mazury). Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała.