Wykorzystanie technologii GIS w analizie zielonej i błękitnej infrastruktury

Joanna Pluto-Kossakowska
ORCID: 0000-0002-6533-1332

Politechnika Warszawska, Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Weronika Tulkowska
ORCID: 0000-0003-0171-1077

QUASAR INC. S.A.
Polska

Monika Władyka
ORCID: 0000-0002-3489-9099

COMARCH S.A.
Polska

Streszczenie

Głównym celem niniejszej publikacji było zbadanie potencjału technologii GIS w zakresie analizy wybranych elementów zielonej i błękitnej infrastruktury. W ramach prac badawczych opracowano strukturę bazy danych przestrzennych, metodę jej zasilania oraz opracowano narzędzia analityczne do zastosowania w terenach miejskich o intensywnej zabudowie oraz podmiejskich o charakterze rolniczym. Obszarami badawczymi były: dzielnica Śródmieście w Łodzi oraz gmina Brwinów.W artykule zaprezentowano koncepcję bazy danych w modelu UML, a następnie proces jej realizacji z wykorzystaniem geobazy w oprogramowaniu ArcGIS, zasilając ją danymi z BDOT10k. Istotnym elementem eksperymentalnym było przeprowadzenie analiz przestrzennych dotyczących funkcji pełnionych przez zieloną i błękitną infrastrukturę oraz rozmieszczenia przestrzennego jej elementów, w celu usprawnienia oceny ZBI. W rozważaniach przedstawiono dobór kryteriów do oceny funkcji społecznych, rekreacyjnych, zdrowotnych, ekonomicznych, gospodarczych, a także zachowania bioróżnorodności. Narzędzia GIS wykorzystano do automatyzacji procesu analitycznego i zaimplementowano je w aplikacji ModelBuilder programu ArcMap.

Przesłano: 19.11.2019 Zaakceptowano: 13.02.2020 Opublikowano: 31.03.2020

Słowa kluczowe:

analizy przestrzenne; bazy danych przestrzennych; BDOT10k

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Alexander C., 2008: Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja (A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction). GWP, Gdańsk.

Bhandaram U. (2015), GIS and Green Infrastructure: Case Study in the Alley Creek Watershed and Sewershed, Queens, New York. Yale School of Forestry & Environmental Studies (https://www.fs.fed.us/nrs/nyc/slc/local-resources/docs/Bhandaram_finalreport.pdf (dostęp: 26.10.2019).

Dudzińska A., Szpakowska B., Szumigała P., 2016: Zbiorniki i cieki wodne w krajobrazie rolniczym (Reservoirs and watercourses in the agricultural landscape). Wieś i Rolnictwo, 2(171), s. 199-210, DOI: 10.7366/wir022016/09

Jaroszewicz J., Rędzińska K., 2019: Funkcja agregująca w przestrzennej analizie wielokryterialnej procesów przyrodniczych (Aggregate function in spatial multicriteria analysis of natural processes). Roczniki Geomatyki, 17(84), s. 41-57.

Kabisch N., Stronbach M., Haase D., 2015: Internal project report on inventory of urban green space demand for the two scale levels, ULLs and European Urban Atlas cities, Report Milestone NR MS 24 WPX, s. 1-16, Humboldt-University, Berlin.

Kędzierski R., Jaksa A., 2016: Łódź jest zielonym miastem. Inni nie mają tego co my (Łódź is a green city. Others don't have what we do), http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,44788,19712380,lodz-jest-zielonym-miastem-inni-nie-maja-tego-co-my.html (dostęp: 26.10.2019).

Lisowski P., Krawczyk A., Porzycka – Strzelczyk S., 2014: Możliwości składowania danych 3D w bazach danych przestrzennych (Storage options for 3D data in spatial databases). Studia Informatica, 35(2), s. 101-110.

Prajsnar A., 2017): Najbardziej zielone miasta w Polsce (The greenest cities in Poland), https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/ktore-z-naszych-miast-jest-najbardziej-zielone/7869/ (dostęp: 26.10.2019).

Puzdrakiewicz K., 2017: Zastosowanie zielonej infrastruktury do zmniejszenia negatywnych zjawisk spowodowanych transportem w środowisku miejskim (The use of green infrastructure to reduce negative phenomena caused by transport in the urban environment). Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20(2), s. 69-78, DOI: 10.4467/2543859XPKG.17.012.7394

Puzdrakiewicz K., 2017a: Zielona infrastruktura jako wielozadaniowe narzędzie zrównoważonego rozwoju (Green infrastructure as a multi-use tool for sustainable development). STUDIA MIEJSKIE, 27, s. 155–174, DOI: 10.25167/sm2017.027.12

Szulczewska B., 2018: Zielona infrastruktura – czy to koniec historii? (Green infrastructure - is this the end of the story?). Studia PAN - Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, CLXXXIX.

Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź w liczbach 2015 (Łódź in numbers), http://lodz.stat.gov.pl/gfx/lodz/userfiles/_public/pliki/foldery/201512_f_lodz_2015.pdf (dostęp online: 26.10.2019).

Urząd Statystyczny w Łodzi, Ludność (Population), https://lodz.stat.gov.pl/files/gfx/lodz/pl/defaultstronaopisowa/987/3/1/201812_r_18m_dzial_05.pdf

Wagner I., Krauze K., Zalewski M., 2013: Błękitne aspekty zielonej infrastruktury (Blue aspects of green infrastructure). Przyroda w mieście. Rozwiązania, 4, s. 145-155.

Wai So S. (2016), Urban Green Space Accessibility and Environmental Justice: A GIS-Based Analysis in the City of Phoenix, Arizona. Master Thesis at Faculty of the USC Graduate School University of Southern California.

Woodland Trust (2017), Space for people: Targeting action for woodland access. Policy Paper, Woodland Trust, s. 1-7.