Zastosowanie wielokryterialnych analiz przestrzennych w celu poszukiwania potencjalnej lokalizacji farm fotowoltaicznych w gminie Torzym

Anna Foks
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beata Całka
ORCID: 0000-0002-7147-0849

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii lądowej i Geodezji
Polska

Elżbieta Bielecka
ORCID: 0000-0003-3255-1264

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii lądowej i Geodezji
Polska

Streszczenie

Celem badań było przedstawienie przestrzennej potencjalnej lokalizacji farm fotowoltaicznych dla gminy Torzym, zlokalizowanej w zachodniej, najbardziej nasłonecznionej części Polski. Bazując na dostępnej literaturze określono kryteria środowiskowe i ekonomiczne warunkujące lokalizację farm solarnych oraz ich wartości brzegowe. Analiza AHP pozwoliła na ustalenie, że najistotniejszymi czynnikami lokalizacyjnymi na badanym terenie było ukształtowanie terenu, a mianowicie nasłonecznie i ekspozycja. Użytkowanie ziemi, w szczególności bardzo duże zalesienie oraz obecność terenów chronionych spowodowały, że prawie 90% powierzchni gminy musiała zostać wyłączona z działań inwestycyjnych. Ostatecznie przyjęte kryteria pozwoliły na wyznaczenie 111 obszarów większych od 2 ha, których łączna powierzchnia stanowi zaledwie 1,6% obszaru gminy.

Przesłano: 22.07.2019 Zaakceptowano: 18.09.2019 Opublikowano: 28.09.2019

Słowa kluczowe:

fotowoltaika; analizy wielokryterialne; AHP; WLC; analizy przestrzenne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Abbas A., Mohsen S., Mohammad J.S., 2017: A GIS-based Fuzzy-AHP method for the evaluation of solar farms locations: Case study in Khuzestan province, Iran. Solar Energy, 155, s. 342-353, DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2017.05.075

Bober A., Całka B. Bielecka E., 2016: Application of state survey and mapping resources for selecting sites suitable for solar farms. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016.

Calka B.. Mierzwiak M., 2017: Multi-criteria analysis for solar farm location suitability. Reports on Geodesy and Geoinformatics, 104, s. 20-32, DOI: 10.1515/rgg-2017-001

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie promowania stosowania energii źródeł odnawialnych (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on promoting the use of renewable Energy) (Dz.U. UE L 09.140.16).

EPIA, 2016: European Photovoltaic Industry Association (EPIA), Global Market Outlook for Photovoltaic until 2016, s. 5-42.

Malczewski J., Jaroszewicz J., 2018: Podstawy analiz wielokryterialnych w systemach informacji przestrzennej (Basis of for multi-criteria analysis in spatial information systems). Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-762-6, 254 s.

Pająk P., 2013: Opinia ekspercka dotycząca podstawowych założeń budowy i funkcjonowania farmy fotowoltaicznej (Expert opinion on the basic objectives of the construction and operation of a photovoltaic farm), http://www.szczebrzeszyn.pl/wp-content/uploads/2013/06/opinia_farmafoto_2013.pdf

Saaty TL. Group decision making and the AHP. New York: Springer Verlag; 1989.

Sanchez-Lozano J. M., Teruel-Solano J., Soto-Elvira P. L. 2013: Garcia Cascales M. S., Geographical Information Systems (GIS) and Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods for the evaluation of solar farms locations: Case study in southeastern Spain, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 24, s. 544–556.

Siejka M., 2015. Optymalny wybór lokalizaji inwestycji w gospodarce nieruchomościami (Optimal choice of locating investments in real estate management). Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi.

Sonal S., Vijay N., Sunil L., 2017: Investigation of feasibility study of solar farms deployment using hybrid AHP-TOPSIS analysis: Case study of India. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 73, s. 496-511.

Urząd Statystyczny, Zielona Góra, 2019: http://zielonagora.stat.gov.pl (dostęp: 18.08.2019).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Act of 21 March 1985 on public roads) (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60).

Uyan M., 2013: GIS-based solar farms site selection using analytic hierarchy process (AHP) in Karapinar region, Konya/Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 28, s. 11-17, DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.07.042

WIOŚ, 2019: http://www.zgora.pios.gov.pl (dostęp: 18.08.2019).