Tom 3, Zeszyt 2, 2005

Spis treści

1. Modelowanie powierzchni statystycznej przedstawiającej gęstość zaludnienia w Polsce przy pomocy metody dazymetrycznej
Elżbieta Bielecka, Anna Kuczyk, Ewa Witkowska 9-12-6
2. Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w II połowie XX w. na podstawie analizy danych kartograficznych
Andrzej Ciołkosz, Zenon Poławski 17-26
3. Próba automatyzacji procesu generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogólnogeograficznych
Izabela Chybicka 27-34
4. Pozyskiwanie informacji o parametrach glebowo-roślinnych za pomocą satelitarnych zdjęć mikrofalowych
Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Wanda Kowalik, Maria Gruszczyńska 35-44
5. Model USPED jako narzędzie prognozowania efektów erozji i depozycji materiału glebowego
Wojciech Drzewiecki, Stanisław Mularz 45-54
6. Bazy referencyjne danych przestrzennych w Polsce jako bazy wieloskalowe - cele, możliwości, technologie
Dariusz Gotlib 55-60
7. Przemiany internetowych planów miast polskich
Jacek Górski 61-68
8. Zasosowanie procedury "Region Growing" w klasyfikacji użytków zielonych na podstawie zdjęć Landsat ETM+
Krzysztof Kosiński 69-76
9. Funkcjonalność geoinformacyjnych witryn internetowych
Paweł Kowalski 77-85
10. Rola klasyfikacji nadzorowanej wyzokorozdzielczych obrazów satelitarnych QuickBird w nowej koncepcji wyznaczania przemysłowych stref uszkodzeń drzewostanów na przykładzie Miasteczka Śląskiego
Krystian Kozioł, Piotr Wężyk 87-96
11. Klasyfikacja obiektowa narzędziem wspomagającym proces interpretacji zdjęć satelitarnych
Stanisław Lewiński 97-106
12. Morska mapa elektroniczna z trójwymiarowym zobrazowaniem informacji nawigacyjnej
Jacek Łubczonek 107-114
13. Zastosowanie geostatystyki i GIS do analizy wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na koncentrację metali ciężkich w glebach rejonu olkuskiego
Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Katarzyna Rusak 115-124
14. Zastosowanie metod geostatystycznych do analizy przestrzennej zmienności obciążeń elektrycznych dla obszaru Polski
Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Artur Wilczyński 125-134
15. Badanie wybranych metod machingu do pomiaru punktów na cyfrowych obrazach bliskiego zasięgu
Piotr Sawicki, Bartosz Ostrowski 135-144
16. Zastosowanie technologii geomatycznych do zarządzania danymi przy rozpoznawaniu upraw na satelitarnych zdjęciach mikrofalowych
Krystyna Stankiewicz, Emilia Wiśniewska, Agata Hościło 145-152
17. Analiza zmienności czasowej rozkładu temperatury powietrza w Polsce z zastosowaniem metod GIS
Zbigniew Ustrnul, Danuta Czekierda 153-162
18. Testowanie metod i algorytmów klasyfikacji wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych Puszczy Niepołomickiej
Piotr Wężyk, Paweł Bednarczyk 163-172
19. Wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej, GPS i GIS w procesie kartowania szaty roślinnej Babiogórskiego Parku Narodowego
Piotr Wężyk, Mateusz Sztremer 173-180
20. Kartograficzne wspomaganie procesów decyzyjnych w rewitalizacji krajobrazowej zieleni miejskiej
Ireneusz Wyczałek 181-187