Tom 3, Zeszyt 2, 2005

Spis treści

1. Modelowanie powierzchni statystycznej przedstawiającej gęstość zaludnienia w Polsce przy pomocy metody dazymetrycznej
E. Bielecka, A. Kuczyk, E. Witkowska 9-12-6
2. Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w II połowie XX w. na podstawie analizy danych kartograficznych
A. Ciołkosz, Z. Poławski 17-26
3. Próba automatyzacji procesu generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogólnogeograficznych
I. Chybicka 27-34
4. Pozyskiwanie informacji o parametrach glebowo-roślinnych za pomocą satelitarnych zdjęć mikrofalowych
K. Dąbrowska-Zielińska, W. Kowalik, M. Gruszczyńska 35-44
5. Model USPED jako narzędzie prognozowania efektów erozji i depozycji materiału glebowego
W. Drzewiecki, S. Mularz 45-54
6. Bazy referencyjne danych przestrzennych w Polsce jako bazy wieloskalowe - cele, możliwości, technologie
D. Gotlib 55-60
7. Przemiany internetowych planów miast polskich
J. Górski 61-68
8. Zasosowanie procedury "Region Growing" w klasyfikacji użytków zielonych na podstawie zdjęć Landsat ETM+
K. Kosiński 69-76
9. Funkcjonalność geoinformacyjnych witryn internetowych
P. Kowalski 77-85
10. Rola klasyfikacji nadzorowanej wyzokorozdzielczych obrazów satelitarnych QuickBird w nowej koncepcji wyznaczania przemysłowych stref uszkodzeń drzewostanów na przykładzie Miasteczka Śląskiego
K. Kozioł, P. Wężyk 87-96
11. Klasyfikacja obiektowa narzędziem wspomagającym proces interpretacji zdjęć satelitarnych
S. Lewiński 97-106
12. Morska mapa elektroniczna z trójwymiarowym zobrazowaniem informacji nawigacyjnej
J. Łubczonek 107-114
13. Zastosowanie geostatystyki i GIS do analizy wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na koncentrację metali ciężkich w glebach rejonu olkuskiego
B. Namysłowska-Wilczyńska, K. Rusak 115-124
14. Zastosowanie metod geostatystycznych do analizy przestrzennej zmienności obciążeń elektrycznych dla obszaru Polski
B. Namysłowska-Wilczyńska, A. Wilczyński 125-134
15. Badanie wybranych metod machingu do pomiaru punktów na cyfrowych obrazach bliskiego zasięgu
P. Sawicki, B. Ostrowski 135-144
16. Zastosowanie technologii geomatycznych do zarządzania danymi przy rozpoznawaniu upraw na satelitarnych zdjęciach mikrofalowych
K. Stankiewicz, E. Wiśniewska, A. Hościło 145-152
17. Analiza zmienności czasowej rozkładu temperatury powietrza w Polsce z zastosowaniem metod GIS
Z. Ustrnul, D. Czekierda 153-162
18. Testowanie metod i algorytmów klasyfikacji wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych Puszczy Niepołomickiej
P. Wężyk, P. Bednarczyk 163-172
19. Wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej, GPS i GIS w procesie kartowania szaty roślinnej Babiogórskiego Parku Narodowego
P. Wężyk, M. Sztremer 173-180
20. Kartograficzne wspomaganie procesów decyzyjnych w rewitalizacji krajobrazowej zieleni miejskiej
I. Wyczałek 181-187