Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do wyznaczenia wskaźnika lokalizacji działki rolnej

Monika Maleta
ORCID:0000-0003-2567-5971
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Polska

Streszczenie

W pracy podjęto próbę zdefiniowania syntetycznego wskaźnika ilościowego jako miary opisującej lokalizację działki. Do wyznaczenia wskaźnika zastosowano wielowymiarową analizę porównawczą. Wskaźnik lokalizacji wyznaczono na podstawie autorskiej formuły bazującej na wagowaniu odległości działki do wybranych miejsc lub obiektów. Tak wyznaczony wskaźnik umożliwił obiektywne opisanie lokalizacji działki i zastąpienie analizowanych cech lokalizacyjnych jedną zmienną. W pracy zaproponowano także wykorzystanie opracowanej miary syntetycznej jako miary podobieństwa w grupowaniu działek. W tym celu zastosowano metody statystyki przestrzennej bazujące na zjawisku autokorelacji przestrzennej. Na podstawie wyznaczonych statystyk globalnych i lokalnych Morana, zidentyfikowano skupiska nieruchomości podobnych pod względem lokalizacji. Tak wydzielone klastry przestrzenne mogą mieć wielorakie zastosowanie. Mogą służyć do różnych zadań realizowanych w gminie, w których ważną rolę odgrywa odległość do określonych miejsc. Badania przeprowadzono dla niezabudowanych nieruchomości rolnych. Obszarem badań była gmina wiejska Krotoszyce, położona w południowo-zachodniej Polsce.

Przesłano: 20.04.2019 Zaakceptowano: 13.06.2019 Opublikowano: 28.06.2019

Słowa kluczowe:

wskaźnik lokalizacji; cechy lokalizacyjne; grunty rolne; działka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bastian, Ch.T., McLeod, D.M., Germino, M.J., Reiners, W.A., Blasko, B.J., 2002: Environmental amenities and agricultural land values: a hedonic model using geographical information system data. Ecological Economics, 40,337–349.

Binderman Z., Borkowski B., Szczęsny W., 2009: O pewnych metodach porządkowania i grupowania w analizie zróżnicowania rolnictwa (On arrange methods in analysis of regional differentation of agriculture). Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 96(2).

Bitner A., Litwin U., Michalczewska A., 2017: Cartographic and statistical methods in the analysis of local real estate market as exemplified by Rabka-Zdrój, Geomatics. Land management and Landscape, 1, 7–15, DOI: http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2017.1.7

Cellmer R., 2013: Use of spatial autocorrelation to build regression models of transaction prices. Real Estate Management and Valuation, 21(4), s. 65-74, DOI: 10.2478/remav-2013-0038

Cieślak M., 1974: Taksonomiczna procedura prognozowania rozwoju gospodarczego i określenia potrzeb na kadry kwalifikowane (Taxonomic procedure for forecasting economic development and identifying needs for qualified personel). Przegląd Statystyczny, 21.1.

Czekanowski J., 1913: Zarys metod statystycznych w zastosowaniach do antropologii (Outline of statistical methods in anthropology applications). Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 5.

Getis A., Aldstadt J., 2004: Constructing the Spatial Weights Matrix Using

a Local Statistic. Geographical Analisys, 36(2), s. 90-104.

GUS, 2014: Gmina wiejska Krotoszyce, powiat legnicki. Statystyczne Vademecum Samorządowca (Krotoszyce rural municipality, Legnica district. Statistical vademecum of local government). Urząd Statystyczny, Wrocław.

GUS, 2015: Leśnictwo (Forestry). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Hellwig Z., 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr (Application of the taxonomic method to the typological distribution of countries due to the level of development and resources and structure of qualified personel). Przegląd Statystyczny, 15.4.1968.

Jajuga K., Walesiak M., 2005. Klasyfikacja i analiza danych - teoria

i zastosowania (Classification and analysis of data - theory and applications). Taksonomia, 12.

Jarocka M., 2015: Wybór formuły normalizacyjnej w analizie porównawczej obiektów wielocechowych (The choice of a formula of the data normalization in the comparative analysis of multivariate objects). Economics and Management, 1.

Kopczewska K., 2011: Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R Cran (Econometry and spatial statistics using software R Cran). CEDEWU.PL, Warszawa.

Kulczycki M., Ligas M., 2007: Regresja ważona geograficznie jako narzędzie analizy rynku nieruchomości (Geographically weighted regression as a real estate analysis tool). Geomatics and Environmental Engineering, 1(2).

Longley P., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2006: GIS. Teoria i praktyka (GIS. Theory and practice). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Maleta M., Bielecka E., 2014: Cluster analysis of land properties for the purpose of mass appraisal. SGEM2014, 2, II, s. 129-136, DOI: 10.5593/SGEM2014/B22/S9.017

Maleta M., Całka B., 2015: Examining spatial autocorrelation of real estate features using Moran statistics. SGEM2015, 2, 2, s. 841-848. DOI: 10.5593/SGEM2015/B22/S11.106

Morrison D., 1990: Wielowymiarowa analiza statystyczna (Multidimensional statistical analysis). PWN, Warszawa.

Nilsson P., Johansson S., 2013: Location determinants of agricultural land prices. Jahrbuch für Regional Wissenschaft, 33(1), 1–21. DOI 10.1007/s10037-012-0071-4

Nivens H.D., Kastens T.L., Dhuyvetter K.C., Featherstone A.M., 2002: Using satellite imagery in predicting Kansas farmland values. Journal of Agricultural and Resource Economics, 27, s. 464–480.

Prishchepov A., Radeloff, V.C., Müller D., Dubinin, M., Baumann M., 2011: Determinants of agricultural land abandonment in post-soviet European Russia, “Will the “BRICs Decade” continue? – Prospects for trade and growth” 23-24 June 2011, Halle (Saale), Germany, https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/115363/2/Prishchepov_IAMO_Forum_2011.pdf

Sawiłow E., 2009: Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej dla potrzeb ustalania wartości katastralnych (Use of methods of multidimensional comparative analysis for needs of evaluation of cadastral values). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 17 (1), s. 105-115.

Sawiłow E., 2012: Zastosowanie skalowania wielowymiarowego do wyceny nieruchomości (The use of multidimensional graduating in the pricing of real estate). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20 (1).

Strahl D. 1978. Propozycja konstrukcji miary syntetycznej (Proposal for the construction of a synthetic measure). Przegląd Statystyczny 25.2.

Upton G., Fingleton B., 1985: Spatial Data Analysis by Example. Wiley, Nowy Jork.

Zeliaś A., Malina A., 1997: O budowie taksonomicznej miary jakości życia. Syntetyczna miara rozwoju jest narzędziem statystycznej analizy porównawczej (On the construction of a taxonomic measure of quality of life. A synthetic measure of development is a tool for statistical comparative analysis). Taksonomia, 4.