Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016

Spis treści

1. Stan prac nad rozwojem bazy danych architektonicznego dziedzictwa przemysłowego Wrocławia
Joanna Bac-Bronowicz, Gabriela Wojciechowska 537-549
2. Ocena rozdzielczości pojęciowej zbioru danych
Bartłomiej Bielawski 549-559
3. Zastosowanie analiz wielokryterialnych w GIS do optymalizacji planowania obszarów zabudowy mieszkaniowej na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
Jan Blachowski, Wiktoria Rybakiewicz, Witold Warczewski, Przemysław Malczewski 561-571
4. Na drodze harmonizacji – cechy strukturalne modeli obiektów topograficznych wykorzystanych w bazach danych referencyjnych
Andrzej Głażewski 573-582
5. Geoinformatyczna ocena walorów geograficznych województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych
Elżbieta Lewandowicz 583-595
6. Projektowanie zorientowane na użytkownika oraz metody zwinnego programowania w procesie tworzenia geoportalu wspierającego partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym
Marek Młodkowski, Dariusz Walczak, Piotr Jankowski 597-608
7. Wykorzystanie warstw tematycznych sklasyfikowanej chmury punktów w analizach widoczności w przestrzeni miejskiej
Radosław Piskorski 609-616
8. Ocena potrzeb i możliwości wykorzystania bazy danych przestrzennych obiektów rolniczych i akwakultury (ORA) w modelu podstawowym
Joanna Pluto-Kossakowska, Sylwia Marczak, Małgorzata Radło-Kulisiewicz 517-626
9. Wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego (ALS) oraz analiz widoczności GIS do oceny przemian krajobrazu warownego Twierdzy Kraków
Karolina Zięba, Piotr Wężyk 627-638
10. Możliwości wykorzystania obywatelskiej informacji geoprzestrzennej na przykładzie projektu GeoSmartCity
Andrzej Zygmuniak, Violetta Sokoła-Szewioła 639-646