Tom 5, Zeszyt 3, 2007

Spis treści

1. Model kształcenia stacjonarnego i ustawicznego w zakresie systemów geoinformacyjnych na Politechnice Wrocławskiej
J. Blachowski, J. Woźniak 7-18
2. Lotniczy skaning laserowy jako źródło danych dla systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa
M. Chirrek, A. Wencel, P. Strzeliński, K. Stereńczak, M. Zasada, T. Zawiła-Niedźwiecki 19-28
3. Zastosowanie zaawansowanych reguł topologicznych w procesie budowania baz danych przestrzennych wspomagających wycenę nieruchomości
P. Cichociński 29-35
4. Wojewódzkie portale informacji przestrzennej
D. Dukaczewski 37-56
5. Własności metryczne wybranych odwzorowań anamorficznych
S. Garbarczyk-Walus 57-67
6. Zintegrowany System Kartgrafii Geologicznej IKAR
W. Gogołek 69-74
7. Problematyka SDI w projekcie eSDI-NET+ przygotowanym w ramach programu Komisji Europejskiej _e_Content_plus_
A. Krawczyk 75-79
8. Pictometry® - nowe zastosowanie zdjęć lotniczych
M. Madej 81-86 87-92
9. Wykorzystanie semiwariancji do analizy dynamiki gradacji strzygoni choinówki na obszarze Puszczy Noteckiej
J. Mozgawa, W. Tracz, G. Kamińska, A. Kolk, L. Sukovata 93-104
10. Metody przyrostowe w przetwarzaniu danych batymetrycznych - analiza błędów przetwarzania dla zaproponowanych modeli matematycznych
J. Ogrodniczak 105-112
11. Aspekty metodyczne wykorzystania norm serii ISO 19100 do budowy georeferencyjnych składników krajowej infrastruktury danych przestrzennych
W. Pachelski, Z. Parzyński 113-121
12. Generowanie map topograficznych z bazy danych topograficznych (TBD) za pomocą Digital Cartographic Studio
P. Pędzich 123-132
13. O pewnej numerycznej metodzie generowania współczynników w odwzorowaniach konforemnych
P. Pędzich 133-145
14. Zastosowanie odwzorowania Cassiniego-Soldnera do przedstawiania obszaru Polski w wąskich lub szerokich pasach południkowych
P. Pędzich 147-158
15. Trendy i problemy rozwoju systemów i zastosowań geoinformacji w samorządzie terytorialnym
A. Sambura, M. Bajorski 159-166
16. Budowa geoportalu CARPATHIA - doświadczenia z udziału w programie Interreg IIIB Cadses
A. Sambura, L. Litwin 167-172
17. Stosowanie informacji przestrzennej dla wyznaczenia znaczących oddziaływań antropogenicznych i ich skutków na wody rzek Polski
T. Walczykiewicz, E. Łasut, D. Kubacka, M. Barszczyńska, C. Rataj, U. Opial-Gałuszka, B. Zientarska 173-181