Tom 5, Zeszyt 3, 2007

Spis treści

1. Model kształcenia stacjonarnego i ustawicznego w zakresie systemów geoinformacyjnych na Politechnice Wrocławskiej
Jan Blachowski, Józef Woźniak 7-18
2. Lotniczy skaning laserowy jako źródło danych dla systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa
Marcin Chirrek, Agata Wencel, Paweł Strzeliński, Krzysztof Stereńczak, Michał Zasada, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki 19-28
3. Zastosowanie zaawansowanych reguł topologicznych w procesie budowania baz danych przestrzennych wspomagających wycenę nieruchomości
Piotr Cichociński 29-35
4. Wojewódzkie portale informacji przestrzennej
Dariusz Dukaczewski 37-56
5. Własności metryczne wybranych odwzorowań anamorficznych
Sylwia Garbarczyk-Walus 57-67
6. Zintegrowany System Kartgrafii Geologicznej IKAR
Waldemar Gogołek 69-74
7. Problematyka SDI w projekcie eSDI-NET+ przygotowanym w ramach programu Komisji Europejskiej _e_Content_plus_
Artur Krawczyk 75-79
8. Pictometry® - nowe zastosowanie zdjęć lotniczych
Magdalena Madej 81-86 87-92
9. Wykorzystanie semiwariancji do analizy dynamiki gradacji strzygoni choinówki na obszarze Puszczy Noteckiej
Jerzy Mozgawa, Wiktor Tracz, Grażyna Kamińska, Andrzej Kolk, Lidia Sukovata 93-104
10. Metody przyrostowe w przetwarzaniu danych batymetrycznych - analiza błędów przetwarzania dla zaproponowanych modeli matematycznych
Janusz Ogrodniczak 105-112
11. Aspekty metodyczne wykorzystania norm serii ISO 19100 do budowy georeferencyjnych składników krajowej infrastruktury danych przestrzennych
Wojciech Pachelski, Zenon Parzyński 113-121
12. Generowanie map topograficznych z bazy danych topograficznych (TBD) za pomocą Digital Cartographic Studio
Paweł Pędzich 123-132
13. O pewnej numerycznej metodzie generowania współczynników w odwzorowaniach konforemnych
Paweł Pędzich 133-145
14. Zastosowanie odwzorowania Cassiniego-Soldnera do przedstawiania obszaru Polski w wąskich lub szerokich pasach południkowych
Paweł Pędzich 147-158
15. Trendy i problemy rozwoju systemów i zastosowań geoinformacji w samorządzie terytorialnym
Andrzej Sambura, Marcin Bajorski 159-166
16. Budowa geoportalu CARPATHIA - doświadczenia z udziału w programie Interreg IIIB Cadses
Andrzej Sambura, Leszek Litwin 167-172
17. Stosowanie informacji przestrzennej dla wyznaczenia znaczących oddziaływań antropogenicznych i ich skutków na wody rzek Polski
Tomasz Walczykiewicz, Elżbieta Łasut, Danuta Kubacka, Małgorzata Barszczyńska, Celina Rataj, Urszula Opial-Gałuszka, Barbara Zientarska 173-181