Tom 3, Zeszyt 4, 2005

Spis treści

1. Geowizualizacja w procesie planowania przestrzennego
Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Monika Rusztecka 11-15
2. Modelowanie danych klimatycznych z uwzględnieniem czynników topograficznych
Joanna Bac-Bronowicz 17-27
3. Rola multimedialnej kartografii i GIS w zarządzaniu strefą brzegową
Katarzyna Bojar, Igor Szakowski, Kazimierz Furmańczyk 29-33
4. Filtracja danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem metody aktywnych powierzchni
Andrzej Borkowski 35-42
5. Współdziałanie GIS: istota, środki informatyczne i przykłady
Agnieszka Chojka, Agnieszka Zwirowicz 43-52
6. Wykorzystanie historycznych zdjęć lotniczych do analizy zmian brzegu na przykładzie fragmentu wybrzeża Zatoki Pomorskiej
Joanna Dudzińska-Nowak, Kazimierz Furmańczyk 53-61
7. Segmentacja nieużytków porolnych na obrazach satelity TERRA/ASTER przy wykorzystaniu analizy kanonicznej
Michał Faryś 63-68
8. Zastosowanie geoinformacji w analizie morskiej strefy brzegowej w Uniwersytecie Szczecińskim
Kazimierz Furmańczyk, Rafał Benedyczak, Joanna Dudzińska-Nowak, Agnieszka Łęcka, Igor Szakowski, Paweł Terefenko 69-75
9. Rola serwisów WMS WFS i generalizacji w upowszechnianiu informacji geograficznej
Adam Iwaniak 77-89
10. Problematyka modelowania informacji geograficznej w schematach GML
Alina Kmiecik 91-98
11. Zastosowanie klasyfikacji obiektowej wysokorozdzielczych obrazów teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GIS w kartowaniu drzewostanów
Roeland Kok, Krystian Kozioł, Piotr Wężyk 99-108
12. Rekomendacje dla lokalizacji upraw topolowych na obszarach wiejskich
Małgorzata Luc, Adam Czarnecki 109-116
13. Zróżnicowanie wymiaru fraktalnego wybranych komponentów pokrycia terenu na tle geomorfologii zlewni Strugi Toruńskiej
Małgorzata Luc, Jacek Szmańda, Kamila Lis 117-126
14. Wizualizacja trójwymiarowa w badaniach strefy brzegowej na przykładzie obliczeń objętości materiału erodowanego i akumulowanego na brzegu morskim
Agnieszka Łęcka, Kazimierz Furmańczyk 127-136
15. Analiza przestrzenna zawartości miedzi w środowisku gruntowo-wodnym legnicko-głogowskiego okręgu miedziowego
Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Jacek Pyra 137-147
16. Ekstrakcja informacji z zobrazowań cyfrowych dla celów militarnej oceny środowiska geograficznego
Leszek Paszkowski 149-158
17. Przegląd Kolejowych Systemów Informacyjnych oraz potrzeby ich modernizacji w Polsce
Artur Plichta 159-170
18. Rola geomatyki w zintegrowanym zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi
Igor Szakowski, Rafał Benedyczak, Kazimierz Furmańczyk 171-179
19. Stosowanie technologii GIS oraz modelowania trójwymiarowego w badaniach geologicznych strefy brzegowej
Paweł Terefenko, Tomasz Boski, Kazimierz Furmańczyk, Anna Mazurkiewicz 181-198
20. Wykorzystanie GIS w badaniach zmian krajobrazu
Paweł Terefenko, Kazimierz Furmańczyk 189-197
21. Wykorzystanie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych QuickBird-2 w aktualizacji baz danych Leśnej Mapy Numerycznej
Piotr Wężyk, Paweł Ciechanowski 199-208
22. Integracja technik geomatycznych w badaniach przyrodniczych na przykładzie kartowania szaty roślinnej Tatr Wysokich
Piotr Wężyk, Joanna Wrzodak 209-218
23. Ocena potencjału geometrycznego zdjęć IKONOS i QuickBird
Wiesław Wolniewicz 219-230