Tom 3, Zeszyt 4, 2005

Spis treści

1. Geowizualizacja w procesie planowania przestrzennego
M. Andrzejewska, M. Baranowski, M. Rusztecka 11-15
2. Modelowanie danych klimatycznych z uwzględnieniem czynników topograficznych
J. Bac-Bronowicz 17-27
3. Rola multimedialnej kartografii i GIS w zarządzaniu strefą brzegową
K. Bojar, I. Szakowski, K. Furmańczyk 29-33
4. Filtracja danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem metody aktywnych powierzchni
A. Borkowski 35-42
5. Współdziałanie GIS: istota, środki informatyczne i przykłady
A. Chojka, A. Zwirowicz 43-52
6. Wykorzystanie historycznych zdjęć lotniczych do analizy zmian brzegu na przykładzie fragmentu wybrzeża Zatoki Pomorskiej
J. Dudzińska-Nowak, K. Furmańczyk 53-61
7. Segmentacja nieużytków porolnych na obrazach satelity TERRA/ASTER przy wykorzystaniu analizy kanonicznej
M. Faryś 63-68
8. Zastosowanie geoinformacji w analizie morskiej strefy brzegowej w Uniwersytecie Szczecińskim
K. Furmańczyk, R. Benedyczak, J. Dudzińska-Nowak, A. Łęcka, I. Szakowski, P. Terefenko 69-75
9. Rola serwisów WMS WFS i generalizacji w upowszechnianiu informacji geograficznej
A. Iwaniak 77-89
10. Problematyka modelowania informacji geograficznej w schematach GML
A. Kmiecik 91-98
11. Zastosowanie klasyfikacji obiektowej wysokorozdzielczych obrazów teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GIS w kartowaniu drzewostanów
R. Kok, K. Kozioł, P. Wężyk 99-108
12. Rekomendacje dla lokalizacji upraw topolowych na obszarach wiejskich
M. Luc, A. Czarnecki 109-116
13. Zróżnicowanie wymiaru fraktalnego wybranych komponentów pokrycia terenu na tle geomorfologii zlewni Strugi Toruńskiej
M. Luc, J. Szmańda, K. Lis 117-126
14. Wizualizacja trójwymiarowa w badaniach strefy brzegowej na przykładzie obliczeń objętości materiału erodowanego i akumulowanego na brzegu morskim
A. Łęcka, K. Furmańczyk 127-136
15. Analiza przestrzenna zawartości miedzi w środowisku gruntowo-wodnym legnicko-głogowskiego okręgu miedziowego
B. Namysłowska-Wilczyńska, J. Pyra 137-147
16. Ekstrakcja informacji z zobrazowań cyfrowych dla celów militarnej oceny środowiska geograficznego
L. Paszkowski 149-158
17. Przegląd Kolejowych Systemów Informacyjnych oraz potrzeby ich modernizacji w Polsce
A. Plichta 159-170
18. Rola geomatyki w zintegrowanym zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi
I. Szakowski, R. Benedyczak, K. Furmańczyk 171-179
19. Stosowanie technologii GIS oraz modelowania trójwymiarowego w badaniach geologicznych strefy brzegowej
P. Terefenko, T. Boski, K. Furmańczyk, A. Mazurkiewicz 181-198
20. Wykorzystanie GIS w badaniach zmian krajobrazu
P. Terefenko, K. Furmańczyk 189-197
21. Wykorzystanie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych QuickBird-2 w aktualizacji baz danych Leśnej Mapy Numerycznej
P. Wężyk, P. Ciechanowski 199-208
22. Integracja technik geomatycznych w badaniach przyrodniczych na przykładzie kartowania szaty roślinnej Tatr Wysokich
P. Wężyk, J. Wrzodak 209-218
23. Ocena potencjału geometrycznego zdjęć IKONOS i QuickBird
W. Wolniewicz 219-230