Weryfikacja granicy matematycznej prowadzonej środkiem koryta rzecznego

Agnieszka Bieda
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geomatyki

Streszczenie

W dobie powszechnej informatyzacji wszystkich dziedzin życia, modernizacji ulega także Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. Doprowadzenie zebranych w nim danych do formy wymaganej aktualnymi przepisami prawa to proces niezwykle kosztowny i długotrwały. Musi on zostać jednak przeprowadzony. Jego następstwem powinna być nie tylko zmiana formy dokumentacji tworzącej Zasób na numeryczną, ale i aktualizacja danych.
Materiały PZGiK docelowo wprowadzone zostaną do baz danych, z których generowane będą opracowania kartograficzne. Bazy te dotyczą między innymi obiektów topograficznych, katastru nieruchomości oraz państwowego rejestru granic. Zawarte w nich obiekty powinny zostać ze sobą powiązane. Najwięcej kłopotów sprawić może odnalezienie połączeń geometrycznych pomiędzy elementami, których natura ma zmienny charakter. Będą to przede wszystkim wody powierzchniowe płynące oraz bezpośrednie ich otoczenie, na które wody te oddziaływają.
Z kształtu koryta rzecznego oraz z jego reprezentacji w bazach danych topograficznych, wynikać powinna konfiguracja konturów użytków gruntowych, a nawet granic ewidencyjnych w bazie danych katastralnych. Te z kolei wpływają na zawartość państwowego rejestru granic. Wyznaczone wzdłuż rzek granice podziału terytorialnego kraju mogą przebiegać ich środkiem. Ich aktualizacja powinna opierać się o ustalone i wprowadzone do ewidencji gruntów oraz do bazy danych obiektów topograficznych linie brzegowe.
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu na matematyczne wyznaczenie środka koryta rzecznego w oparciu o pomiar jego brzegów oraz weryfikacja jak zastosowanie przedstawionego algorytmu wpłynie na kształt granic administracyjnych prowadzonych wzdłuż rzek.

Słowa kluczowe:

baza danych; granica administracyjna; granica matematyczna; linia brzegu; koryto rzeki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bieda A., 2011: Weryfikacja granic administracyjnych prowadzonych wzdłuż rzek w aspekcie aktualizacji katastru. Rozprawa doktorska, niepublikowana.

Kowalski K., 2010: Gospodarka nieruchomościami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi. http://gruntiwoda.pl

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. 2001 r. nr 38, poz. 454.

Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Dz.U. 2001 nr 142, poz. 1592 z pózn. zm.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne. Dz. U. 2001 r. nr 115, poz. 1229, z pózn. zm.

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 roku w sprawie ewidencji gruntów. M. P. 1969 nr 11, poz. 98.