Tom 11, Zeszyt 3(60), 2013

Spis treści

1. Infrastruktura informacji przestrzennej w świetle doświadczeń wdrożeniowych w Polsce
Jerzy Gaździcki 7-13
2. Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 - nowe hydrograficzne dane referencyjne
Małgorzata Barszczyńska, Jaromir Borzuchowski, Danuta Kubacka, Piotr Piórkowski, Celina Rataj, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak 15-26
3. Analiza porównawcza i interpretacyjna uogólnionej wizualizacji widoku podwodnego uzyskanego za pomocą echosondy jedno- i wielowiązkowej
Izabela Bodus-Olkowska, Marta Włodarczyk-Sielicka, Andrzej Stateczny 27-33
4. Harmonizacja danych przestrzennych w kontekście dyrektywy INSPIRE na przykładzie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000
Jaromir Borzuchowski, Michał Olszar 35-43
5. Algorytm upraszczania linii z wykorzystaniem interpolacji
Krystian Kozioł 45-59
6. Dostosowanie profilu metadanych PIG-PIB do obowiązujących standardów z uwzględnieniem wielojęzyczności
Krystyna Michałowska, Tomasz Nałęcz, Paulina Kamińska 61-72
7. Adaptacja i dostosowanie zasobu Bazy Danych Obiektów Topograficznych na potrzeby wykonania Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000
Michał Olszar, Jaromir Borzuchowski 71-77
8. Koncepcja i opracowanie Geoportalu AGH
Łukasz Parkitny, Michał Lupa, Karolina Materek, Adam Inglot, Paweł Pałka, Katarzyna Mazur, Krystian Kozioł, Monika Chuchro 79-85
9. Znaczenie wiarygodności danych georeferencyjnych w gospodarce przestrzennej na przykładzie analizy danych o użytkach gruntowych w wybranych gminach województwa mazowieckiego
Agnieszka Turek, Anna Bielska 87-94
10. Moźliwości integracji danych fotogrametrycznych w wybranych analizach przestrzennych
Agnieszka Turek, Jakub Markiewicz 95-104