Wydawca

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP), jest interdyscyplinarnym, niezależnym, niedochodowym stowarzyszeniem, funkcjonującym według prawa polskiego. Istotą celów PTIP jest wspieranie harmonijnego rozwoju geomatyki, efektywnego tworzenia i stosowania systemów informacji przestrzennej oraz powszechnej dostępności i wszechstronnego użytkowania danych przestrzennych. W swojej działalności PTIP kieruje się dobrem wszystkich tych, którzy interesują się informacją przestrzenną, a więc publicznych i prywatnych użytkowników tej informacji, dostawców danych, usług i wyposażenia technicznego, pracowników nauki i szkolnictwa, wreszcie obywateli w ogólności.

Statut PTIP ↓

Dane rejestrowe PTIP ↓

NIP 951-209-61-72
REGON 015535809
KRS 0000170027
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto bankowe:
VOLKSWAGEN BANK Nr 16 2130 0004 2001 0957 3197 0001

Dane kontaktowe PTIP ↓

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
ul. Z. Modzelewskiego 27
02- 679 Warszawa
tel. 601 083 147
e-mail: ptip@ptip.org.pl

Zarząd PTIP w kadencji (2019 - 2021) ↓

 • dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK, prezes

 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, wiceprezes

 • dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, prof. WAT, sekretarz i skarbnik

 • dr inż. Kazimierz Bujakowski

 • dr hab. inż. Jerzy Chmiel

 • prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

 • dr inż. Adam Iwaniak

 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski

 • dr inż. Dariusz Korpetta

 • prof. dr hab. Jacek Kozak

 • prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki, prezes honorowy

Przewodniczący komisji ↓

 • Dolnośląskiej – dr inż. Jan Blachowski
 • Edukacji Geomatycznej – prof. dr hab. inż. Konrad Eckes
 • Geomatyki Górniczej – dr inż. Artur Krawczyk
 • Technologii Interoperacyjnych – dr hab. Janusz Michalak

Komisja rewizyjna PTIP w kadencji (2019 - 2021) ↓

 • mgr inż. Stanisław Zaremba, przewodniczący
 • dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM
 • dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska