Wydawca

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP), jest interdyscyplinarnym, niezależnym, niedochodowym stowarzyszeniem, funkcjonującym według prawa polskiego. Istotą celów PTIP jest wspieranie harmonijnego rozwoju geomatyki, efektywnego tworzenia i stosowania systemów informacji przestrzennej oraz powszechnej dostępności i wszechstronnego użytkowania danych przestrzennych. W swojej działalności PTIP kieruje się dobrem wszystkich tych, którzy interesują się informacją przestrzenną, a więc publicznych i prywatnych użytkowników tej informacji, dostawców danych, usług i wyposażenia technicznego, pracowników nauki i szkolnictwa, wreszcie obywateli w ogólności.

Statut PTIP ↓

Dane rejestrowe PTIP ↓

NIP 951-209-61-72
REGON 015535809
KRS 0000170027
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto bankowe:
BZ WBK S.A. Nr 41 1090 1870 0000 0001 0191 0777

Dane kontaktowe PTIP ↓

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
ul. rtm. Witolda Pileckiego 112/5
02-781 Warszawa
tel. 22 409 43 87, 606 875 445
e-mail: ptip@ptip.org.pl

Zarząd PTIP w kadencji (2016 - 2018) ↓

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki, prezes
 • dr hab. Marek Baranowski, wiceprezes
 • mgr inż. Ewa Musiał, sekretarz
 • prof. dr hab inż. Elżbieta Bielecka
 • dr hab. inż Jerzy Chmiel
 • prof. dr hab. inż. Konrad Eckes
 • dr inż. Adam Iwaniak
 • dr inż. Dariusz Korpetta
 • prof. dr hab. Jacek Kozak
 • dr hab. Janusz Michalak
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny

Przewodniczący komisji ↓

 • Dolnośląskiej – dr inż. Jan Blachowski
 • Edukacji Geomatycznej – prof. dr hab. inż. Konrad Eckes
 • Geomatyki Górniczej – dr inż. Artur Krawczyk
 • Technologii Interoperacyjnych – dr hab. Janusz Michalak

Komisja rewizyjna PTIP w kadencji (2016 - 2018) ↓

 • mgr inż. Stanisław Zaremba, przewodniczący
 • mgr inż. Andrzej Bieńkowski
 • mgr inż. Krystyna Lady-Drużycka