Wybrane zagadnienia procesu projektowania i implementacji aplikacji mobilnych wykorzystujących tekstowy i głosowy opis przestrzeni na przykładzie „Mapy Dostępności Budynków”

Dariusz Gotlib
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

ORCID: 0000-0001-7532-4497
Polska

Hubert Świech
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

Streszczenie

W artykule autorzy przedstawiają wyniki badań i prac rozwojowych, których celem jest zaproponowanie nowych rozwiązań wspierających poruszanie się osób w budynkach, w oparciu o wykorzystanie tzw. geo-opisów przestrzeni. Wykorzystanie dźwięku oraz głosu nie jest jeszcze
obecnie popularną metodą realizacji przekazu kartograficznego, czy szerzej geoinformacyjnego. Dostępne i wykorzystywane są coraz powszechniej natomiast aplikacje typu „Przewodnik
Turystyczny”, w którym nagranie głosowe (lub syntetyzator mowy) wykorzystywane jest do przekazywania informacji turystycznych. Istnieją też inne metody przekazywania dźwiękiem
informacji. Tego typu rozwiązania mogą być przydatne każdemu użytkownikowi aplikacji mobilnych lub osobom zainteresowanym poznaniem budynku przed jego odwiedzeniem. Szczególnym
beneficjentem mogą być natomiast osoby z niepełnosprawnościami, a największymi osoby niewidome. Dlatego na tę grupę potencjalnych użytkowników zwrócono szczególną uwagę. O ile dla
terenów otwartych, zarówno osoby widzące jak i niewidome mogą znaleźć szereg aplikacji wspomagających ich poruszanie się, o tyle w budynkach jest to nadal niezwykle rzadkie. Dlatego
też autorzy jako pole testowe wybrali wnętrze budynku, tym samym starając się znaleźć rozwiązania, które dotychczas nie były dostępne. Autorzy opisują w artykule proces budowy prototypu mobilnej
aplikacji geoinformacyjnej, testują wykonalność przyjętych założeń koncepcyjnych oraz oceniają uzyskane rezultaty. Zwracają uwagę na szereg technologii jakie obecnie można zastosować, aby w
pełni korzystać z dźwięku i głosu zarówno do odczytu zapisanych informacji o przestrzenia, jak i sterowania aplikacją, oraz zwracają uwagę na standardy jakie stosuje się podczas projektowania
aplikacji dla osób niewidomych. Praca realizowana była w dużej części w ramach projektu pt. „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”, w ramach którego
powstają aplikację nawigacyjno-lokalizacyjne dla osób z niepełnosprawnościami oraz tzw. Mapy
Dostępności Budynków (w tym audio mapy i symulatory).

Przesłano: 28.02 2023 Zaakceptowano: 17.04.2023 Opublikowano: 12.05.2023

Słowa kluczowe:

głosowy opis przestrzeni; nawigacja wewnątrz budynku; nawigacja dla niewidomych; geoinformatyka; kartografia mobilna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Android, 2023: Dokumentacja systemu Android, https://developer.android.com/docs (dostęp: 07

stycznia 2023).

Bauer, C., Müller, M., Ludwig, B., Zhang, C., 2018: Supporting Orientation During Indoor and

Outdoor Navigation. In: Fogliaroni, P., Ballatore, A., Clementini, E. (eds) Proceedings of

Workshops and Posters at the 13th International Conference on Spatial Information Theory

(COSIT 2017). COSIT 2017. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, DOI:

https://doi.org/10.1007/978-3-319-63946-8_30.

Dobre Programy, 2023: Aplikacja Voice Access, https://www.dobreprogramy.pl/voiceaccess,

program,android,6628628599907969 (dostęp: 01.12.2022).

Docplayer, 2023: GPS Wielkopolska – nawigacja satelitarna w praktyce,

https://docplayer.pl/26088326-Nawigacja-satelitarna-w-turystyce.html (dostęp: 10.01.2022).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 października 2016 r. w sprawie

dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz.

UE L 327 z 02.12.2016).

EN 301 549 V2.1.2, Accessibility requirements for ICT products and services, 2018:

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102

p.pdf (dostęp: 01.12.2022)

Google Play, 2023. https://play.google.com/store/search?q=totupoint&c=apps&gl=PL (dostęp:

01.2023)

Gotlib D., Gnat M., 2018: Koncepcja i prototyp wielofunkcyjnego systemu informacji przestrzennej

wspomagającego zarządzanie i użytkowanie nieruchomości Politechniki Warszawskiej.

Roczniki Geomatyki, vol. XVI, nr 4 (83), s. 299-318.

Gotlib D., Młotkowski W., 2009: Inteligentne przewodniki turystyczne - przegląd trendów

i tendencji, IX Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2009,

http://2009.forum.gdynia.pl/download/B3_2_Navigo_Tour_Inteligentne_przewodniki_turystyc

zne.pdf (dostęp: 10.01.2023).

Gotlib D., 2022: Koncepcja użycia geo-opisów w aplikacjach LBS, Zakład Kartografii, Wydział

Geodezji i Kartografii - Politechnika Warszawska (materiały niepublikowane).

ICA, 2023: Strona internetowa Komisji „ Maps and Graphics for Blind and Partially Sighted People,

International Cartographic Assocition”, https://icaci.org/category/commissionnews/

commission-on-maps-and-graphics-for-blind-and-partially-sighted-people/ (dostęp:

01.2022).

Mendruń J., 2009: Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących

„Trakt” z działalności w 2009 roku, Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”,

http://www.trakt.org.pl/wpcontent/

uploads/sprawozdania/sprawozdanie_merytoryczne_trakt_2009.pdf (dostęp:

01.2022)

Raj D., 2021: Kotlin vs Java for Android Development, https://medium.com/codex/kotlin-vs-javafor-

android-development-7cce3e90ed08 (dostęp: 12.12.2022).

Serwis Rzeczpospolitej Polskiej, 2023: WCAG 2.1 w skrócie. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wcag-21-w-skrocie (dostęp: 07.01.2023).

Tröger, J., Schnebelt, S., Alexandersson, J., 2020: Modelling the Creation of Verbal Indoor Route

Descriptions for Visually Impaired Travellers. In: Paiva, S. (eds) Technological Trends in

Improved Mobility of the Visually Impaired. EAI/Springer Innovations in Communication and

Computing. Springer, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-16450-8_15.

Tyfloświat, 2010: Navigo – komputerowe mapy przystosowane dla niewidomych, Tyfoświat -

Portal Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,

https://tyfloswiat.pl/navigo-komputerowe-mapy-przystosowane-dla-niewidomych/ (dostęp:

01.2023).

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o Dostępności Cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych

podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

W3C, 2021: Mobile accessibility at W3C, https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/mobile/

(dostęp: 07.01.2023).

Zafar A., 2017: How to design accessible mobile experiences for the blind, Willowtree,

https://www.willowtreeapps.com/craft/how-to-design-accessible-mobile-experiences-for-theblind

(dostęp: 07.01.2023).

Zeng L., Weber G. , 2011: Accessible Maps for the Visually Impaired, Technische Universität

Dresden, Institut für Angewandte Informatik,

https://www.researchgate.net/publication/262008695_Accessible_Maps_for_the_Visually_Imp

aired (dostęp: 07.01.2023).