Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 GIS w Polsce: rozwój ukierunkowany na infrastruktury danych przestrzennych
J. Gaździcki, A. Linsenbarth
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 10, Zeszyt 6(56), 2012 Globalne aspekty zarządzania informacją geoprzestrzenną
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 GML 3.0 jako standard zapisu informacji geograficznej
A. Kmiecik
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 GPS w zarządzaniu informacją o środowisku
M. Antosiewicz, P. Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Grafy jako narzędzie do definiowania relacji topologicznych pomiędzy danymi przestrzennymi
E. Lewandowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 4(61), 2013 Grodziska Ziemi Chełmińsko-Dobrzyńskiej w świetle analiz geoprzestrzennych
Marcin Sobiech
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Harmonizacja baz danych referencyjnych - niezbędny krok ku budowie krajowej infrastruktury danych przestrzennych
D. Gotlib, A. Iwaniak, R. Olszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Harmonizacja danych przestrzennych dotyczących transgranicznego obszaru chronionego na przykładzie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Krkonosského Národního Parku w ramach projektu "Karkonosze w INSPIRE - wspólny GIS dla ochrony przyrody"
M. Andrzejewska, Z. Jała, M. Rusztecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 3(60), 2013 Harmonizacja danych przestrzennych w kontekście dyrektywy INSPIRE na przykładzie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000
Jaromir Borzuchowski, Michał Olszar
Streszczenie   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 4(70), 2015 Harmonizacja modeli pojęciowych BDOT10k i BDOT500 w kontekście wymiany danych
Joanna Bac-Bronowicz, Andrzej Głażewski, Piotr Liberadzki, Izabela Wilczyńska
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Hybrydowa wizualizacja kartograficzna referencyjnych baz danych typu MRDB
A. Głażewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 5(62), 2013 Idea wykorzystania usług sieciowych do tworzenia map tematycznych wykorzystujących dane satelitarne
Anna Fiedukowicz, Agata Pillich-Kolipińska
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Identyfikacja kierunków zmian profilu koła i zainteresowań studentów na przykładzie 10 lat istnienia KNGK Geoinformatyka
Mateusz Jabłoński, Artur Krawczyk, Agnieszka Ochałek
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Identyfikacja punktów dawnych sieci triangulacyjnych na obszarze powiatu ostrowieckiego
Piotr Banasik, Kazimierz Bujakowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 6, 2008 Identyfikacja zasobów danych przestrzennych gospodarki wodnej w kontekście potrzeb planowania
M. Barszczyńska, E. Łasut, T. Walczykiewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 IIP z perspektywy uczestników szkoleń
Agnieszka Chojka
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 3, 2008 Implementacja dyrektywy INSPIRE w Polsce: stan aktualny, problemy i wyzwania
J. Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 6, 2009 Implementacja dyrektywy INSPIRE w Republice Federalnej Niemiec
M. Badowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 1(58), 2013 Implementacja dyrektywy INSPIRE w temacie Zagospodarowanie przestrzenne – wskaźniki monitoringu dla Polski na rok 2012
Andrzej Affek
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Implementacja SDI z wykorzystaniem wolnego oprogramowania
A. Iwaniak, A. Śliwiński
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Implementacja usługi SOS – sukcesy i porażki
Agnieszka Chojka, Dawid Łuszczki
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Implikacje dyrektywy INSPIRE
J. Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Informacja geoprzestrzenna w Polsce: rozwój i nowe wyzwania
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 Informacja przestrzenna o prądach morskich w planowaniu akcji ratowniczych na morzu
J. Pyrchla, M. Przyborski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Informacja przestrzenna w naukach o Ziemi
B. Ney
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Informacja przestrzenna w Polsce – teoria i praktyka
Waldemar Izdebski
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Informacja przestrzenna w prawie administracyjnym
G. Szpor
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Informacja referencyjna dla planów zagospodarowania przestrzennego w systemach geoinfomacyjnych
Joanna Jaroszewicz, Zenon Parzyński
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Informacja z satelitów meteorologicznych w stanach zagrożeń naturalnych
P. Struzik
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce - wstępne wyniki ogólnopolskiej ankiety
F. Harvey, A. Iwaniak
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Infrastruktura danych przestrzennych Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej
A. Barcikowski, T. Strzelecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Infrastruktura informacji geodezyjnej i kartograficznej
A. Iwaniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 Infrastruktura informacji geodezyjnej i kartograficznej miasta Tychy
A. Kulka
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 7(57), 2012 Infrastruktura informacji przestrzennej w budowie - szanse i zagrożenia dla samorządu m.st. Warszawy
Tomasz Myśliński
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Infrastruktura informacji przestrzennej w krajach Wspólnoty w świetle projektu dyrektywy Unii Europejskiej INSPIRE
A. Linsenbarth
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 3(60), 2013 Infrastruktura informacji przestrzennej w świetle doświadczeń wdrożeniowych w Polsce
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Infrastruktury informacji przestrzennej oraz ich relacje względem dziedzictwa kulturowego
J. Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 5, 2008 Inicjatywa OWS-5 – kolejny etap rozwoju i harmonizacji specyfikacji OGC dotyczących geoprzestrzennych usług sieciowych
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 INSPIRE - od inicjatywy do dyrektywy
A. Linsenbarth
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 5(49), 2011 INSPIRE w kontekście Europejskiej agendy cyfrowej
A. Annoni
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 5(49), 2011 INSPIRE w kontekście Europejskiej Agendy Cyfrowej
Alessandro Annoni
Szczegóły   PDF (English)   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 6, 2008 Integracja baz danych o polskich mokradłach i torfowiskach w systemie „GIS Mokradła"
Z. Oświecimska-Piasko, H. Piórkowski, J. Ostrowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Integracja baz danych tematycznych i referencyjnych w ramach tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce
R. Olszewski, R. Graf, A. Macias, A. Kołodziej, T. Berus
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Integracja danych przestrzennych na przykładach systemów województw: śląskiego i zachodniopomorskiego
A. Sambura, M. Bajorski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Integracja danych przestrzennych o środowisku naturalnym - wyzwanie dla instytucji z branży ochrony środowiska?
T. Nałęcz
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Integracja danych topograficznych, nawigacyjnych, hydrodynamicznych i meteorologicznych w morskiej strefie przybrzeżnej za pomocą mapy hybrydowej
Jerzy Pyrchla, Marek Kowalewski
Streszczenie   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 1(58), 2013 Integracja hydroakustycznych i magnetometrycznych metod w procesie pozyskiwania geodanych hydrograficznych
Andrzej Stateczny
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Integracja technik geomatycznych w badaniach przyrodniczych na przykładzie kartowania szaty roślinnej Tatr Wysokich
P. Wężyk, J. Wrzodak
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Intensywność gospodarki leśnej a heterogeniczność krajobrazu leśnego
M. Kunz, A. Nienartowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 3(78), 2017 Interaktywna mapa obozu koncentracyjnego KL Płaszów w aplikacji ArcGIS Story Map
Anna Kuryłowicz, Marzena Koziak, Krystian Kozioł
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Interaktywny geoserwis dotyczący gwałtownych wezbrań i powodzi błyskawicznych wykorzystujący obserwacje VGI i PGI
Kamil Jawgiel
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Interoperacyjna baza danych krenologicznych (BDK) jako integralna część infrastruktury przestrzennych danych przyrodniczych Drawieńskiego Parku Narodowego
M. Stępień, U. Stępień
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Interoperacyjność danych w praktyce: problemy harmonizacji nazw jednostek administracyjnych w rejestrach publicznych
E. Lewandowicz, A. Packa
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Interoperacyjność systemów informacji geoprzestrzennych związanych z wdrożeniem standardu wymiany danych geologicznych GeoSciML - pierwsze przykłady zastosowań w geologii
U. Stępień, M. Słodkowski, A. Tekielska
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 Intranet oraz Internet GIS na potrzeby administracji publicznej - doświadczenia Wielkiej Brytanii
S. Stachowicz
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 6, Zeszyt 3, 2008 Inwentaryzacja i monitoring pokrycia terenu w Europie: pierwszy produkt serwisu szybkiej ścieżki GMES
E. Bielecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Jak nowe technologie informatyczne mogą ograniczać dostępność i bezpieczeństwo informacji
A. Michalski
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 14, Zeszyt 2(72), 2016 Jakość danych OpenStreetMap – analiza informacji o budynkach na terenie Siedlecczyzny
Joanna Nowak Da Costa, Elżbieta Bielecka, Beata Całka
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 5, 2008 Języki pochodne od GML i z nim powiązane
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 5(49), 2011 Jubileusz osiemdziesiątych urodzin Profesora Jerzego Gaździckiego
E. Musiał
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 5(49), 2011 Jubileusz osiemdziesiątych urodzin Profesora Jerzego Gaździckiego
Ewa Musiał
Szczegóły   PDF (English)   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Kartograficzne aspekty zastosowania data mining do pozyskiwania wiedzy z danych Powszechnego Spisu Rolnego i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
Anna Fiedukowicz, Jędrzej Gąsiorowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Kartograficzne wspomaganie procesów decyzyjnych w rewitalizacji krajobrazowej zieleni miejskiej
I. Wyczałek
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Kartograficzny model danych w systemach informacji geograficznej
M. Baranowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Kartowanie pokrycia terenów zurbanizowanych przy zastosowaniu klasyfikacji obiektowej zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowań GeoEye-1
P. Tompalski, P. Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Kataster nieruchomości na tle infrastruktury informacji przestrzennej
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Kataster wielowymiarowy i uwarunkowania jego implementacji w Polsce
Jarosław Bydłosz
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 KAWK jako jedna z pierwszych prób integracji danych przestrzennych o znaczeniu regionalnym
K. Pyka
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Kierunki badań zastosowania technologii GIS w ochronie środowiska: analiza polskiego czasopiśmiennictwa naukowego
M. Gajos, E. Sierka
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Kierunki zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w leśnictwie i ochronie przyrody
Paweł Szymański
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Klasyfikacja form pokrycia terenu na podstawie wieloczasowych zdjęć satelitarncyh MODIS
K.E. Lewińska
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Klasyfikacja granic przestrzennych w zarządzaniu informacją o środowisku
Ryszard Kozakiewicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Klasyfikacja jednostek morfometrycznych na podstawie numerycznych modeli terenu: zastosowania w klasyfikacji pokrycia terenu
F.J. Lozano Parra, Á.G. Gutiérrez, M.P. Fernández, J.F. Lavado Contador
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Klasyfikacja obiektowa narzędziem wspomagającym proces interpretacji zdjęć satelitarnych
S. Lewiński
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Klasyfikacja obszarów ze względu na wybrane warunki środowiskowe w relacji do opadu na obszarze Dolnego Śląska
J. Bac-Bronowicz, P. Grzempowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Klasyfikacja upraw za pomocą sieci neuronowych z wykorzystaniem lotniczych obrazów hiperspektralnych
D. Olesiuk, M. Bachmann, M. Habermeyer, W. Heldens, B. Zagajewski
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Komentarz naukowy map tematycznych GUGiK - nowoczesne metadane tematyczne bazy danych SOZO i HYDRO
Z. Szczepaniak-Kołtun
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Kompleksowa ocena dokładności wielkoskalowych opracowań cyfrowych miasta Zielona Góra
W. Dąbrowski, A. Doskocz
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Komputerowe wspomaganie zarządzania zespolonymi służbami i branżami podstawowej jednostki samorządu terytorialnego
E. Kołodziński, G. Betliński, R. Fedorowicz, M. Ożarowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Koncepca harmonizacji baz danych tematycznych GUGiK i PIG w oparciu o jednorodny system danych referencyjnych
M. Sikorska-Maykowska, R. Olszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 7(57), 2012 Koncepcja architektury systemu generalizacji obiektów przestrzennych na przykładzie zabudowy
Tadeusz Chrobak, Krystian Kozioł, Artur Krawczyk, Michał Lupa
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 1, 2008 Koncepcja atlasu hydrologicznego dorzecza Górnej Odry
D. Absalon, J. Kaňok
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Koncepcja bazy danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu
A. Janowski, P. Sawicki, J. Szulwic
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Koncepcja generalizacji relacji topologicznych w wielorozdzielczej bazie danych georeferencyjnych
Bartłomiej Bielawski
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Koncepcja geoportalu regionalnego
G. Głowacki, L. Nowogrodzki, K. Sosnowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Koncepcja geoportalu tematycznego NATURE-SDIplus w kontekście implementacji zapisów dyrektywy INSPIRE
R. Olszewski, S. Mogiłło-Suchowera, M. Brylski, A. Kmiecik
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 2, 2007 Koncepcja harmonizacji baz danych tematycznych SOZO i HYDRO z referencyjną bazą VMap L2 drugiej edycji
T. Berus, A. Kołodziej, R. Olszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 3(60), 2013 Koncepcja i opracowanie Geoportalu AGH
Łukasz Parkitny, Michał Lupa, Karolina Materek, Adam Inglot, Paweł Pałka, Katarzyna Mazur, Krystian Kozioł, Monika Chuchro
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 5, 2008 Koncepcja i realizacja intemetowego serwisu geoinformacyjnego udostępniającego dane referencyjne i tematyczne
J. Bac-Bronowicz, T. Berus, A. Karyś, P. Kowalski, R. Olszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Koncepcja i studium implementacji w architekturze SOA sieciowej usługi generalizacji informacji geograficznej
T. Berus, R. Olszewski, A. Pillich-Kolipińska
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Koncepcja jednolitego modelu danych georeferencyjnych jako podstawy Publicznego Rejestru Danych Przestrzennych w Polsce
P. Pachół, J. Zieliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 1(58), 2013 Koncepcja katalogu obiektów planistycznych zagospodarowania przestrzennego
Joanna Jaroszewicz, Małgorzata Denis, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Koncepcja kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji
A. Stateczny
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 1(67), 2015 Koncepcja pozyskania danych na potrzeby multimedialnego przewodnika mobilnego po szlakach turystycznych
Renata Pelc-Mieczkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 5(55), 2012 Koncepcja quasi-obiektowej metody analizy wielospektralnych zdjęć lotniczych i jej zastosowania do analizy składu gatunkowego drzewostanów
Krzysztof Będkowski, Krzysztof Stereńczak
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Koncepcja systemu informacji przestrzennej o rezerwatach biosfery
J. Adamczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Koncepcja systemu inwentaryzacji indywidualnych form ochrony przyrody
P. Próchnicki
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Koncepcja systemu rozpowszechniania i wymiany wiedzy o georeferencyjnej bazie danych
Tomasz Berus, Bartłomiej Bielawski, Paweł J. Kowalski, Robert Olszewski, Agata Pillich-Kolipińska
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Koncepcja utworzenia bazy informacji o geodezyjnej obsłudze inwestycji inżynierskich
R. Kowalski, J. Zaczek-Peplińska
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Koncepcja wspólnej bazy danych dla rejonów przygranicznych Niemiec i Polski na poziomie szczegółowości 1:10 000
Z. Parzyński, J. Uchański, J. Zieliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Kontekstowa generalizacja konturów zabudowy z wykorzystaniem narzędzi morfologii matematycznej
Izabela Karsznia, Marta Leszczuk
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 2, 2007 Konwersja bazy danych VMap L2 pierwszej edycji do struktury użytkowej
J. Bac-Bronowicz, A. Kołodziej, P. Kowalski, R. Olszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 1(58), 2013 Krajowa infrastruktura informacji przestrzennej jako źródło danych dla Systemu Informacji o Zlewni (RBIS)
Wojciech Drzewiecki, Tomasz Bergier, Wolfgang Flügel, Manfred Fink, Björn Pfenning, Katarzyna Bernat
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Krakowskie doświadczenia w zakresie systemow informacji przestrzennej
T. Chrobak
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Kriging blokowy oraz metody GIS w geostatystycznym szacowaniu metanonośności w kopalniach węgla kamiennego
Henryk Badura, Jarosław Zawadzki, Piotr Fabijańczyk
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 3, 2004 Kształcenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów geoinformacyjnych
J. Woźniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Kształcenie w dziedzinie geoinformacji na kierunku górnictwa i geologii
J. Blachowski, J. Woźniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 7(57), 2012 Kształcenie w dziedzinie hydrografii
Andrzej Stateczny
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Kształcenie w zakresie budowy infrastruktur informacji przestrzennej: propozycje programowe
A. Chojka, W. Pachelski, Z. Parzyński, A. Zwirowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 2(72), 2016 Kształcenie w zakresie geoinformacji w Akademii Morskiej w Szczecinie
Andrzej Stateczny
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Kształcenie w zakresie geoinformatyki na kierunku geofrafia
J. Kozak, P. Werner, Z. Zwoliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Kształcenie w zakresie geoinformatyki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie - propozycje programowe specjalności na studiach drugiego stopnia
M. Bednarczyk, K. Kowalczyk, A. Zwirowicz-Rutkowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Kształcenie w zakresie geomatyki górniczej
A. Krawczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Kształcenie w zakresie geomatyki na kierunku leśnictwo
G. Kamińska
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 3, 2004 Kształcenie w zakresie geomatyki na wydziałach leśnych
H. Olenderek, T. Olenderek
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 2(68), 2015 Kształcenie w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej: propozycje zastosowania technik blended learning
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Agnieszka Chojka
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Kształcenie w zakresie systemów informacji przestrzennej dla administracji publicznej - potrzeby, stan i rozwój
S. Białousz
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 6, 2009 Kurs szkoleniowy "Wszechnica GIS": modelowanie pojęciowe w projektowaniu i implementacji systemów geoinformacyjnych
E. Bielecka, D. Dukaczewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Kwalifikacja obszarów wymagających scalenia gruntów realizowana w systemie ekspertowym
K. Eckes
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Kwantyfikacja odsłoniętej gleby oraz jej dynamika czasoprzestrzenna z wykorzystaniem różnych metod klasyfikacji obrazu
M.P. Fernández, J.F. Lavado Contador, Á.G. Gutiérrez, F.J. Lozano Parra
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Laboratorium DGNSS/GIS POLPOS w ramach europejskiego systemu EUPOS
A. Fellner, J. Śledziński, P. Trómiński, J. Zając
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Leśna mapa numeryczna podstawą leśnej infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce
J. Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 5(55), 2012 Leśna mapa numeryczna w zagospodarowaniu turystycznym obszarów leśnych
Joanna Adamczyk
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Leśnictwo a inicjatywa INSPIRE
J. Adamczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Lokalny plan ograniczania skutków powodzi dla małej miejscowości: rola GIS
P. Madej, M. Barszczyńska, R. Konieczny
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Lotnicza sieć polskich permanentnych stacji RTK DGPS w europejskim systemie CNS/ATM
J. Zając, A. Fellner
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Lotniczy skaning laserowy jako źródło danych dla systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa
M. Chirrek, A. Wencel, P. Strzeliński, K. Stereńczak, M. Zasada, T. Zawiła-Niedźwiecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 1, 2009 Mapa Bagdadu
J. Bienek, J. Kulka
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Mapa gęstości zaludnienia Krakowa - propozycja metodyki opracowania oraz przykładowe zastosowania
Tomasz Pirowski, Wojciech Drzewiecki
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Mapa numeryczna w nowej Instrukcji Urządzania Lasu na przykładzie Nadleśnictwa Złotów
R. Wójcik
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 3(60), 2013 Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 - nowe hydrograficzne dane referencyjne
Małgorzata Barszczyńska, Jaromir Borzuchowski, Danuta Kubacka, Piotr Piórkowski, Celina Rataj, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 4(66), 2014 Mapa średnich cen transakcyjnych mieszkań: studium przypadku pierwotnego rynku nieruchomości w Siedlcach
Beata Całka, Elżbieta Bielecka
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Mapa użytkowania i pokrycia fragmentu Gorczańskiego Parku Narodowego opracowana w oparciu o fotointerpretację cyfrowych ortofotomap lotniczych CIR z 2011 roku
Piotr Wężyk, Miłosz Mucha, Marta Szostak
Streszczenie   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 4(70), 2015 Mapa w geoinformatycznym systemie ochrony portu
Jacek Łubczonek
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Mapan - nowa przeglądarka leśnych map numerycznych
R. Pedrycz
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Mapnik 3.0 - przeglądarka LMN
R. Buczkowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Małopolski projekt infrasruktury informacji przestrzennej
S. Piróg
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Metadane w regionalnym systemie informacji przestrzennej
E. Liszczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 METAGE WebGIS - UMN Map Server w wizualizacji badań naukowych
R. Wawer
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 7(57), 2012 Metoda 3D Double Buffering w procesie budowy hydrograficznego planszetu sprawozdawczego z wykorzystaniem geodanych z echosondy interferometrycznej
Marta Włodarczyk-Sielicka
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Metoda oceny podatności na zanieczyszczenia wód podziemnych pod gruntami ornymi
J. Rudowicz-Nawrocka
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Metoda profili w budowie numerycznego modelu rzeźby terenu
A. Stateczny, M. Kozak
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 1, 2008 Metoda rekonstrukcji rzeźb: projekt dotyczący katedry w Szybeniku, Chorwacja
K. Buntak, Z. Wróbel, D. Kereković
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Metoda szybkiego wytwarzania dedykowanych systemów informacji przestrzennej bazująca na koncepcji uniwersalnej klasy obiektów
E. Kołodziński, G. Betliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Metody analiz przestrzennych w badaniu zmienności opadów w Europie
E. Łupikasza
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Metody analizy przestrzenno-czasowej w badaniach klimatologicznych
Z. Ustrnul, D. Czekierda
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków
A. Boroń, A. Rzonca, A. Wróbel
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Metody geowizualizacji
M. Baranowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Metody projektowania animowanych kartogramów i kartodiagramów przeznaczonych do wizualizacji informacji przestrzennej za pośrednictwem geoportali
D. Dukaczewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Metody projektowania animowanych kartogramów i kartodiagramów przeznaczonych do wizualizacji informacji przestrzennej za pośrednictwem geoportali
D. Dukaczewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 6, 2008 Metody projektowania prostych i złożonych czasowych animacji kartograficznych
D. Dukaczewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Metody przyrostowe w przetwarzaniu danych batymetrycznych - analiza błędów przetwarzania dla zaproponowanych modeli matematycznych
J. Ogrodniczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Metody przyrostowe w przetwarzaniu danych batymetrycznych - kryteria oceny dokładności dopasowania przebiegu aproksymującego do sygnału wejściowego
J. Ogrodniczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Metodyka analiz tras rowerowych w zróżnicowanej strukturze sieciowej
A. Packa, E. Lewandowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (cz.1: streszczenie, abstract, spis treści, wstęp, podsumowanie, literatura, dodatek)
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 2: Ogólna koncepcja architektury polskiej IIP)
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 3: Założenia technologiczne infrastruktury INSPIRE)
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 4: Podstawowe węzły polskiej IIP)
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 5: Oprogramowanie stosowane w infrastrukturach)
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 6: Kryteria doboru oprogramowania geoserwera)
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 7: Specyfika geoserwera tematycznego)
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 8: Eksperymentalny geoserwer OakHills)
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 9: Testowanie geoserwera)
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 4, 2009 Metodyka konstruowania odwzorowań anamorficznych
S. Grabarczyk-Walus
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce
A. Iwaniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 1(71), 2016 Metodyka transformacji środowiskowych danych geoprzestrzennych do schematów INSPIRE (Na przykładzie hydrogeologii)
Janusz Michalak
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 5, 2008 MICARIS – system metadanych o historycznej kartografii górniczej
A. Krawczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 6, 2008 Miejsce obszarów chronionych w monitoringu zagospodarowania przestrzennego kraju
Z. Cichocki, M. Bidłasik
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Misja geomatyki w rozwoju leśnictwa
H. Olenderek
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Mity i fakty dotyczące stosowania GPS w leśnictwie
P. Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 2(72), 2016 Mobilny GIS – aktualne trendy, perspektywy rozwoju i wyzwania kształcenia
Tomasz Templin
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Mobilny zestaw radarowy jako źródło informacji przestrzennej na potrzeby monitoringu ruchu na śródlądowych drogach wodnych
W. Kazimierski
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 4(66), 2014 Model agregacji działek: wstępne wyniki
Kamil Grudzień, Norbert Kurpiel
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 Model bazy danych geograficznych parków narodowych jako element infrastruktury danych przestrzennych
L. Litwin, M. Guzik
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Model kształcenia stacjonarnego i ustawicznego w zakresie systemów geoinformacyjnych na Politechnice Wrocławskiej
J. Blachowski, J. Woźniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Model pojęciowy INSPIRE dla tematu Geologia jako wstęp do opisu i schematyzacji zjawisk hydrogeologicznych
T. Nałęcz, J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Model symulacyjny podziału na działki w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
Jan Janusz
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Model USPED jako narzędzie prognozowania efektów erozji i depozycji materiału glebowego
W. Drzewiecki, S. Mularz
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 10: Zastosowanie metodyki MDA - wybrane zagadnienia transformacji schematów aplikacyjnych UML do struktur relacyjnych baz danych)
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 11: Schematy aplikacyjne tematów aneksów II i III dyrektywy INSPIRE)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 12: Podsumowanie)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 1: Wstęp)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 2: Różnice pomiędzy językiem zapisu danych i jego dziedzinową aplikacją)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 3: Wprowadzenie do modelowania informacji przestrzennej - metodyka MDA i diagramy klas UML)
Agnieszka Chojka
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 4: Przegląd standardów i narzędzi stosowanych do modelowania informacji geograficznej)
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 5: Schematy aplikacyjne UML - reguły budowy i przykłady)
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 6: Budowa schematu aplikacyjnego GML - reguły budowy, narzędzia i przykłady)
Agnieszka Chojka
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 7 Transformacja schematu aplik:acyjnego UML do schematu aplikacyjnego GML - wymagania, ograniczenia i wybrane narzędzia)
Agnieszka Chojka
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 8: Przykład zastosowania metod modelowania danych z zakresu Służby Geodezyjno-Kartograficznej)
Zenon Parzyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 9: Najczęściej popełniane błędy w modelach UML dla schematów aplikacyjnych GML)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Modele dla monitorowania wykrywania zmian użytkownia terenu przez klasyfikację obszarów zabudowanych
B. AlHaddad, M. Burns, J. Cladera
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 11, Zeszyt 2(59), 2013 Modele struktur katastralnych
Elżbieta Lewandowicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 5, 2007 Modele topologiczne danych przstrzennych
E. Lewandowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 4(61), 2013 Modelowanie agentowe - nowoczesna koncepcja modelowania w GIS
Piotr Dzieszko, Katarzyna Bartkowiak, Katarzyna Giełda-Pinas
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Modelowanie cienia w obszarach zurbanizowanych
Michał Brach, Joanna Stępniak
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Modelowanie danych klimatycznych z uwzględnieniem czynników topograficznych
J. Bac-Bronowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 4(40), 2010 Modelowanie danych przestrzennych (cz.1: wprowadzenie, autorzy, streszczenie, abstract, spis treści)
W. Pachelski, J. Michalak, E. Bielecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 4(40), 2010 Modelowanie danych przestrzennych (rozdz. 2: Transformacja polskich danych przestrzennych do modeli INSPIRE)
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 4(40), 2010 Modelowanie danych przestrzennych (rozdz. 3: Zasady oceny jakości danych przestrzennych oraz ich zastosowanie do oceny jakości danych gromadzonych w TBD)
E. Bielecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 4(40), 2010 Modelowanie danych przestrzennych (rozdz.1: Modelowanie informacji geograficznej: Podstawy
W. Pachelski
Szczegóły   PDF
 
201 - 400 z 908 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>