Wykorzystanie geoankiety jako narzędzia konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego w aglomeracji poznańskiej

Edyta Bąkowska
ORCID: 0000-0002-8771-7885
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum Badań Metropolitalnych
Polska

Tomasz Kaczmarek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum Badań Metropolitalnych
Polska

Łukasz Mikuła
ORCID: 0000-0001-9276-4574
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum Badań Metropolitalnych
Polska

Streszczenie

W obliczu złożoności gospodarki przestrzennej a także samego procesu planowania przestrzennego, konieczne jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających na usprawnienie i zwiększenie przejrzystości procesów planistycznych. Określając potencjał narzędzi internetowych opartych na systemach geoinformacyjnych, autorzy artykułu przedstawili możliwości zastosowania geoankiety jako narzędzia wspierającego partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym – zarówno w jej ustawowych, jak i pozaustawowych formach. W niniejszym artykule zaprezentowano sześć zastosowań geoankiety w Poznaniu i gminach podmiejskich, realizowanych w latach 2015-2016. Zwrócono uwagę na silne i słabe strony wdrażania narzędzi e-partycypacji w jednostkach samorządu terytorialnego oraz na możliwości i ograniczenia w tym zakresie z punktu widzenia praktyki planistycznej.

Przesłano 11.01.2017 Zaakceptowano 2.04.2017 Opublikowano 30.06.2017

Słowa kluczowe:

partycypacyjne systemy informacji geograficznej; geoankieta; partycypacja społeczna; planowanie przestrzenne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bąkowska E., Kaczmarek T., Jankowski P., Zwoliński Z., Mikuła Ł., Czepkiewicz M., Brudka C., 2017: Geo-questionnaire in urban planning - preliminary results of the experimental application in Poland. Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (w druku).

Broberg A., Salminen S., Kyttä M., 2013: Physical environmental characteristics promoting independent and active transport to children’s meaningful places. Applied Geography 38: 43-52, DOI: 10.1016/j.apgeog.2012.11.014.

Brown G., Kyttä M., 2014: Key issues and research priorities for public participation GIS (PPGIS): A synthesis based on empirical research. Applied Geography 46: 122-136.

Bugs G., Granell C., Fonts O., Huerta J., Painho M., 2010: An assessment of Public Participation GIS and Web 2.0 technologies in urban planning practice in Canela, Brazil. Cities 27: 172-181.

Cirulis A., Brigmanis K.B., 2013: 3D Outdoor Augmented Reality for Architecture and Urban Planning. Procedia Computer Science 25: 71-79.

Green D., 2010: The role of Public Participatory Geographical Information Systems (PPGIS) in coastal decision-making processes: An example from Scotland, UK. Ocean and Coastal Management vol. 53, issue 12: 816-821.

Hanzl M., 2007: Information technology as a tool for public participation in urban planning: a review of experiments and potentials. Design Studies, 28(3): 289-307.

Harvey D., 2012: Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja (The revolt of cities. The right to a city and the city's revolt). Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.

Jankowski P., Czepkiewicz M., Młodkowski M., Zwoliński Z., 2016: Geo-questionnaire: A Method and Tool for Public Preference Elicitation in Land Use Planning. Transactions in GIS, DOI:10.1111/tgis.12191.

Johnson P.A., Corbett J. M., Gore C., Robinson P., Allen P., Sieber R., 2015: A Web of Expectations: Evolving Relationships in Community Participatory Geoweb Projects. ACME: An International Journal of Critical Geography 14(3): 827-848.

Kaczmarek T., Wójcicki M., 2015: Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego na przykładzie miasta Poznania (Participatory spatial planning process on the example of Poznań City). Ruch Prawniczy i Socjologiczny t. LXXVII, z. 1: 219-236.

Kahila-Tani M., Broberg A., Kyttä M., Tyger T., 2015: Let the Citizens Map – Public Participation GIS as a Planning Support System in the Helsinki Master Plan Process. Planning Practice & Research, DOI: 10.1080/02697459.2015.1104203.

Kahila-Tani M., Kyttä M., 2009: SoftGIS as a bridge builder in collaborative urban planning. [In:] Geertman S., Stillwell J. (eds.), Planning Support Systems: Best Practices and New Methods. Dordrecht, the Netherlands. Springer: 389-412.

Kingston R., 2007: Public Participation in Local Policy Decision-making: The Role of Web-based Mapping. The Cartographic Journal vol. 44, issue 2: 138-144.

Klejnberg H., 2010: Zastosowanie trójwymiarowych wizualizacji planów zagospodarowania przestrzennego w konsultacjach społecznych (Applying three-dimensional visualisations of development plans in social consultations). Człowiek i Środowisko 34(1-2): 27-42.

Lopes C.V., Lindström C., 2012: Virtual cities in Urban planning: The Uppsala case study. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research 7(3): 88-100.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (The Act of October 9, 2015 on revitalisation). Dz.U. 2015, poz.1777.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (The Act of March 27, 2003 on spatial planning and development). Dz.U. 2016, poz. 778 (tekst jednolity).

Wójcicki M., 2016: Formy i zakres partycypacji w procesie planowania przestrzennego w Poznaniu (Forms and the scope of participation in the spatial planning process in Poznań. Manuscript of the doctor's thesis). Maszynopis pracy doktorskiej, promotorzy: prof. dr hab. T. Kaczmarek, dr. Ł. Mikuła, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030 (The Integrated Programme of Renewal and Development of the Centre of Poznań for the period 2014-2030), 2013: Urząd Miasta Poznania.