Tom 4, Zeszyt 1, 2006

Spis treści

1. Europejskie programy geoinformacyjne - INSPIRE i GMES (stan zaawansowania)
A. Linsenbarth 11-18
2. Technologie i infrastruktury informacji przestrzennej w zastosowaniu do zarządzania kryzysowego
J. Gaździcki 19-27
3. Organy samorządu terytorialnego w zarządzaniu kryzysowym
Z. Kwiasowski 29-36
4. Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w województwie małopolskim
A. Łabuz 39-48
5. Praktyczne aspekty wykorzystania informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym
B. Kosowski, A. Kotulecki 49-54
6. Projekt GEOPORTAL.GOV.PL i jego znaczenie dla udostępniania danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
J. Dygaszewicz 57-72
7. Wielonarodowe programy produkcji danych geoprzestrzennych do celów obronnych
J. Pietruszka 73-77
8. Wykorzystanie Bazy Danych Topograficznych dla potrzeb zarządzania kryzysowego
D. Gotlib 79-84
9. Wykorzystanie bazy danych HYDRO dla potrzeb zarządzania zasobami wodnymi w sytuacjach kryzysowych
R. Graf, R. Olszewski 85-94
10. Przydatność seryjnych map tematycznych Państwowego Instytutu Geologicznego dla zarządzania kryzysowego
M. Sikorska-Maykowska 95-102
11. Rola lokalnych systemów monitoringu w zarządzaniu kryzysowym
R. Szczepanek 103-111
12. Scenariusze powodziowe do wspomagania decyzji w czasie powodzi
R. Radoń 113-119
13. Doświadczenia w udostępnianiu danych przestrzennych dla Centrum Pawiadamiania Ratunkowego, TOPR/GOPR
M. Antosiewicz, S. Podlasek 121-126
14. Wykorzystanie georeferencyjnych baz danych do zarządzania kryzysowego na przykładzie Krakowa
M. Kolińska, T. Chrobak 127-133
15. Informacja z satelitów meteorologicznych w stanach zagrożeń naturalnych
P. Struzik 137-144
16. Wpływ jakości danych na modelowanie stref zagrożenia powodziowego
B. Hejmanowska 145-150
17. Baza Danych Obiektów Topograficznych dla województwa śląskiego i jej przydatność w zarządzaniu kryzysowym
J. Zieliński 151-159