Tom 4, Zeszyt 1, 2006

Spis treści

1. Europejskie programy geoinformacyjne - INSPIRE i GMES (stan zaawansowania)
Adam Linsenbarth 11-18
2. Technologie i infrastruktury informacji przestrzennej w zastosowaniu do zarządzania kryzysowego
Jerzy Gaździcki 19-27
3. Organy samorządu terytorialnego w zarządzaniu kryzysowym
Zbigniew Kwiasowski 29-36
4. Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w województwie małopolskim
Andrzej Łabuz 39-48
5. Praktyczne aspekty wykorzystania informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym
Bogdan Kosowski, Aleksander Kotulecki 49-54
6. Projekt GEOPORTAL.GOV.PL i jego znaczenie dla udostępniania danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Janusz Dygaszewicz 57-72
7. Wielonarodowe programy produkcji danych geoprzestrzennych do celów obronnych
Jerzy Pietruszka 73-77
8. Wykorzystanie Bazy Danych Topograficznych dla potrzeb zarządzania kryzysowego
Dariusz Gotlib 79-84
9. Wykorzystanie bazy danych HYDRO dla potrzeb zarządzania zasobami wodnymi w sytuacjach kryzysowych
Renata Graf, Robert Olszewski 85-94
10. Przydatność seryjnych map tematycznych Państwowego Instytutu Geologicznego dla zarządzania kryzysowego
Małgorzata Sikorska-Maykowska 95-102
11. Rola lokalnych systemów monitoringu w zarządzaniu kryzysowym
Robert Szczepanek 103-111
12. Scenariusze powodziowe do wspomagania decyzji w czasie powodzi
Radosław Radoń 113-119
13. Doświadczenia w udostępnianiu danych przestrzennych dla Centrum Pawiadamiania Ratunkowego, TOPR/GOPR
Maciej Antosiewicz, Sebastian Podlasek 121-126
14. Wykorzystanie georeferencyjnych baz danych do zarządzania kryzysowego na przykładzie Krakowa
Maria Kolińska, Tadeusz Chrobak 127-133
15. Informacja z satelitów meteorologicznych w stanach zagrożeń naturalnych
Piotr Struzik 137-144
16. Wpływ jakości danych na modelowanie stref zagrożenia powodziowego
Beata Hejmanowska 145-150
17. Baza Danych Obiektów Topograficznych dla województwa śląskiego i jej przydatność w zarządzaniu kryzysowym
Jerzy Zieliński 151-159