Tom 2, Zeszyt 2, 2004

Spis treści

1. Fotogrametryczne zasilanie Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
R. Preuss 13-21
2. Strategiczne aspekty tworzenia Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
J. Gaździcki, M. Baranowski 22-30
3. Infrastruktura informacji przestrzennej w krajach Wspólnoty w świetle projektu dyrektywy Unii Europejskiej INSPIRE
A. Linsenbarth 31-38
4. Udostępnianie Bazy Danych Ogólnogeograficznych w Internecie
M. Baranowski, Ł. Sławik, P. Strzelecki 39-45
5. Lotnicza sieć polskich permanentnych stacji RTK DGPS w europejskim systemie CNS/ATM
J. Zając, A. Fellner 49-63
6. Nowoczesne metody nawigacji w żegludze śródlądowej z wykorzystaniem Inland ECDIS
A. Stateczny 64-71
7. Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej we wspomaganiu procesów rozwoju regionalnego
K. Mączewski, E. Janczar 75-85
8. Uzbrojenie terenu w obywatelskim SIT - prawo, technika, praktyka
Z. Szumski 86-95
9. Aktualny stan europejskich i krajowych prac normalizacyjnych w dziedzinie informacji geograficznej
W. Pachelski 96-105
10. GML 3.0 jako standard zapisu informacji geograficznej
A. Kmiecik 106-118
11. Modelowanie zależności topologicznych za pośrednictwem międzyobiektowych związków w programowym środowisku GEOBA
E. Kołodziński, G. Betliński 121-128
12. Transformacja falkowa jako efektywna metoda kompresji internetowych publikacji kartograficznych
K. Pyka 129-135
13. Rozwój systemów satelitarnych VHR
W. Wolniewicz 136-143
14. Wzorce analityczne w projektowaniu systemów informacji przestrzennej
E. Kołodziński, M. Ożarowski 144-155
15. Ocena wykorzystania wzorców projektowych w tworzeniu systemów informacji przestrzennej
J. Rudowicz-Nawrocka 156-159
16. Grafy jako narzędzie do definiowania relacji topologicznych pomiędzy danymi przestrzennymi
E. Lewandowicz 160-171
17. Geomatyka górnicza jako wyraz zastosowania środków formalnych geomatyki w geodezji górniczej
A. Krawczyk 172-180
18. Rozwiązywanie zadań geomarketingu za pomocą systemów informacji przestrzennej
K. Eckes 183-190
19. Koncepcja utworzenia bazy informacji o geodezyjnej obsłudze inwestycji inżynierskich
R. Kowalski, J. Zaczek-Peplińska 191-199
20. Analiza danych przyrodniczych i koncepcja monitoringu na przykładzie ekspansji trzciny pospolitej w Narwiańskim Parku Narodowym
P. Próchnicki 200-208
21. Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa do prognozowania szkód łowieckich i planowania zadań gospodarczych
P. Strzeliński, P. Szydłowski 209-215
22. Wykorzystanie danych teledetekcyjnych w miejskich systemach informacyjnych
I. Wyczałek, E. Wyczałek, A. Plichta 216-226
23. Zastosowanie języka UML w tworzeniu SIP dla oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia
J. Rudowicz-Nawrocka 227-233
24. Działalność międzyresortowego Zespołu do spraw Infrastruktury Geoinformacyjnej 2001-2003
J. Gaździcki, E. Musiał 237-244