Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Przemiany internetowych planów miast polskich
J. Górski
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Przestrzenna inwentaryzacja wrzosowisk Pomorza
M. Kunz, A. Nienartowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 5(55), 2012 Przestrzenne aspekty dzikich wysypisk odpadów komunalnych w lasach na terenie Leśnictwa Stankowizna
Michał Brach, Maciej Wiśniewski
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 8, 2008 Przestrzenny rozkład punktów odbić impulsów skanera laserowego a wybrane cechy drzewostanu
K. Będkowski, K. Stereńczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Przetwarzanie chmurowe w GIS na przykładzie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Ł. Wojnowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Przetwarzanie i wizualizacje zapisów sąsiedztwa danych katastralnych w strukturach grafowych
Przemysław Lisowski, Elżbieta Lewandowicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Przetwarzanie w chmurze jako trend rozwoju infrastruktur danych przestrzennych
Agnieszka Chojka
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Przełamywanie barier przy wdrażaniu dyrektywy INSPIRE
A. Iwaniak, T. Kubik, P. Netzel, W. Paluszyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Przydatność seryjnych map tematycznych Państwowego Instytutu Geologicznego dla zarządzania kryzysowego
M. Sikorska-Maykowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Przykład wykorzystania istniejących map, zdjęć satelitarnych i narzędzi GIS do weryfikacji i aktualizacji małoskalowych baz danych o glebach
Stanisław Białousz, Jerzy Chmiel, Anna Fijalkowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 7, 2008 Przykłady budowy infrastruktury danych przestrzennych na poziomie powiatowym z wykorzystaniem wolnego oprogramowania
A. Iwaniak, B. Kopańczyk, T. Kubik, P. Netzel, W. Paluszyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Przykłady wykorzystania danych z mapy glebowo-rolniczej z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej
J. Rudowicz-Nawrocka
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Przykłady wykorzystania języka GML przy udostępnianiu polskich zasobów geoinformacyjnych
I. Basista, J. Bydłosz, P. Cichociński
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Publikowanie danych przestrzennych jako Linked Open Data
Adam Iwaniak, Iwona Kaczmarek, Marek Strzelecki, Jaromar Łukowicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 2(38), 2010 Punkty widzenia architektury INSPIRE
Jerzy Gaździcki
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Redukcja konfliktów graficznych dla obiektów punktowych w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej
Marta Włodarczyk-Sielicka, Witold Kazimierski, Izabela Bodus-Olkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Redukcja szumów w szeregach czasowych NDVI z zastosowaniem filtra Savitzky-Golay
J. Bojanowski, W. Kowalik, Z. Bochenek
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 Regionalne systemy informacji przestrzennej w województwie dolnośląskim w kontekście wdrażania dyrektywy INSPIRE w Polsce
J. Blachowski, P. Malczewski, I. Nakonieczna
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Rekomendacje dla lokalizacji upraw topolowych na obszarach wiejskich
M. Luc, A. Czarnecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Rekonstrukcja wirtualna obiektów architektonicznych
P. Ozimek
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Relacje przestrzenne prawa i ich zapis w postaci formalnej
Konrad Eckes
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Rezultaty testowania programu DEMETER 2000 w laboratoriach DGNSS/GIS chełmskiej PWSZ
A. Fellner, P. Trómiński, J. Zając
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Rola dziedzictwa kulturowego dla współczesnej cywilizacji. Przestrzeń dziedzictwa
A. Tomaszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 7, 2008 Rola geodezji w administracji publicznej w kontekście implementacji dyrektywy INSPIRE
A. Iwaniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Rola geoinformacji w rozwoju społeczeństwa informacyjnego
W. Paluszyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Rola geomatyki w zintegrowanym zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi
I. Szakowski, R. Benedyczak, K. Furmańczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Rola i znaczenie systemów informacji geograficznej w działalności na rzecz bezpieczeństwa Polski
A. Lach, A. Łaszczuk
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Rola infrastruktury informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym
A. Chojka
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 6, 2009 Rola INSPIRE w rozwoju społeczeństwa informacyjnego
K. Bujakowski, K. Pyka
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Rola klasyfikacji nadzorowanej wyzokorozdzielczych obrazów satelitarnych QuickBird w nowej koncepcji wyznaczania przemysłowych stref uszkodzeń drzewostanów na przykładzie Miasteczka Śląskiego
K. Kozioł, P. Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Rola kompresji obrazów w internetowych publikacjach kartograficznych
K. Pyka
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Rola lokalnych systemów monitoringu w zarządzaniu kryzysowym
R. Szczepanek
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa
K. Mączewski, A. Staniewska
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej we wspomaganiu procesów rozwoju regionalnego
K. Mączewski, E. Janczar
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Rola multimedialnej kartografii i GIS w zarządzaniu strefą brzegową
K. Bojar, I. Szakowski, K. Furmańczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 5, 2009 Rola serwisów społecznościowych w budowie infrastruktury danych przestrzennych
A. Iwaniak, I. Kaczmarek
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Rola serwisów WMS WFS i generalizacji w upowszechnianiu informacji geograficznej
A. Iwaniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Rola tezaurusa w kształtowaniu interoperacyjności semantycznej
I. Kaczmarek, A. Iwaniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 5, 2007 Rola zmiennych objaśniajacych w interpretacji przestrzennej wybranych elementów klimatu
E. Łupikasza, Z. Ustrnul, D. Czekierda
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 6, 2008 Rozbudowa struktury geoinformacyjnej systemu „GIS Mokradła” na podstawie danych zawartych w dokumentacjach złóż torfu
M. Rycharski, H. Piórkowski, J. Ostrowski, Z. Oświecimska-Piasko
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Rozbudowa zasobów informacyjnych GIS za pomocą systemu ekspertowego
K. Eckes
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Rozpoznanie form pokrycia i użytkowania ziemi na zdjęciu satelitarnym Landsat ETM+ metodą klasyfikacji obiektowej
S. Lewiński
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Rozpoznanie historycznych nawarstwień i podziemnej infrastruktury Krakowa, Kazimierza i ich przedmieść
M. Wardas, E. Zaitz, M. Pawlikowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 Rozszerzenie funkcji systemu informacji o terenie o dokumentowanie wewnętrznej przestrzeni obiektów
K. Eckes
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 3(65), 2014 Rozważania nad efektywnością infrastruktury informacji przestrzennej
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 2(68), 2015 Rozważania nad intensywnością zabudowy w kontekście praktyki urbanistycznej oraz potencjału technologii GIS
Anna Michalik, Daniel Załuski, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Rozważania nad wykorzystaniem standardów modelowania obiektów 3D w systemach wirtualnej rzeczywistości
Miłosz Anders, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 6, 2008 Rozwiązania prawne i organizacyjne państwowych infrastruktur informacji przestrzennej w krajach Unii Europejskiej i europejskiego obszaru gospodarczego
D. Dukaczewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Rozwiązywanie zadań geomarketingu za pomocą systemów informacji przestrzennej
K. Eckes
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 3(69), 2015 Rozwijanie kompetencji miękkich w zakresie projektowania systemów geoinformacyjnych
Albina Mościcka, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 5(62), 2013 Rozwój bazy danych środowiskowych jezior Polski
Sebastian Kutyła, Agnieszka Pasztaleniec
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Rozwój osodnictwa i jego wpływ na krajobraz na przykładzie Ziemi Krakowskiej
B. Krasnowolski
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 Rozwój polskiego katastru i jego ukierunkowanie na potrzeby klienta
A. Sambura
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 9, Zeszyt 6(50), 2011 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2005-2010
E. Kozubek, B. Ney, P. Werner
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Rozwój systemów satelitarnych VHR
W. Wolniewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Rysunek Planistyczny - przedmiot studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim
M. Hanzl
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 4, 2007 Rzeczny system informacyjny dla dolnej Odry
A. Stateczny
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Scenariusze analiz przestrzennych dla zarządzania w Lasach Państwowych
J. Mozgawa
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Scenariusze powodziowe do wspomagania decyzji w czasie powodzi
R. Radoń
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Segmentacja nieużytków porolnych na obrazach satelity TERRA/ASTER przy wykorzystaniu analizy kanonicznej
M. Faryś
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Skanowanie laserowe i jego zastosowanie w leśnictwie
K. Będkowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Skanowanie laserowe: od chmury punktów do trójwymiarowego modelu
W. Kubisz
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Śląski Topaz - system zarządzania BDOT
A. Majcher, K. Palka, P. Pachół, K. Puzia
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 6(50), 2011 Specyfikacje danych dla tematu INSPIRE Land Cover
E. Bielecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 2(59), 2013 Społeczeństwo informacyjne i jego udział w budowaniu bazy wiedzy o dziedzictwie narodowym Polski
Arkadiusz Kołodziej
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 Społeczna odpowiedzialność autonomicznych uczelni na przykładzie kształcenia geodetów i kartografów w Polsce
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF (English)   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Środowiskowe mapy tematyczne w świetle rozporządzenia o rodzajach kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
Zofia Szczepaniak-Kołtun
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Środowiskowy system informacji geograficznej elementem zabezpieczenia działań operacyjnych w strefie przybrzeżnej
J. Pyrchla, M. Przyborski
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Stan i perspektywy rozwoju Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej
E. Janczar, K. Mączewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Stan prac nad rozwojem bazy danych architektonicznego dziedzictwa przemysłowego Wrocławia
Joanna Bac-Bronowicz, Gabriela Wojciechowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Stan prac nad zintegrowanym systemem katastralnym w świetle potrzeb leśnictwa
Z. Widawska
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Standardy OneGeology-Europe jako podstawa specyfikacji danych geologicznych w INSPIRE
Kamil Myciuk, Joanna Przasnyska, Marcin Słodkowski, Urszula Stępień, Anna Tekielska
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 2, 2007 Standardy otwarte w geomatyce
J. Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Standaryzacja danych kartograficznych i teledetekcyjnych do analizy zmian struktury krajobrazu
M. Kunz
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 3(69), 2015 Standaryzacja w obszarze dziedzictwa kulturowego – przegląd wybranych podstaw metodycznych
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Albina Mościcka
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Standaryzacja w zakresie trójwymiarowej informacji przestrzennej
U. Cisło
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Stosowanie informacji przestrzennej dla wyznaczenia znaczących oddziaływań antropogenicznych i ich skutków na wody rzek Polski
T. Walczykiewicz, E. Łasut, D. Kubacka, M. Barszczyńska, C. Rataj, U. Opial-Gałuszka, B. Zientarska
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 4, 2007 Stosowanie systemów informacji przestrzennej celem przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich
M. Leszczyńska
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Stosowanie technologii GIS oraz modelowania trójwymiarowego w badaniach geologicznych strefy brzegowej
P. Terefenko, T. Boski, K. Furmańczyk, A. Mazurkiewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Strategiczne aspekty tworzenia Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
J. Gaździcki, M. Baranowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 Struktura pokrycia terenu w Polsce i jej zmiany w ostatniej dekadzie XX wieku
E. Bielecka, A. Ciołkosz
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Studia wyższe w dziedzinie geoinformacji: aspekty modernizacji w Polsce
J. Gaździcki
Szczegóły   PDF   PDF (English)
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Studium podyplomowe "Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie i ochronie przyrody"
K. Będkowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 3, 2004 Studium podyplomowe "Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie i ochronie przyrody"
K. Będkowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Światowy Dzień GIS - analiza obchodów w Polsce i jego znaczenie w edukacji geograficznej
M. Kunz
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 1(67), 2015 Symulacje zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi z wykorzystaniem modelu agentowego
Katarzyna Giełda-Pinas
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Syntetyczne miary dostępności sieci telekomunikacyjnych
E. Kozubek, P. Werner
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 System ER Mapper i jego zastosowanie w leśnictwie
A. Świąder, P. Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 System geoinformacji w leśnictwie
D. Korpetta, H. Olenderek, W. Tracz
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 System informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego: potrzeby i kierunki rozwoju
J. Brzuchowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 4(66), 2014 System informacji przestrzennej dla wsparcia zarządzania budynkiem uczelni na przykładzie Politechniki Warszawskiej
Robert Słowikowski, Anna Fijałkowska, Jerzy Chmiel
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 7, 2007 System informacji przestrzennej o mokradłach w Polsce i możliwości jego wykorzystania
H. Piórkowski, Z. Oświecimska-Piasko, W. Dembek, J. Ostrowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 System informacji przestrzennej o wydarzeniach biblijnych jako narzędzie dokumentowania światowego dziedzictwa kulturowego
M. Brzezińska, A. Mościcka, A. Wrochna
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 System zarządzania danymi wysokościowymi LPIS, TBD i SMOK zgromadzonymi w PZGiK
R. Olszewski, T. Berezowski, K. Świtaj
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 System zarządzania metadanymi geograficznymi dla miejscowego planowania przestrzennego
A. Krawczyk, T. Limbach, G. Surowiec
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 2, Zeszyt 3, 2004 Systemy informacji geogeaficznej w programach edukacyjnych uniwersyteckich studiów przyrodniczych w Polsce
W. Widacki
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Systemy informacji geograficznej w planowaniu poszukiwań morskich - możliwości i perspektywy rozwoju
A. Chojka, A. Iżykowska, M. Piotrowski, J. Pyrchla, A. Zwirowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 8(44), 2010 Sześć "Krakowskich spotkań z INSPIRE" - próba podsumowania
K. Bujakowski, K. Pyka
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 3, 2004 Techniki GIS w Elektronicznym Atlasie Środowiska Polski - łączenie edukacyjnych treści zawodowych i ogólnokształcących
M. Andrzejewska, M. Baranowski, M. Rusztecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Techniki teledetekcyjne w inwentaryzacji urządzeniowej lasu
G. Zajączkowski, P. Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Technologia GIS w zintegrowanych systemach ratowniczych
A. Bujarkiewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Technologiczne aspekty opracowania kartograficznych zobrazowań panoramicznych
P. Pędzich, H. Gałach
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Technologie geoinformatyczne w realizacji dyrektyw i konwencji UE w zakresie informacji o środowisku
A. Świąder, P. Wężyk, R. Wańczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 3, 2004 Technologie geoprzestrzenne w programie studium podyplomowego GIS na Politechnice Wroclawskiej
P. Woźniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Technologie i infrastruktury informacji przestrzennej w zastosowaniu do zarządzania kryzysowego
J. Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 3, 2008 Technologie informacyjne jako narzędzie udziału społecznego w kształtowaniu przestrzeni
M. Hanzl
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Technologie interoperacyjne w projekcie GEOPORTAL na przykładzie użycia usługi WMS
T. Kubik, A. Iwaniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Teledetekcyjna analiza sukcesji brzozy omszonej {_Betula pubescens_ Ehrh.)
P. Strzeliński, A. Wencel
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Teledetekcyjne metody rejestracji krajobrazu
S. Mularz, W. Drzewiecki, T. Pirowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 7(57), 2012 Terminologia definiująca rejestry zasobów danych przestrzennych jako normatywne źródła krajowej infrastruktury infoinformacji przestrzennej
Tomasz Nałęcz, Krystyna Michałowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Tertiary studies in geoinformation aspects of modernization in Poland
J. Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Test submission 1
Paweł Witkowski
Streszczenie   PDF (English)
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Testowanie metod i algorytmów klasyfikacji wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych Puszczy Niepołomickiej
P. Wężyk, P. Bednarczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Testowanie roboczych wersji specyfikacji danych tematów załączników II i III INSPIRE
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Testowanie specyfikacji danych II i III grupy tematycznej INSPIRE w zakresie tematów przyporządkowanych Głównemu Geologowi Kraju
Paulina Nowakowska, Mateusz Hordejuk, Katarzyna Jóźwik, Kamil Myciuk, Joanna Przasnyska, Katarzyna Sadłowska, Anna Tekielska
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 4, 2009 Testowanie zgodności wyrobów z normami serii ISO 19100 oraz oznaczanie znakiem zgodności PN
A. Zwirowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 2(59), 2013 The social usability of geoinformation products
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Thematic Working Group Geology & Mineral Resources - koncepcja prac nad specyfikacją danych tematycznych INSPIRE
T. Nałęcz
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 1(58), 2013 Topograficzne modelowanie czasoprzestrzeni geograficznej na przykładzie ewolucji modelu pojęciowego TBD/BDOT
Andrzej Głażewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Transformacja falkowa jako efektywna metoda kompresji internetowych publikacji kartograficznych
K. Pyka
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 Transformacja zbiorów GESUT z postaci CAD do GIS 3D
Elżbieta Lewandowicz, Dorota Kacprzak
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Trendy i problemy rozwoju systemów i zastosowań geoinformacji w samorządzie terytorialnym
A. Sambura, M. Bajorski
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Trendy rozwojowe w dziedzinie informacji geoprzestrzennej
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Trendy rozwoju systemów obrazowania powierzchni Ziemi
Z. Kurczyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Trójwymiarowe modele miast w sieci Internet
S. Różycki
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 4(79), 2017 Trzeci wymiar na mapie krain geograficznych – koncepcja tyflomapy w druku 3D
Jakub Wabiński, Albina Mościcka
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Tworzenie elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej w Polsce
A. Stateczny, J. Łubczonek
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Tworzenie infrastruktury danych georeferencyjnych województwa mazowieckiego
K. Mączewski, E. Janczar
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Tworzenie modelowych i powtarzalnych rozwiązań wielopoziomowej infrastruktury regionalnych systemów informacji przestrzennej
S. Graca, W. Kessler
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Tworzenie NMT za pomocą GPS RTK/OTF
K. Pająk, A. Ciećko, S. Oszczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Udoskonalenie klasyfikacji nienadzorowanej typów lasów przez wykorzystanie wskaźników spektralnych
P. Stępniewski, K. Będkowski
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Udostępnianie Bazy Danych Ogólnogeograficznych w Internecie
M. Baranowski, Ł. Sławik, P. Strzelecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Udostępnianie leśnej mapy numerycznej w Internecie na przykładzie Nadleśnictwa Kozienice
P. Plewka, M. Brach
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 6(50), 2011 Ukształtowanie terenu - prace Tematycznej Grupy Roboczej INSPIRE
Z. Kurczyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Upowszechnianie wykorzystania informacji przestrzennej - propozycja specjalistycznego geoportalu
M. Stelmaszczuk, W. Drzewiecki, M. Bielecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 6(50), 2011 Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM
Ł. Wojnowski, J. Bachowska, S. Piróg
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Usługi sieciowe zrealizowane w projekcie geoportal.gov.pl
D. Cieśla, R. Widz, M. Brylski
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Uwagi dotyczące geoinformacji w aspekcie przestrzennego rozwoju kraju
B. Ney, E. Kozubek, A. Wrochna
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Uwarunkowania fizjograficzne i techniczne wpływające na percepcję obrazu obserwowanego na ekranie monitora
K. Pyka
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Uwarunkowania i koncepcja kształcenia w zakresie geoinformacji na studiach kierunku geologii
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Uwarunkowania implementacji Katastralnego Modelu Administrowania Terenem w Polsce
Jarosław Bydłosz
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Uzbrojenie terenu w obywatelskim SIT - prawo, technika, praktyka
Z. Szumski
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Użycie technik GIS do szacowania zasobów wód powierzchniowych w skali kraju
M. Barszczyńska, P. Madej, D. Kubacka
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 3(65), 2014 Uzyskiwanie bezpłatnych danych z serwisu pogodowego www.ogimet.com
Karol Przeździecki, Jarosław Zawadzki, Witold Sikorski
Streszczenie   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 2(59), 2013 Użyteczność społeczna produktów geoinformacyjnych
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF   PDF (English)
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Wady i zalety programu do odbioru leśnych map numerycznych
H. Napierała
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Warunki pogodowe jako jeden z czynników rozwoju chorób odkleszczowych w Polsce
Z. Ustrnul, P. Stefanoff, D. Czekierda
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 7, Zeszyt 4, 2009 Wdrażanie INSPIRE w Holandii
Ł. Grus, S. Wijngaarden, A. Breght, W. Castelein
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Wdrażanie węzłów samorządowej infrastruktury usług informacji przestrzennej
A. Sambura, L. Litwin
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Weryfikacja funkcjonalności demonstratora technologii systemu mobilnej nawigacji śródlądowej
Witold Kazimierski, Natalia Wawrzyniak, Grzegorz Zaniewicz, Maciej Marek
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 4(54), 2012 Weryfikacja granicy matematycznej prowadzonej środkiem koryta rzecznego
Agnieszka Bieda
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 Wielojęzyczny europejski podzbiór Unicode w kodowaniu danych geoprzestrzennych
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Wielokryteryjna analiza dostępności terenu na potrzeby sejsmicznych prac poszukiwawczych
J. Burdziej
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Wielonarodowe programy produkcji danych geoprzestrzennych do celów obronnych
J. Pietruszka
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 5(62), 2013 Wieloskalowa wizualizacja danych georeferencyjnych w serwisie internetowym
Andrzej Głażewski, Paweł J. Kowalski
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 5, 2008 Wirtualny Kampinoski Park Narodowy jako narzędzie edukacji ekologicznej
M. Andrzejewska, M. Baranowski, M. Machinko-Nagrabecka, P. Mikolajczyk, K. Rączka, M. Rusztecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Wizualizacja 2/3D podwodnego akwenu dla potrzeb wykonania precyzyjnych manewrów jednostek pływających
A. Stateczny, I. Bodus-Olkowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Wizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego
J. Jachimski, W. Mierzwa, R. Tokarczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Wizualizacja danych morskich za pomocą GMT
B. Piliczewski
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Wizualizacja ścian nabrzeży za pomocą obrazów sonaru skanujacego na potrzeby geoinformacyjnego systemu ochrony portu
N. Wawrzyniak, G. Zaniewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Wizualizacja trójwymiarowa w badaniach strefy brzegowej na przykładzie obliczeń objętości materiału erodowanego i akumulowanego na brzegu morskim
A. Łęcka, K. Furmańczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Wojewódzka Baza Ochrony Gruntów Rolnych jako komponent infrastruktury informacji przestrzennej województwa dolnośląskiego
T. Figurski, K. Owsianik, R. Pajkert
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Wojewódzkie portale informacji przestrzennej
D. Dukaczewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Wolne oprogramowanie do projektowania baz danych przestrzennych
P. Cichociński, E. Dębińska
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Wprowadzenie do technologii skaningu laserowego w leśnictwie
P. Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 1(58), 2013 Wpływ algorytmu określania dróg spływu powierzchniowego na wyniki oceny zagrożenia gleb erozją wodną w skali zlewni z zastosowaniem modelu RUSLE
Wojciech Drzewiecki, Sebastian Ziętara
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 7, 2008 Wpływ danych geoinformatycznych na planowanie akcji ratowniczych w polskiej strefie SAR
J. Pyrchla
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Wpływ jakości danych na modelowanie stref zagrożenia powodziowego
B. Hejmanowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Wpływ jakości danych przestrzennych na wyniki modelowania obiegu wody w dorzeczu Parsęty
Joanna Gudowicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Wpływ metody określenia lokalnych wag kryteriów w analizie wielokryterialnej
Joanna Jaroszewicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Wpływ odległości od stacji referencyjnej ASG-EUPOS na dokładność kartowania terenowego odbiornikiem GPS klasy GIS
Łukasz Beluch
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Wpływ prędkości jednostki hydrograficznej na dokładność uzyskanych modeli dna
W. Maleika, M. Pałczyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Wpływ ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej na wykorzystanie danych przestrzennych w jednostkach administracji samorządowej
W. Izdebski
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 4(61), 2013 Wpływ wieku drzewostanów na ich charakterystyki spektralne i wartości wybranych wskaźników wegetacyjnych
Paweł Piekarski, Piotr Dzieszko
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 Wspólne korzystanie z danych przestrzennych przez społeczności lokalne
A. Hanslik
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Wspomaganie decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich
M. Leszczyńska
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Współczesne metody fotogrametrii i ich zastosowanie w leśnictwie
J. Adamczyk, K. Będkowski, S. Mikrut
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Współczesne metody konserwatorskiej dokumentacji zastosowane w Kaplicy Zygmuntowskiej
I. Płuska
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 8, 2008 Współczesne możliwości pomiaru szczegółów sytuacyjnych w przestrzeni leśnej
M. Brach
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 2(68), 2015 Współczesne problem prowadzenia mapy zasadniczej w Polsce
Waldemar Izdebski
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Współdziałanie GIS: istota, środki informatyczne i przykłady
A. Chojka, A. Zwirowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Wstępne wyniki klasyfikacji siedlisk łąkowych pod względem odwodnienia w rejonie kopalni węgla brunatnego Bełchatów przy użyciu statystyk strefowych oraz danych satelitarnych
Karol Przeździecki, Jarosław Zawadzki, Zygmunt Miatkowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 Wybrane aspekty konstruowania odwzorowań kartograficznych o możliwie najmniejszych zniekształceniach odwzorowawczych
P. Pędzich
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Wybrane elementy o charakterze przestrzennym schematu aplikacyjnego do zarządzania nieruchomościami
E. Bielecka, D. Latos, M. Latos, P. Kamiński, P. Szura
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Wybrane metody obliczania pól powierzchni wieloboków geodezyjnych na elipsoidzie
J. Balcerzak, P. Pędzich
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Wybrane problemy implementacji infrastruktur informacji przestrzennej
A. Zwirowicz-Rutkowska, D. Nogalski, S. Banaś
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 3(78), 2017 Wybrane problemy w zakresie informacji geoprzestrzennej w Polsce
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 5, 2008 Wybrane problemy wizualizacji w skali l :50 000 treści Wielorozdzielczej Bazy Danych Topograficznych
J. Bac-Bronowicz, A. Głażewski, P. Kowalski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 4, 2007 Wybrane zdalne metody szacowania biomasy roślinnej w ekosystemach leśnych jako podstawa systemu raportowania bilansu węgla
P. Strzeliński, A. Wencel, T. Zawiła-Niedźwiecki, M. Zasada, A. Jagodziński, M. Chirrek
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Wydajna usługa przeglądania danych na potrzeby INSPIRE za pomocą technologii WMTS - Web Map Tile Service
M. Brylski, A. Kmiecik, S. Janeczek, Ł. Baraniak, Ch. Tweedie
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Wykorzestanie systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa do wariantowego planowania zadań gospodarczych
P. Strzeliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 4(66), 2014 Wykorzystanie analiz przestrzennych GIS w regionalnej gospodarce surowcami mineralnymi na przykładzie województwa dolnośląskiego
Jan Blachowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Wykorzystanie architektury SOA i interoperacyjności usług przestrzennych w procesie aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
R. Widz, D. Cieśla, M. Brylski
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 4(70), 2015 Wykorzystanie baz danych topograficznych do opracowań kartograficznych w górnictwie odkrywkowym
Joanna Bac-Bronowicz, Justyna Górniak-Zimroz, Katarzyna Pactwa
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Wykorzystanie bazy danych GLDAS i narzędzi Open Source w badaniach wilgotności gleby
Mateusz Kędzior, Karol Przeździecki, Jarosław Zawadzki
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Wykorzystanie bazy danych HYDRO dla potrzeb zarządzania zasobami wodnymi w sytuacjach kryzysowych
R. Graf, R. Olszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Wykorzystanie bazy danych HYDRO dla potrzeb zarządzania zasobami wodnymi w sytuacjach kryzysowych
R. Graf, R. Olszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 6(56), 2012 Wykorzystanie bazy danych obiektów topograficznych w systemie "Ogólnodostępna Platforma Informacji - tereny poprzemysłowe" jako komponentu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Jan Bondaruk, Paweł Zawartka
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Wykorzystanie Bazy Danych Topograficznych dla potrzeb zarządzania kryzysowego
D. Gotlib
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 6(50), 2011 Wykorzystanie BDOT w ocenie ryzyka powodziowego - problemy integracji informacji przestrzennej
A. Buczek, E. Nachlik
Szczegóły   PDF
 
601 - 800 z 908 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>