Wybrane aspekty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej

Waldemar Izdebski
ORCID 0000-0003-3087-9936

Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Anna Michalik
ORCID 0000-0002-8844-1083

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
ORCID 0000-0001-9778-6086

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Zbigniew Malinowski
GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Polska

Streszczenie

W zakresie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) jednym
z tematów, który do tej pory nie doczekał się systemowych rozwiązań uregulowanych przepisami wykonawczymi jest cyfryzacja opracowania w powiązaniu ze standaryzacją i harmonizacją danych planistycznych na potrzeby infrastruktury informacji przestrzennej. Niniejsza publikacja stanowi głos w dyskusji dotyczącej potrzeby podjęcia działań zmierzających do pilnego wprowadzenia jednolitych w skali kraju założeń do realizacji i publikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej. Celem głównym opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów tworzenia numerycznych opracowań, które mogłyby być wstępem do wypracowania wytycznych dla wykonawców planów miejscowych. Celem szczegółowym jest analiza zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących zakresu i postaci danych przestrzennych planów miejscowych.

Słowa kluczowe:

zbiór danych przestrzennych, infrastruktura informacji przestrzennej (IIP), planowanie przestrzenne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Ciupa S. 2018: Cyfryzacja procesów planistycznych w Gliwicach (Digitization of planning processes in Gliwice). Przegląd Komunalny, 11.

Data Specification on Land Use – Technical Guidelines, 2013, European Commission Joint Research Centre.

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/ (dostęp: kwiecień 2020 r.).

I OSK 2149/12 - Wyrok NSA z 2012-12-12 (http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-osk-2149-12/sprawy_z_zakresu_informacji_publicznej_i_prawa_prasowego_dostep_do/17efe43.html)

Izdebski, W., Malinowski, Z., 2014: „Analiza podstawowych problemów związanych

z informatyzacją planów zagospodarowania przestrzennego”, Referat na konferencji Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju, Warszawa 24 czerwca 2014.

Izdebski, W., Śleszyński, P., Malinowski, Z., Kursa, M., 2018: Analiza morfometryczna miejscowych planów w Polsce. No II/1/2018, Polish Academy of Sciences, Cracow Branch, pp. 331-347 Commission of Technical Rural Infrastructure.

Izdebski, W. 2018: Dobre Praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce (Best practices of participation of municipalities and counties in the creation of spatial data infrastructure in Poland). Wyd. III rozszerzone, Warszawa: Geo-System Sp. z o.o.

Jaroszewicz J., Denis M., Zwirowicz-Rutkowska A., 2013: Koncepcja katalogu obiektów planistycznych zagospodarowania przestrzennego (The concept of the planned land use feature catalogue). Roczniki Geomatyki , 1(58).

Jaroszewicz J., Kowalski P., , Andrzej Głażewski A., 2016: Plany zagospodarowania przestrzennego w systemie geoinformacyjnym – INSPIRE i co dalej? (Local spatial development plan in

a geoinformation system – INSPIRE and what next?). Roczniki Geomatyki, 3(73).

Michalik A., Załuski D., Zwirowicz-Rutkowska A., 2015: Rozważania nad intensywnością zabudowy w kontekście praktyki urbanistycznej oraz potencjału technologii GIS (Reflections on development intensity in respect of the spatial planning practice and the potential of the GIS technology). Roczniki Geomatyki, 2(68).

Michalik A., 2018: GIS w pracy urbanisty – konieczność czy szansa? (GIS in urban planning

– a necessity or opportunity?). Roczniki Geomatyki, 2(81).

Rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Regulation of 26 August 2003 on the required scope of the local plan) (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późn. zm. (Act of 27 March 2003 on spatial planning with amendments) (Dz. U. 2003, Nr 80 poz. 717).

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej z późn. zm. (Act of 4 March 2010 on spatial information infrastructure with amendments) (Dz.U. 2010 Nr 76 poz. 489).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Act on 16 April 2020 on amendments of acts – Geodetic and Cartographic Law and some other acts) (Dz.U. 2020 r., poz. 782).