Geoportale regionalne wybranych krajów Europy - studium porównawcze

Dariusz Dukaczewski
Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
Polska

Agata Ciołkosz-Styk
Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
Polska

Maciej Sochacki
Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
Polska

Streszczenie

Wzrost zapotrzebowania na informację przestrzenną i jej szybkie upowszechnienie, rozwój technologii informatycznych, jak również uwarunkowania prawne związane z wprowadzeniem dyrektywy INSPIRE przyczyniły się na przestrzeni ostatnich 5 lat do znacznej intensyfikacji prac koncepcyjnych i implementacyjnych w zakresie geoportali regionalnych na terenie krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rozwój ten implikuje potrzebę prowadzenia stałych badań, dotyczących stanu zaawansowania prac w zakresie geoportali regionalnych, możliwości i ograniczeń ich rozwoju, jak również ich relacji z INSPIRE.
Jak wynika z kwerendy przeprowadzonej w maju 2012 r. w krajach tych istniały 143 geoportale regionalnych jednostek podziału terytorialnego najwyższego szczebla. Ponadto zbiory danych przestrzennych były również udostępniane (w ograniczonym zakresie) za pośrednictwem 151 portali regionalnych administracji publicznej jednostek tego szczebla. Dwa sposoby udostępniania zbiorów danych przestrzennych były stosowane w przypadku 87,23 % jednostek podziału terytorialnego najwyższego szczebla (odpowiednio 42,43 % i 44,80 %) krajów UE i EOG.
Przeprowadzone badanie 130 geoportali regionalnych działających w maju 2012 r. objęło analizę zakresu tematycznego udostępnianych zbiorów danych przestrzennych, jak również stosowanych metod prezentacji kartograficznej (i ich poprawności). Wykorzystanie bertinowskiej metody porządkowania danych pozwoliło na zaproponowanie typologii geoportali regionalnych w oparciu o kryterium podobieństwa zakresu tematycznego. Autorzy zaproponowali również typologię opartą o kryterium liczby grup tematycznych i dostępnych funkcji.
Wyniki badań zostały wykorzystane do aktualizacji i rozbudowy usługi GEMS – Geoportals in Europe Metadata Service, utrzymywanej przez Instytut Geodezji i Kartografii.

Słowa kluczowe:

geoportale regionalne; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Báguena Orús M. P., Villarroya G., 2003: TGINF: Graphic information processing for teaching, Proceedings of European Congress ITEM Integrating Technologies into Mathematics Education, Reims, France, June 2003: 17-23.

Baranowski, M., Bielecka, E., Dukaczewski, D., 2010: Methods of Portraying Spatial Data Used in Official Geoinformation Services in Poland – A Comparative Study, [In:] G. Gartner, F. Ortag (eds.) Cartography in Central and Eastern Europe, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer–Verlag, Berlin–Heidelberg: 41-62.

Bertin, J., 1967 : Sémiologie graphique: Les diagrammes – les reseaux – les cartes; Mouton / Gauthier – Villars: Paris / La Haye, 431 p.

Bielecka, E., Zwirowicz, A., Dukaczewski, D., 2010: Network services for spatial data in European geoportals and their compliance with ISO and OGC standards, Krakow 2010 INSPIRE Conference, INSPIRE as a Framework for Cooperation, 23-27 June 2010, Kraków.

Ciołkosz-Styk A., 2011: Analiza treści i ocena efektywności europejskich planów miast, praca doktorska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dukaczewski, D., 2007: Wojewódzkie portale informacji przestrzennej, Roczniki Geomatyki t. 5, z. 3: 37-56, PTIP, Warszawa.

Dukaczewski, D., Bielecka, E., 2009,:Analiza porównawcza krajowych geoportali w Europie, Roczniki Geomatyki t. 7, z 6 (36): 35-60, PTIP, Warszawa.

Dukaczewski, D., Bielecka, E., 2010: Geoportals – The Gateway to National Geoinformation Resources. European Case Study, Proceedings of the GIS Odyssey 2010 Conference ‘Richness and Diversity of GIS’, Brijuni, 2-8 September 2010, GIS Forum Croatian GIS Association, State Geodetic Administration, Hydrographic Institute of Republic of Croatia, Institute of Oceanography and Fisheries, 16 p.