Harmonizacja danych przestrzennych w kontekście dyrektywy INSPIRE na przykładzie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000

Jaromir Borzuchowski
MGGP S.A. Oddział Kraków
Polska

Michał Olszar
MGGP S.A. Oddział Kraków
Polska

Streszczenie

Dyrektywa INSPIRE ustanawiająca ramowe podstawy w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej (SDI) definiuje założenia funkcjonowania polityki wspólnotowej w tym zakresie, m.in. odnośnie publicznego dostępu do danych. Ponadto Dyrektywa wprowadza podział zbiorów danych przestrzennych oraz ich klasyfikację zgodnie z tematami załącznika I. W zależności od przynależności do tematu, zaawansowania zasobu oraz dostępności danych, zbiory danych przestrzennych różnicują się w zakresie interoperacyjności. Opracowana Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 wpisuje się w założenia i wytyczne Dyrektywy realizując zobowiązania Polski w ramach tematu Hydrografia. Artykuł opisuje uwarunkowania realizacyjne projektu w kontekście zgodności i spójności danych przestrzennych z Dyrektywą INSPIRE. Poddano analizie modele danych MPHP10 oraz INSPIRE, wskazując główne różnice. Następnie opisano główne etapy procesu, poczynając od budowy modeli mapujących obie struktury, a kończąc na migracji danych.

Słowa kluczowe:

INSPIRE; harmonizacja; hydrografia; MPHP; geoinformacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

ArcGIS for INSPIRE, 2011: ESRI®, An Esri White Paper. .http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/arcgis-for-inspire.pdf

Baranowski M., Bielecka E., Dukaczewski D., Gąsiorowski J., Kowalik W., Kraszewski B., Kuczyk A., Łoniewski W., Poławski Z., Szajnert A., 2009: Prace nad identyfikacją zbiorów i usług danych przestrzennych dla I i II grupy tematycznej INSPIRE. Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.

Barszczyńska M., 2013: Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 – nowe hydrograficzne dane referencyjne. Roczniki Geomatyki t.11, z.3(80): 15-26, PTIP Warszawa.

Chormański J., Giełczewski M., Grygoruk M., Kardel I., Tyszewski S., Indyk W., Borzuchowski J., Czechowicz A., Kapustka S., Krawczyk D., Olszar M., Łos K., 2012: Wytyczne do wykonania Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej, Dz.U.UE, L 108, Vol. 50, 25.4.2007.