Geoportal GS Soil Poland

Stanisław Białousz
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Jerzy Chmiel
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Anna Fijałkowska
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Sebastian Różycki
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

Uchwalenie dyrektywy INSPRE uruchomiło serię działań legislacyjnych i technicznych tak na poziomie Unii Europejskiej, jak i poszczególnych krajów. Jednym z najważniejszych warunków powodzenia w funkcjonowaniu infrastruktury informacji przestrzennej jest stworzenie informacji o istniejących zbiorach danych przestrzennych. Jeśli informacja o zbiorach danych przestrzennych jakiegoś kraju ma być dostępna również w innych krajach UE, to powinny być stworzone i wdrożone jednolite standardy opisu danych przestrzennych oraz standardy dostępu. Dane przestrzenne powinny być również zapisywane w odpowiednich formatach.
Na poziomie europejskim podejmowane są w ostatnich latach inicjatywy i uruchamiane projekty prowadzące do realizacji postanowień dyrektywy, w tym także podejmowane są działania w zakresie danych o glebach. Przykładem jest duży projekt GS Soil zainicjowany przez Ministerstwo Środowiska Dolnej Saksonii, w którym uczestniczyło łącznie 34 instytucji z różnych krajów europejskich (w tym Politechnika Warszawska). W ramach tego projektu dokonano inwentaryzacji zbiorów danych przestrzennych o glebach w większości krajów europejskich (również w Polsce). W oddzielnych zadaniach określono zakres i standardy informatyczne dla metainformacji o glebach oraz formę i metody informowania o ich istnieniu.
Artykuł przedstawia ogólną charakterystykę zadań realizowanych w ramach projektu GS Soil, w tym powstałego Geoportalu GS Soil, akcentując w szczególności temat metadanych, ale również kwestie dotyczące organizacji danych, harmonizacji, jak również interoperacyjności technicznej i semantycznej. W dalszej części przedstawiono rezultaty dla obszaru Polski, ogólną charakterystykę metadanych oraz stworzonego serwisu opartego o usługi WMS i WFS z wykorzystaniem narzędzi firmy Esri – ArcGIS Server do udostępniania danych o glebach. W pierwszym etapie portal będzie tworzony i rozwijany przez Politechnikę Warszawską. W kolejnych latach będą włączane inne instytucje. Uzyskane efekty realizacji projektu powinny wpłynąć na ułatwienie dostępu do danych przestrzennych o glebach.

Słowa kluczowe:

geoportal; metadane; gleba; baza danych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Białousz S., Chmiel J., Fijałkowska A. 2012: Przykład wykorzystania istniejących map, zdjęć satelitarnych i narzędzi GIS do weryfikacji i aktualizacji małoskalowych baz danych o glebach. Roczniki Geomatyki, t. 10, z 2(52): 7-16.

Białousz S., Chmiel J., Fijałkowska A., Różycki S. 2010: Wykorzystanie zdjęć satelitarnych

i technologii GIS w aktualizacji jednostek glebowo-krajobrazowych – przykłady dla opracowań małoskalowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21: 21-32.

Białousz S., Różycki S., 2010: Czy Dyrektywa UE INSPIRE jest potrzebna rolnictwu

i gleboznawstwu? Studia i Raporty IUNG – PIB, z. 21: 97-105.

Białousz S., Marcinek J., Stuczyński T., Turski R., 2005: Soil Survey, Soil Monitoring and Soil Database in Poland. European Soil Bureau. Research Report No. 9, Luksemburg.

Białousz S., 2001: Development of soil digital database for the area of the Odra basin at the scale

:250 000. Final Report. Raport końcowy z projektu, Warszawa.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Dz.U. UE 25.4.2007, L 108/1, Pl.

Feiden K., Baritz R., 2011: Synthesing INSPIRE compliant soil data. International Innovation. Environment – June 2011: 44-46. Research Media Ltd.

Iwaniak A., Kopańczyk B., 2007: Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych

– interoperacyjność usług katalogowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a: 301-310.

Klug H., Bretz B. (ed.), 2012: Discover INSPIRE compliant harmonised soil data and services. Broschure of GS Soil Project. Paris-Lodron University Salzburg.

Jones A., Montanarella L., Jones R.(ed.), 2005: Soil Atlas of Europe. JRC EC, European Soil Bureau Network, 128 pp. Office for Official Publications of the European Communities.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych. Dz.U. UE z 4.12.2008. L 326/12, PL.

Tóth K., Portele C., Illert A., Lutz M., Nunes de Lima V., 2012: Model koncepcyjny rozwijania specyfikacji interoperacyjności w infrastrukturach danych przestrzennych. Raporty Referencyjne JRC. EUR 25280 EN (polska wersja językowa).