Mapa interaktywna a mapa narracyjna. Porównanie map turystycznych Tomaszowa Mazowieckiego

Joanna Skura
Inter-Team Sp. z o.o.
Polska

Beata Całka
ORCID: 0000-0002-2756-8654

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii i Geodezji
Polska

Elżbieta Bielecka
ORCID: 0000-0003-3255-1264

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii i Geodezji
Polska

Streszczenie

Przekształcanie danych analogowych w cyfrowe, w przypadku średniowiecznych rękopisów najczęściej nie jest możliwe w sposób automatyczny. Z kolei tradycyjne, stosowane dotąd powszechnie metody są czasochłonne i kończą się zwykle jedynie publikacją samych wyników prac, bez materiałów źródłowych będących ich podstawą. W ramach prac prowadzonych w Instytucie Historii PAN, powstały metody i narzędzia usprawniające prowadzenie prac nad historycznymi rękopisami (nie tylko mapami), wykorzystujące technologie GIS i działające zgodnie ze standardami OGC. Co istotne, rola narzędzi GIS, przestrzennych baz danych i odpowiednich standardów nie ogranicza się jedynie do zwykłej lokalizacji obiektów przestrzennych na mapie. Ich zastosowanie wykracza poza typowe przypadki użycia, wykorzystywane są one bowiem również do obsługi danych niegeograficznych, choć w pewnym sensie przestrzennych, czyli treści rękopisów. Dzięki temu prace postępują szybciej, są mniej kosztowne, a także łatwiej jest uzyskać efekt synergii międzyprojektowej wykorzystując wielokrotnie te same dane, lub wzbogacając je w kolejne warstwy informacyjne. Co ważne te same narzędzia wykorzystywane są również do publikacji rezultatów prac. W połączeniu z budowaną do tego celu odpowiednią ontologią otrzymujemy w wyniku jednorodne i jednocześnie wszechstronne narzędzia do rejestrowania, analizowania i publikowania zmian w osadnictwie, zachodzących w czasie i przestrzeni, przez setki lat historii terenów dawnej i obecnej Polski.

Przesłano: 15.10.2019 Zaakceptowano: 25.11.2019 Opublikowano: 12.12.2019

Słowa kluczowe:

mapa interaktywna; mapa narracyjna; analiza porównawcza; Tomaszów Mazowiecki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Alemy A., Hudzik S., Matthews, Ch.N. 2017: Creating a User-Friendly Interactive Interpretive Resource with ESRI’s ArcGIS Story Map Program. Hist Arch. DOI: 10.1007/s41636-017-0013-7

Gaździcki J. (red). 2002: Leksykon geomatyczny (Geomatic lexicon). Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Wieś Jutra, Warszawa.

Kałamucki K. 1998: Kryteria kompleksowej oceny map (Criteria for comprehensive map assessment). Polski Przegląd Kartograficzny, 30 (2), ss. 89-96.

Kowalski P.J. 2012: Mapa jako praktyczny interfejs serwisu internetowego (Map as a practical interface of the website). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23: 159-168.

Ładniak W., Kałamucki K. 2007: Teoretyczne problemy oceny map internetowych (Theoretical problems of web maps evaluation). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Sectio B, LXII(13): 273-284.

Medyńska-Gulij B. 2012: Kartografia i geowizualizacja (Cartography and geovisualization). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Leszczyńska, M. 2003: Rola GIS w promowaniu turystyki regionalnej (The role of the GIS in promoting regional tourism). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 13A: 129-133.

Sensek A., Wesner A. (red). 1994: Tomaszów Mazowiecki - informator miejski (Tomaszów Mazowiecki – guide book). Wyd. Journal, Bydgoszcz.