Inwentaryzacja źródeł grzewczych w procesach zarządzania jakością powietrza oraz transformacji energetycznej z wykorzystaniem danych przestrzennych

Jan Urbańczyk

Magdalena Maria Gruszka
Podwójna afiliacja:
*Urząd Miasta Krakowa, Wydział ds. Jakości Powietrza, Kraków.
** AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, Kraków.
Polska

Streszczenie

Istotą pracy było przeprowadzenie analizy potencjału zasobów źródeł grzewczych z wykorzystaniem danych przestrzennych na przykładzie Miasta Krakowa. Proces transformacji energetycznej w mieście zaczął się już w latach 90-tych ubiegłego wieku. Zadania Miasta związane z ograniczeniem niskiej emisji, w tym m.in. inwentaryzacja źródeł ciepła, wymagały korzystania z wielu zasobów danych, wydatkowania znacznych środków publicznych, współpracy wielu instytucji, a także wprowadzenia zmian legislacyjnych, które umożliwiły długotrwałość procesu transformacji energetycznej. W związku z coraz lepszymi narzędziami przetwarzania danych z uwzględnieniem wysokiego poziomu dostępu do informacji w tym możliwości dotarcia do społeczeństwa geoinfomracyjnego, efekty realizacji procesu są widoczne m.in. w Miejskim System Informacji Przestrzennej. Proces transformacji energetycznej miasta nadal trwa, a dostępne narzędzia w postaci nowych systemów zarządzania np. (baza danych CEEB), pozwalają na intensyfikację działań w kierunku miasta inteligentnego (Smart City) z wysokim udziałem OZE oraz dostępnością informacji dla mieszkańców.

Słowa kluczowe:

transformacja energetyczna; dane przestrzenne; GIS; OZE; źródła grzewcze; inwentaryzacja; emisja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bajorek-Zydroń K., Wężyk P., 2016, Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa. MONIT-AIR . Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, ISBN: 978-83-918196-5-4

Bieda A., Bydłosz J., Parzych P.,Pukanská K., Wójciak E., 2020, 3D Technologies as the Future of Spatial Planning: the Example of Krakow, Geomatics And Environmental Engineering, Volume 14, Number 1, DOI: https://doi.org/10.7494/geom.2020.14.1.15

Opracowanie własne Urzędu Miasta Krakowa, BIP Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=17950

Godłowska J., 2019,. Wpływ warunków meteorologicznych na jakość powietrza w Krakowie. Badania porównawcze i próba podejścia modelowego, IMGW-PIB Warszawa ISBN: 978-83-64979-29-3

GUS – Bank Danych Lokalnych [Statistics Poland – Local Data Bank], https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Hämäläinen M., 2019, A Framework for a Smart City Design: Digital Transformation in the Helsinki Smart City, Entrepreneurship and the Community 63–86, DOI: 10.1007/978-3-030-23604-5_5

Helsinki Ari Quality Map https://www.hsy.fi/en/air-quality-and-climate/air-quality-now/air-quality-map/

Komninos N. 2018, Smart Cities. The Sage Encyclopedia of the Internet, 783-789, Sage Publications. DOI:http://dx.doi.org/10.4135/9781473960367.n229

Komninos N., 2002, Intelligent Cities: innovation, knowledge systems and digital spaces, Taylor&Francis Group, London, ISBN 978-02-03857-74-8, https://doi.org/10.4324/9780203857748

Miejska Platforma Internetowa „Magiczny Kraków” ,2015, Smart City, City https://www.krakow.pl/innowacyjny_krakow/193481,artykul,smart_city.html

Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP), Ewidencja Palenisk, https://msip.krakow.pl/dataset/1585

Oleniacz R., Bogacki M., Rzeszutek M., Kot A., 2014, Meteorologiczne determinanty jakości powietrza

w Krakowie (Meteorological factors affecting air quality in Krakow), Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 2, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, DOI: 10.13140/RG.2.1.4200.3044