Harmonizacja modeli pojęciowych BDOT10k i BDOT500 w kontekście wymiany danych

Joanna Bac-Bronowicz
Politechnika Wrocławska
Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii
Polska

Andrzej Głażewski
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Piotr Liberadzki
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Izabela Wilczyńska
Politechnika Wrocławska
Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii
Studium GIS
Polska

Streszczenie

Celem niniejszej pracy było zbadanie wzajemnych relacji modeli pojęciowych dwóch baz danych przestrzennych istotnie różniących się przeznaczeniem i poziomem uogólnienia pojęciowego, pod kątem możliwości wymiany danych. Porównanie dotyczyło bazy danych reprezentującej obiekty modelujące treść mapy zasadniczej (BDOT500) oraz bazy o treści typowo topograficznej (BDOT10k). Teoretycznie model o wyższym poziomie szczegółowości może być bogatym źródłem danych przestrzennych dla rejestru o wyższym poziomie uogólnienia. Przeprowadzone badania pokazały jednak, że różnice pomiędzy analizowanymi modelami pojęciowymi są znaczące, a czasem powodują szereg problemów w kontekście ewentualnej wymiany danych. Porównanie modeli pojęciowych wykazało, że dla wielu klas obiektów wyróżnionych w BDOT10k brak odpowiedników w modelu wielkoskalowym (BDOT500). Tylko częściowo jest to uzasadnione różnicami w poziomie szczegółowości geometrycznej, pojęciowej analizowanych rejestrów (np. brak obiektów takich jak drogi, ronda). Gromadzenie ważnych danych topograficznych na dwóch zupełnie odrębnych poziomach uogólnienia bez praktycznego powiązania rejestrów implikuje problemy z oceną, które dane można uznać za referencyjne, wiarygodne, niesie za sobą znaczące koszty związane nie tylko z budową, lecz także aktualizacją rejestrów. Rozwijając tę słuszną inicjatywę, jaką jest budowa bazy BDOT500, należy wziąć pod uwagę wskazane kierunki rozwiązania zdiagnozowanych problemów. Na tak rozumianej ścieżce harmonizacji powstaje szansa na możliwie maksymalne zbliżenie pojęciowe do siebie rejestrów BDOT500 i BDOT10k, otwierające możliwości wymiany danych i drogę do budowy bazy danych referencyjnych typu MRDB.

Słowa kluczowe:

bazy danych referencyjnych; harmonizacja danych przestrzennych; infrastruktura informacji przestrzennej; model pojęciowy BDOT10k

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bac-Bronowicz J., Grzempowski P., Nowak R., 2009: Zasilanie wielorozdzielczej bazy danych topograficznych danymi z ewidencji gruntów i budynków, Geomatics and Environmental Engineering vol. 3 nr 1/1.

Głażewski A., 2012: Topograficzne modelowanie czasoprzestrzeni geograficznej na przykładzie ewolucji modelu pojęciowego TBD/BDOT. Roczniki Geomatyki t. 11, z. 1(58): 69-83, PTIP Warszawa.

Głażewski A., Kowalski P.J., Olszewski R., Bac-Bronowicz J. 2010: New Approach to Multi Scale Cartographic Modelling of Reference and Thematic Databases in Poland. [In:] Gartner G., Ortag F. (Eds.), Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Cartography in Central and Eastern Europe. Selected Papers of the 1st ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg.

Gotlib D., Olszewski R. (red.), 2013: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.

Liberadzki P., 2014: Badanie wzajemnych relacji modeli pojęciowych BDOT10k i BDOT500 pod kątem ich harmonizacji. Praca dyplomowa magisterska, Archiwum Prac Dyplomowych, PW, Warszawa.

Mączka A., Zieliński J., 2015: Zbiory danych gromadzone w BDOT500, GESUT i EGiB podstawowym i referencyjnym źródłem danych dla BDOT10k . Referat Akademia Kartografii i Geoinformatyki, Wrocław. http://geo.pwr.edu.pl/skp/

Pachół P., Zieliński J., 2006: Koncepcja jednolitego modelu danych georeferencyjnych jako podstawy Publicznego Rejestru Danych Przestrzennych w Polsce. Roczniki Geomatyki t. 4, z. 2:105-125, PTIP, Warszawa.