Informacja przestrzenna w Polsce – teoria i praktyka

Waldemar Izdebski
ORCID: 0000-0003-3087-9936
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej
Polska

Streszczenie

Informacja przestrzenna towarzyszy wielu dziedzinom aktywności człowieka od zarania dziejów, a obecnie jej znaczenie dynamicznie wzrasta dzięki dzisiejszej łatwości pozyskiwania danych przestrzennych i ich przetwarzania. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej zapoczątkowała proces porządkowania danych przestrzennych gromadzonych w państwowych rejestrach i wprowadzanie zasad współdziałania tych rejestrów w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych obywateli. Dużą rolę w całym zespole danych przestrzennych pełnią dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, który jest prowadzony od kilkudziesięciu lat i związane są z nim pewne tradycje, przepisy prawne i inne uwarunkowania. W artykule autor, na podstawie wieloletniego doświadczenia z licznych wdrożeń, przedstawia istotne rozbieżności między teoretycznym podejściem do tematu informacji przestrzennej zapisanym w prawie i różnego rodzaju sprawozdaniach i raportach, a stanem faktycznym z jakim spotyka się obywatel podczas załatwiania spraw urzędowych. Na zakończenie przedstawione są minimalne, ale niezbędne działania, które mogą wpłynąć korzystnie na poprawę tego stanu rzeczy.

Przesłano 28.11.2016 Zaakceptowano 9.04.2017 Opublikowano 30.06.2017

Słowa kluczowe:

dane przestrzenne; mapa zasadnicza; usługi sieciowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bielecka E., Izdebski W., 2014: Od danych do informacji – teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania mapy zasadniczej (From data to information – theoretical and practical aspects of the base map). Roczniki Geomatyki t. 12, z. 2(64): 175-184, PTIP, Warszawa.

Izdebski W., 2014: Koncepcja standaryzacji usług lokalizacji przestrzennej adresów i działek katastralnych (The concept of standardisation of services of spatial location of addresses and cadastral parcels). Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 2 (225): 14-18. Geodeta Sp. z o. o., Warszawa.

Izdebski W., 2015: Współczesne problemy prowadzenia mapy zasadniczej w Polsce (Contemporary problems of maintaining the base map in Poland). Roczniki Geomatyki t. 13, z 2(68): 99-108, PTIP, Warszawa.

Izdebski W., 2016: Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce (Best practices of participation of municipalities and districts in development of the spatial data infrastructure in Poland). Wydanie II rozszerzone. ISBN 978-83-943086-2-9, Geo-System Sp. z o. o., Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (The Decree of the Minister of Administration and Digitisation of January 9, 2012 on the register of localities, streets and addresses). Dz.U. 2012 poz. 125.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (The Act of May 17,1989, Geodetic and Cartographic Law). Dz.U. 2016 poz. 1629.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (The Act of March 4,2010 on the spatial information infrastructure). Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489.