Program GEO I UN - HABITAT „Komplet narzędzi obserwacji Ziemi dla zrównoważonych miast i społeczności” oraz projekt „Urban policy observatory”

Dariusz Dukaczewski
Instytut Geodezji i Kartografii

Anna Markowska
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Streszczenie

25 września 2015 r. 193 państwa członkowskie ONZ przyjęły Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego w sprawie Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Jej realizacja jest monitorowana za
pomocą zestawu wskaźników globalnych. W ramach celu 11 Zrównoważonego Rozwoju: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu zidentyfikowano trzy zadania (11.3, 11.6 i 11.7), których monitoring jest możliwy za
pomocą wskaźników wykorzystujących dane teledetekcyjne. Zadaniami tymi zainteresowała się sieć
GEO – Group on Earth Observations, która we współpracy z agendą ONZ UN-Habitat powołała
program Komplet Narzędzi Obserwacji Ziemi dla Zrównoważonych Miast i Społeczności. Do
programu akces zgłosiły podmioty z 19 krajów (w tym z Polski). Konsorcjum polskie (kierowane
przez IGiK) zidentyfikowało potrzeby 142 interesariuszy z 19 krajów projektu. Uczestniczy również aktywnie w pracach dwóch spośród czterech grup roboczych. Konsorcjum polskie zaproponowało
także realizację projektu Urban Policy Observatory, wysoko ocenionego i zaakceptowanego przez
kierownictwo Programu. Jego celem jest wypracowanie metody generowania wskaźników
statystycznych (odniesionych dazymetrycznie) do monitorowania realizacji zadań 11.3, 11.6 i 11.7,
dostosowanych do warunków i potrzeb polskich. Zakres prac obejmuje projektowanie, testowanie i
rozwój wskaźników, badanie użyteczności danych z satelitów Sentinel -2 programu Copernicus w
oparciu o dane wysokorozdzielcze z satelitów World-3, -4 oraz danych z satelity Sentinel-1 z
wykorzystaniem danych z satelitarnych TerraSAR-X, wypracowanie i testowanie metod
generowania nowych wskaźników dazymetrycznych oraz przygotowanie skryptów i materiałów
szkoleniowych dla potencjalnych użytkowników. Przewidziano testowanie metod generowania
sześciu wskaźników (po dwa dla zadań: 11.3, 11.6 i 11.7), modyfikację i testowanie metod
przygotowywania czterech wskaźników (po jednym dla zadań: 11.3 i 11.6 oraz dwóch dla 11.7), a
także wypracowanie i testowanie metod obliczania sześciu nowych wskaźników (trzech w ramach
zadania 11.3, dwóch w 11.6 i jednego w 11.7). Opracowano metodykę generowania
zmodyfikowanych i nowych wskaźników statystycznych. Wypracowane i przetestowane metody mają
posłużyć do zredagowania szczegółowego opisu ich realizacji w formie zeszytów metodycznych
GUS.

Słowa kluczowe:

wskaźniki zrównoważonego rozwoju miast, GEO, UN - Habitat, Urban Policy Observatory, teledetekcja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Baret F., Guyot G., Major D. J. 1989: TSAVI: A vegetation index which minimizes soil brightness

efect on LAI and APAR estimation, Proceedings of the Canadian Symposium on Remote Sensing

and IGARSS’89, vol., 3: 1355 – 1358.

Bielecka E., Ciołkosz A. 2007: Wykorzystanie informacji o pokryciu terenu zawartych w bazach

CORINE Land Cover w gospodarce przestrzennej. Roczniki Geomatyki 5 (7): 27 – 38.

Dukaczewski D. 1994: Mise au point d'un SIG multitemporel pour la gestion forestière et agricole,

intégrant des données de télédétection, Thèse DESS, Groupement pour le Développement de laTélédétection Aérospatiale, Université Paris VI Pierre et Marie Curie, Ecole Nationale des

Sciences Géographiques, Toulouse, 89 p.

Dukaczewski D. 2013: Porównanie BDOT10k z europejskimi bazami danych topograficznych [w:]

R. Olszewski, D. Gotlib [red.], Rola Bazy Danych Obiektów Topograficznych w tworzeniu

infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Warszawa, GUGiK: 99 – 107, ISBN 978-83-

-1975-2.

Escadafal R., Pouget M. 1987: Cartographie des formations superficielles en zone aride avec

Landsat TM, Photo-interprétation, 4 (2) : 9 – 12;

European Commission. Eurostat. Sustainable development indicators

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/main-tables.

Huete A. R. 1988: A Soil – Adjusted Vegetation Index (SAVI), Remote Sensing of Environment

:295 – 309.

Kolman R. 1977: Badanie wyrobów metodą uśrednionych znamion jakości. Bydgoszcz ,TNOiK,

s.

Programme GEO and UN-Habitat ‘Earth Observation Toolkit for Sustainable Cities and

Communities’ https://eo-toolkit-guo-un-habitat.opendata.arcgis.com/.

Projekt Urban Policy Observatory https://eo-toolkit-guo-unhabitat.

opendata.arcgis.com/pages/poland-use-case.

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018. Raport przyjęty przez Radę

Ministrów 5 czerwca 2018 r., 106 s.

http://unic.un.org.pl/files/259/Polska_VNR_20180615.pdf.

Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. 70/a Przekształcamy

nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, A/Res/70/1, Zgromadzenie

Ogólne [ONZ], 41 s.

Rikimaru A.., Miyatake S. 1997: Development of Forest Canopy Density Mapping and Monitoring

Model using Indices of Vegetation, Bare soil and Shadow. Proceeding of the 18th Asian

Conference on Remote Sensing (ACRS) 1997, vol. 3, Kuala Lumpur, Malaysia, 20–25 October

Sentinel-1 InSAR Coherence for Land CoverMapping: A Comparison of MultipleFeature-Based

Classifiers (2020) A. Jacob, F. Vicente-Guijalba, C. Lopez-Martinez, J. M. Lopez-Sanchez, M.

Litzinger, H. Kristen, A. Mestre-Quereda, D. Ziolkowski, M. Lavalle, C. Notarnicola, G. Suresh,

O. Antropov, Shaojia Ge, J. Praks, Yifang Ban, E. Pottier, J. J. Mallorquí, J. Duro, and M.

Engdahl; IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing

(1):535-552.

Tucker C. V. 1977: Use of near infrared red radiance ratios for estimating vegetation biomass and

physical status, Proceedings of 11 International Symposium on Remote Sensing of Environment,

Ann Arbour, vol. 1, ERIM:493 – 494.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Ziolkowski D., Kraszewski B., Karwel A.K., Kurczynski Z. 2016: Integration of Digital Surface

Models from Photogrammetric and Airborne Laser Scanning Data for the Processing of RadarImagery, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, 28 June -

July 2016, Albena. Book 2, vol. 2:917-924.