QGIS jako narzędzie dokumentacyjne i analityczne w pracy archeologicznej

Igor Tarłowski
Pracownia Architektury, Archeologii i Konserwacji

Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Wojskowa Akademia Techniczna
Polska

Streszczenie

W artykule przedstawiono wykorzystanie systemów informacji geograficznej (GIS) w obszarze
dokumentacji archeologicznej. Studium przypadku odnosi się do funkcjonalności aplikacji QGIS
i przygotowania planu stanowiska archeologicznego. Zaproponowano zasady pracy z danymi
uzyskanymi podczas prac terenowych. Przedstawione wyniki oparte są na przykładach z polskiej
archeologii przemysłowej. W opracowaniu wskazuje się na potrzebę opracowania standardów w
zakresie numerycznych planów archeologicznych.

Słowa kluczowe:

system informacji geograficznej, stanowisko archeologiczne, dokumentacja archeologiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

T.A.T. Ali. 2018. GIS & RS-based Archaeologies Site Documents: Gari Region, Khartoum, Sudan.

JCCO Joint International conference on ICT in education and training, International conference

on computing in Arabic, and International Conference on geocomputing (JCCO: TICET-ICCAGECO), Tunis.

Z. Toth, V. Balazsik and A. Kiss. 2018. Modern data acquisition tools in archaeology. In Modern

technologies for the 3RD Millennium, 17th International Technical-

Scientific Conference on Modern Technologies for the 3rd Millennium,

ROMANIA.

NID 2019 Standardy prowadzenia badań archeologicznych Cz. 2 Badania inwazyjne lądowe.

https://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytkiarcheologiczne/

instrukcje-wytycznezalecenia/

Standardy%20badania%20archeologiczne_cz.2_inwazyjne_ladowe.pdf

Zapłata R. , Borowski M. 2013. GIS w archeologii – przykład prospekcji i inwentaryzacji

dziedzictwa archeologiczno-przemysłowego. Roczniki Geomatyki, Tom T. 11, z. 4(61)