Przetwarzanie i wizualizacje zapisów sąsiedztwa danych katastralnych w strukturach grafowych

Przemysław Lisowski
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej
Polska

Elżbieta Lewandowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Polska

Streszczenie

Istnieje zapotrzebowanie na rozwiązania aplikacyjne wykorzystujące narzędzia GIS i grafowe umożliwiające przetwarzanie danych przestrzennych w celach analitycznych. Celem publikacji jest zaproponowanie i zaprezentowanie metodyki wykorzystania tych narzędzi do reprezentacji sąsiedztwa działek ewidencyjnych w ujęciu grafowym. Utworzono własne algorytmy do przetwarzania topologicznych danych przestrzennych w struktury grafowe i zapisu ich w bazie danych NoSQL. Proponowane rozwiązanie wiąże się z integracją platformy ArcGIS z platformą grafową. Umożliwia to szersze wykorzystanie przyjętych algorytmów przez większą liczbę odbiorców. Budowana struktura topologiczna jest zapisana w formie grafu zwykłego, a poprzez integrację z platformą GIS węzły i krawędzie opisane są współrzędnymi związanymi z lokalizacją w przestrzeni. Prezentowane wyniki analizy są wstępne, opierają się na relacjach topologicznych przy minimalnej liczbie atrybutów. Pomimo to, uzyskane wyniki stwarzają możliwości manipulowania danymi.

Słowa kluczowe:

kataster; model struktur katastralnych; grafowe bazy danych; NoSQL; GIS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Cichociński P., 2006: Modelowanie dostępności komunikacyjnej nieruchomości jako atrybutu niezbędnego w procesie wyceny. Roczniki Geomatyki t.4, z. 3(60): 71-80, PTIP, Warszawa.

Esri 2010: ArcGIS 10 Help, Resource Center.

Elayachi M., Semlali E., l H., 2001: Digital cadastral map: a multipurpose tool for sustainable development. International Conference on Spatial Information for Sustainable Development Nairobi, Kenya 2–5 October 2001.

Giełda-Pinas K., 2015: Symulacje zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi z wykorzystaniem modelu agentowego. Roczniki Geomatyki t.13, z. 1(67): 7-19, PTIP, Warszawa.

Krupowicz W., Bielska A., Budzyński T., 2015: The Effects of Defective Spatial Structure on the Agricultural Property Market. Folia Oeconomica Stetinensia 15(1):174 •December 2015.

Kulikowski J.L., 1986: Zarys teorii grafów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lewandowicz E., 2013: Modele struktur katastralnych. Roczniki Geomatyki t. 11, z. 2(59): 47-58, PTIP, Warszawa.

Lewandowicz E. Packa A., Kondratowicz Sz., 2013: Przekształcanie danych topologicznych, geometrycznych i atrybutowych GIS do modeli analitycznych (Conversion topological geometric and attribute GIS data to analytical models). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 14: 33-44, Łódź.

Longley P.A, Goodchild M. F, Maguire D.J, Rhind D.W., 2010: Geographic information systems and science. 3rd ed., J Wiley, Chichester, UK (2nd ed. 2005).

Neo4j Manual, 2016: Dostęp 11 lipca 2016 r. http://neo4j.com/docs/stable/

Pluciennik-Psota E., Płuciennik T., 2014: Using Graph Database in Spatial Data Generation.[In:] Man-Machine Interactions 3. T. 242. Advances in Intelligent Systems and Computing. Berlin: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02309-0.

Sparsity-Technologies, 2016: Dostęp 11 lipca 2016 r. http://sparsity-technologies.com/

Walczykiewicz T., Buczek A., 2014: Dane geoprzestrzenne w planach zarządzania ryzykiem powodziowym. Roczniki Geomatyki t. 12, z. 3(65): 327-336, PTIP, Warszawa.

Wilson R., 2000: Wprowadzenie do teorii grafów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wyczałek I., 2005: Kartograficzne wspomaganie procesów decyzyjnych w rewitalizacji krajobrazowej zieleni miejskiej. Roczniki Geomatyki t. 3, z. 3: 181-190, PTIP, Warszawa.