Propozycja modelu pojęciowego danych wieczysto-księgowych

Katarzyna Góźdź
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Wojciech Pachelski
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie modelu pojęciowego danych wieczysto-księgowych, opracowanego zgodnie z metodyką modelowania informacji geograficznej opisaną w normach ISO serii 19100 – Geographic Information.
Księgi wieczyste pełnią istotną rolę w budowie infrastruktury informacyjnej państwa, pozwalają bowiem na ustalenie stanu prawnego nieruchomości rozumianego jako ujawnione w księgach prawo własności i użytkowania wieczystego, ograniczone prawa rzeczowe oraz prawa osobiste i roszczenia. Obecnie księgi wieczyste są prowadzone przez sądy rejonowe w systemie informatycznym NKW, zaś treść ksiąg wieczystych jest gromadzona w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. System NKW pozwala na każdorazową rejestrację zestawu informacji dotyczących pojedynczej księgi wieczystej.
W zaproponowanym modelu pojęciowym danych wieczysto-księgowych określono klasy obiektów, ich właściwości (atrybuty) oraz powiązania, stosując przy tym jednolity sposób definiowania i opisu obiektów w języku UML. Zarekomendowano również uzupełnienie obecnej struktury danych wieczysto-księgowych o nowe atrybuty służące identyfikacji obiektów oraz określające ich cykl życia.
Stwierdzono, że docelowe wykorzystanie obiektowego modelu danych przyczyni się do eliminacji redundancji informacji oraz wprowadzenia licznych usprawnień pozwalających na skrócenie czasu rejestracji danych, automatyzację procesów aktualizacyjnych oraz umożliwianie wyszukiwania danych i zaawansowanych analiz.
W drugiej części artykułu dokonano analizy modelu ksiąg wieczystych pod kątem jego zbieżności z wzorcem LADM. Satysfakcjonujący poziom zgodności pomiędzy modelami upoważnił do stwierdzenia, że propozycja schematu jest prawidłowa z punktu widzenia prezentowanego zakresu informacyjnego i może stanowić podstawę do dalszych rozwinięć w zależności od potrzeb i oczekiwań użytkowników.

Słowa kluczowe:

księga wieczysta; modelowanie pojęciowe; UML; Katastralny Model Administrowania Terenem

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bydłosz J., 2010: Modelowanie systemu ksiąg wieczystych z zastosowaniem Land Administration Domain Model. Roczniki Geomatyki. ISSN 1731-5522, t. 8, z. 5: 43–50, PTIP Warszawa.

Chojka, A., 2011: Środki formalne modelowania Informacji geograficznej (Języki UML, XML i GML). INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej. Podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne: 365-382, Warszawa.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). L. 108/1.

ISO 19152, 2012: Geographic information – Land Administration Domain Model (LADM). (polska nazwa: Informacja geograficzna – Katastralny model administrowania terenem (LADM)). Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), Szwajcaria.

ISO/DIS 19152, 2010: Geographic information – Land Administration Domain Model (LADM) ISO/DIS 19152. Draft International Standard, 2010-03-01.

Lemmen Ch., van Oosterom P., Eisenhut C., Uitermark H., 2010: The Modelling of Rights, Restrictions and Responsibilities (RRR) in the Land Administration Domain Model (LADM). FIG Congress 2010, Australia.

Radzio W., Bydłosz J., Góźdź K., 2012: Model pojęciowy polskiego systemu katastralnego na tle rozwiązań ujętych w Katastralnym modelu administrowania terenem (LADM). Przegląd Geodezyjny nr 6.

Rozporządzenie, 2013a: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym. Dz. U. 2013 poz. 1411.

Rozporządzenie, 2013b: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz. U. 2013 poz.383.

Ustawa, 1982: Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. 2001 nr 124 poz. 1361 z późn. zm.