Problematyka integracji danych przestrzennych z różnych źródeł w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej

Grzegorz Zaniewicz
Marine Technology Sp. z o.o.
Polska

Witold Kazimierski
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Instytut Geoinformatyki
Polska

Marta Włodarczyk-Sielicka
Marine Technology Sp. z o.o.
Polska

Streszczenie

Artykuł przedstawia problematykę integracji danych przestrzennych w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej. W tym przypadku źródłami wejściowymi danych są śródlądowa elektroniczna mapa nawigacyjna (IENC), topograficzna baza danych BDOT10k, baza mapy Vmap poziomu drugiego oraz powszechnie dostępne dane zgromadzone w ramach projektu Open Street Map. Efektem finalnym ma być wielorozdzielcza i wieloreprezentacyjna baza danych przestrzennych oraz odpowiedni schemat aplikacyjny XML. Problemy integracji danych wynikają przede wszystkim z ich niespójności geometrycznej i atrybutowej. Na pierwszą największy wpływ ma różna skala kompilacji poszczególnych baz źródłowych. Dodatkowo różne sposoby pozyskiwania danych, zastosowane w różnych zbiorach również wpłynęły na to, że w wielu miejscach dane nie pokrywają się ze sobą.
Niespójność atrybutowa jest w zasadzie oczywistym problemem przy różnego rodzaju zbiorach, jednak warto o niej wspomnieć szczególnie w przypadku OSM. O ile w pozostałych, standaryzowanych zbiorach niespójność atrybutową można stosunkowo łatwo wyeliminować, o tyle dane OSM charakteryzują się swoją specyfiką i w wielu przypadkach wymagają ręcznej korekty.
W artykule dokonano teoretycznej identyfikacji problemów integracji danych przestrzennych dla potrzeb systemu mobilnej nawigacji śródlądowej, a także przedstawiono wybrane zagadnienia w ujęciu praktycznym na rzeczywistych przykładach.

Słowa kluczowe:

integracja danych przestrzennych; nawigacja śródlądowa; model danych przestrzennych; IENC

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Drop P., Gajewski P., Mackiewicz M., 2013: Zastosowanie danych OpenStreetMap oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 14.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2006: Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce – harmonizacja baz danych referencyjnych. Katedra Geodezji i Fotogrametrii, Akademia Rolnicza we Wrocławiu.

Gotlib D., 2009: Wybrane aspekty modelowania wielorozdzielczych i wieloreprezentacyjnych baz danych topograficznych, Geomatics and Environmental Engineering vol. 3, no. 1: 25-36, AGH.

Inland ENC Harmonization Group, 2011, Product Specification for Inland ENCs Ed. 2.3

Inland ENC Harmonization Group, 2014, Encoding Guide for Inland ENCs Ed. 2.3.6

Inland ENC Harmonization Group, 2013, IENC Feature Catalogue Ed. 2.3

IHO, 2000. Transfer Standard for Digital Hydrographic Data, Ed.3.1.Special Publication No. 57

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642.

Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz.U. 2013 poz. 383.