Dostępność czasowa wybranych portów lotniczych w Polsce i w strefie przygranicznej

Łukasz Gładysz
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Marta Kuźma
ORCID: 0000-0002-9798-1567
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Albina Mościcka
ORCID: 0000-0003-4673-3720
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Streszczenie

Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie dostępności czasowej polskich lotnisk. W badaniach wzięto pod uwagę wybrane polskie lotniska, jak również przygraniczne lotniska ze strefy Schengen. W badaniach uwzględniono nie tylko główne porty lotnicze, takie jak w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, czy Poznaniu, ale również mniejsze porty lotnicze, np. w Lublinie, Radomiu. Lotniska te zostały włączone do badań z powodu szybkiego rozwoju ich połączeń i roli, jaką odgrywają przy zapewnieniu sprawnych połączeń z największymi portami lotniczymi. Ponadto, przeanalizowano 16 portów lotniczych z sąsiednich krajów. Zgodnie ze standardami UE przyjmuje się, że graniczny czas podróży wynosi 90 minut. Mając na uwadze stan dróg i częstotliwość transportu kolejowego w Polsce, czas dostępu do transportu może zostać zwiększony do 120 minut.
W wyniku badań dostępności portów lotniczych zostały opracowane mapy w dwóch różnych przypadkach. Pierwsza mapa przedstawia dostępność czasową, w której zostały uwzględnione jedynie lotniska w Polsce. Druga mapa przedstawia dostępność czasową polskich lotnisk wraz z portami w Niemczech, Czechach, Słowacji i Litwie. Wyniki zostały porównane i przeanalizowane w celu pokazania obszarów, z których podróże do polskich lotnisk są dłuższe niż do lotnisk znajdujących się na terytorium krajów strefy Schengen.
Wyniki badań prezentują osobom zainteresowanym transportem lotniczym, jak szybko mogą dotrzeć do najbliższego lotniska z dowolnego miejsca w Polsce. Co więcej, dają możliwość wyboru, czy skorzystać z lotniska w Polsce czy zagranicą. Opracowane mapy mogą być wykorzystane do analizy polskiego lotnictwa, przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, administrację publiczną, do zarządzania infrastrukturą transportową, a także przez potencjalnego pasażera.

Przesłano 27.07.2017 Zaakceptowano 16.04.2018 Opublikowano 15.05.2018

Słowa kluczowe:

czas podróży; metoda IDW; dostępność czasowa; dostępność transportowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Axhausen Kay W., Dolci C., Fröhlich Philip., Scherer M., Carosio A., 2008: Constructing Time-Scaled Maps: Switzerland from 1950 to 2000. Transport Reviews 28(3): 391-413.

Bielecka Elżbieta, Filipczak Anna, 2010: Zasady opracowywania map dostępności (Principals of elaborating accessibility maps). Roczniki Geomatyki 8(6): 29-40. Warszawa: PTIP.

Brzuchowska Jadwiga, 2010: Propozycje analiz zjawisk transportowych oparte na mapach rastrowych i narzędziach GIS (Proposals of transportation phenomena analysis based on raster maps and GIS tools). Architektura. Czasopismo Techniczne 107 (3). Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Childs Colin, 2004: Interpolating Surfaces in ArcGIS Spatial Analyst, ESRI ArcUser.

Gawryszewski Andrzej, Pietkiewicz Stanisław, 1966: Zmiany dostępności czasowej obszaru Polski z Warszawy w okresie 1952-1962 (Changes of temporal accessibility of the territory of Poland from Warsaw during the period 1952-1962). Przegląd Geograficzny 38(2): 223-238.

Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin, 2008: Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym. [W:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033 (Variant accessibility analysis in land transport. [In:] The Concept of the National Spatial Planning 2008-2033). Tom II: 133-334. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław (red.), 2009: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu (Location studies for regional airports in Mazovia). Prace Geograficzne nr 220. Warszawa: IGiPZ PAN.

Kan-tsung Chang, 2012: Introduction to Geographic Information System, 4th Edition. Tata McGraw-Hill, Eleventh Reprint.

Ministerstwo Transportu (The Ministry of Transport), 2007: Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych (The programme of development of the airport network and graund installations). Warszawa.

O'Sullivan David, Morrison Alastair, Shearer John, 2000: Using desktop GIS for the investigation of accessibility by public transport: an isochrone approach. International Journal of Geographical Information Science 14(1): 85-104.

Pietrusiewicz Witold, 1996: Problemy metodyczne opracowywania map dostępności czasowej (Methodological issues concerning development of time accessibility maps). Polski Przegląd Kartograficzny 28 (2): 87-99.

Śleszyński Przemysław, 2014: Dostępność czasowa i jej zastosowania (Temporal accessibility and its applications). Przegląd Geograficzny 86 (2): 171-215. 2.07.2018. http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=47053)

Targeo.pl AutoMapa Sp. z o. o. 5.12.2016. https://www.targeo.pl

Taylor Zbigniew, 1997: Dostępność miejsc pracy, nauki i usług w obszarach wiejskich jako przedmiot badań geografii społeczno-ekonomicznej – próba analizy krytycznej (Accessibility to facilities in rural areas as a subject for research in human geography: an attempt at critical assessment). Przegląd Geograficzny 69 (3-4): 262-283. 02.04.2018. http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=162&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=

Tłoczyński Dariusz, 2013: Kierunki rozwoju transportu lotniczego (Trends of air transport). Gdańsk, Uniwersytet Gdański: 381-398. 12.11.2016. http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/33_D.Tloczynski_Kierunki_rozwoju_transportu....pdf

Tomala Joanna, Kuźma Marta, Mościcka Albina, 2016: Application of excluded areas in travel time mapping. Proceedings of the 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, 2(III): 63-70. Bulgaria, Albena.

Urząd Lotnictwa Cywilnego (The Civil Aviation Authority), 2016: Rejestr Lotnisk Cywilnych (The register of civil airports). 21.11.2016. http://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/Rejestr_Lotnisk_Cywilnych_10.10.2016.pdf, zastąpiony zaktualizowanym http://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/Rejestr_Lotnisk_Cywilnych_05_03_2018.pdf