Ocena rozdzielczości pojęciowej wybranych składników Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Bartłomiej Bielawski
ORCID: 0000-0002-9904-5916
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki oceny rozdzielczości pojęciowej dla wybranych składników Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Analizie podlegały schematy aplikacyjne UML opublikowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, to jest: BDOT500, EMUiA, GESUT, EGIB, PRG i OSNOWY. Do pomiaru rozdzielczości pojęciowej została wykorzystana dedykowana aplikacja, analizująca schemat pojęciowy UML zgodnie z koncepcją autora.
Zgodnie z przeprowadzonym pomiarem, największą rozdzielczością pojęciową spośród zbadanych modeli charakteryzuje się EGiB. Komponenty o najniższej rozdzielczości to PRG i EMUiA.
Niezależnie od uzyskanych wyników liczbowych, bardzo ważnym wnioskiem z przeprowadzonych testów jest wykazanie możliwości automatycznej oceny rozdzielczości pojęciowej schematów pojęciowych utworzonych z wykorzystaniem norm ISO serii 19100.

Przesłano 31.01.2017 Zaakceptowano 3.03.2017 Opublikowano 30.06.2017

Słowa kluczowe:

schemat aplikacyjny; cecha atomowa; rozdzielczość pojęciowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Baranowski M., Gotlib D., Soczewski P., 2008: Polski krajowy profil metadanych w zakresie geoinformacji (The Polish national profile of metadata in the field of geoinformation). GUGIK, Warszawa.

Bielawski, B., 2016: Ocena rozdzielczości pojęciowej zbioru danych (Determining the conceptual resolution of a data set). Roczniki Geomatyki t. 14, z. 5(75): 549-559, PTIP, Warszawa.

Chojka A., 2009: Adaptacja technologii MDA do budowy systemu geoinformacyjnego na poziomie gminy (Adaptation of the MDA technology for building a geoinformation system at the commune level). Roczniki Geomatyki t. 7, z. 5(35): 25-39, PTIP, Warszawa.

GUGiK, 2017a: Schemat aplikacyjny BDOT500 (The BDOT500 application scheme). Dostęp 22.01.2017 r. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/file/0020/24905/BDOT500.EAP

GUGiK, 2017b: Schemat aplikacyjny EGIB (The EGiB application scheme). Dostęp 22.01.2017 r. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/file/0018/24912/EGiB_UML.EAP)

GUGiK, 2017c: Schemat aplikacyjny EMUiA (The EMUiA application scheme). Dostęp 22.01.2017 r. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/file/0010/1810/EMUiA-v1.0.EAP

GUGiK, 2017d: Schemat aplikacyjny GESUT (The GESUT application scheme). Dostęp 22.01.2017 r. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/file/0004/24898/GESUT.EAP

GUGIK, 2017e: Schemat aplikacyjny OSNOWY (The OSNOWY application scheme). Dostęp 22.01.2017 r. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/file/0020/1838/Osnowy-v1.0.EAP

GUGIK, 2017f: Schemat aplikacyjny PRG (The PRG application scheme). Dostęp 22.01.2017 r. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/file/0011/1802/PRG-v1.0.EAP

ISO (International Organization for Standardization), 2005: ISO/TS 19103:2005 Geographic information - Conceptual schema language.

ISO (International Organization for Standardization), 2005: ISO/IEC 19503:2005b, Information technology - XML Metadata Interchange (XMI)

ISO (International Organization for Standardization), 2014: PN-EN ISO 19115-1:2014-08 Informacja geograficzna – Metadane – Część 1: Podstawy (Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals).

ISO (International Organization for Standardization), 2015a: PN-EN ISO 19101-1:2015-03: Informacja geograficzna – Model odniesienia – Część 1: Podstawy (Geographic information - The reference model - Part 1: Fundamentals).

ISO (International Organization for Standardization), 2015b: ISO 19103:2015 Geographic information – Conceptual schema language.

Kisielnicki J., Sroka H., 1999: Systemy informacyjne biznesu (Business information systems). Agencja wydawnicza – Placet, Warszawa.

MAiC, 2012a: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (The Decree of the Minister of Administration and Digitisation of February 14,2012 on geodetic, gravimetric and magnetic control networks). Dz.U. 2013 poz. 383.

MAiC, 2012c 2012b: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (The Decree of the Minister of Administration and Digitisation of January 9,2012 on the register of localities, streets and addresses). Dz.U. 2012 poz. 125.

MAiC, 2015a: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (The Decree of the Minister of Administration and Digitising of November 2,2015 on the topographic database and the basic map). Dz.U. 2015 poz. 2028.

MAiC, 2015b: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (The Decree of the Minister of Administration and Digitising of October 21, 2015 on the district GESUT database and the national GESUT database). Dz.U. 2015 poz. 1938.

MRRiB, 2001: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (The Decree of the Minister of Regional Development and Construction of March 29,2001 on the land and buildings register). Dz.U. 2016 poz. 1034.

MSWiA, 2011a: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (The Decree of the Minister of the Interior and Administration of November 3, 2011 on databases concerning aerial and satellite images, the orthophotomap and the digital terrain model). Dz.U. 2011 nr 263 poz 1571.

MSWiA, 2011b: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (The Decree of the Ministry of Interior and Administration of November 17, 2011 on the topographic objects database and the general geographic database and on standard cartographic products). Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642.

OMG (Object Management Group), 2015: OMG Unified Modeling Language (OMG UML). http://www.omg.org/spec/UML/2.5

Pachelski W., Parzyński Z., 2007: Aspekty metodyczne wykorzystania norm serii ISO 19100 do budowy georeferencyjnych składników Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych (Methodological aspects of using ISO standards of 19100 series to develop georeference components of National Spatial Data Infrastructure). Roczniki Geomatyki t. 5, z. 3: 113-121, PTIP, Warszawa.

Rada Ministrów, 2012: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (The Council of Ministers Decree of January 10, 2012 on the state register of borders and areas of units of the territorial division of Poland). Dz.U. 2012 poz. 199.

Ustawa, 2016: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (The Act of May 17,1989, Geodetic and Cartographic Law). Dz.U. 2016 poz. 1629 tekst jednolity.

Ustawa, 2010: Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (The Act of March 4,2010 on the spatial information infrastructure). Dz.U. 2004 nr 76 poz. 489.