Nowa metoda opracowania mapy ukształtowania dna sztucznego zbiornika wodnego na podstawie archiwalnych materiałów kartograficznych

Marcin Jaskulski
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych
Polska

Aleksander Szmidt
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych
Polska

Aleksandra Ziemińska-Stolarska
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Polska

Maciej Jaskulski
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Department of Thermal Process Engineering
Niemcy

Streszczenie

W artykule przedstawiono metodę uzyskania cyfrowego modelu wysokościowego, będącego punktem wyjścia dla konstrukcji mapy obrazującej ukształtowanie dna sztucznego zbiornika wodnego na przykładzie Zbiornika Sulejowskiego w Polsce Centralnej. Dane wysokościowe dla konstrukcji tej mapy uzyskano głównie w wyniku interpretacji wszelkiej dostępnej informacji wysokościowej, zarówno bezpośredniej jak i pośredniej, uzyskanej z archiwalnych opracowań kartograficznych. Dodatkową informację wysokościową uzyskano również z profili sonarowych załączonych do opracowań hydrologicznych zbiornika. W pierwszym przypadku dane wysokościowe skompilowano z rysunku poziomicowego z map topograficznych w skali 1:10000 (dokumentacja zbiornika) oraz dodatkowej informacji wyinterpretowanej z analizy rozmieszczenia i rodzaju form geomorfologicznych. Drugim problemem, który rozwiązano było ustalenie lokalizacji przestrzennej posiadanych danych sonarowych w oparciu o uzyskany wcześniej cyfrowy model wysokościowy. Po procesie scalania oraz późniejszej interpolacji danych, efektem końcowym było wykreślenie mapy ukształtowania dna Zbiornika Sulejowskiego.

Słowa kluczowe:

batymetria jezior; cyfrowy model wysokościowy; interpretacja danych wysokościowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Ambrożewski Z., Micha A., Zalewski M., Szamowski A., 2008: 35 lat eksploatacji zbiornika wodnego Sulejów. Gospodarka Wodna nr 12/08. Materiały na Sympozjum naukowo-techniczne w dniu 19 grudnia 2008 r. w Smardzewicach.

Badura J., Przybylski B., 2005: Application of digital elevation models to geological and geomorphological studies – some examples. Przegląd Geologiczny 53, 10/2: 977-983.

Ewertowski M., Tomczyk A., 2007: Numeryczny Model Terenu i jego pochodne dla recesyjnych form młodoglaclalnych na obszarze Wielkopolski. [W:] Smolska E, Giriat D. (red.), Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady. Uniwersytet Warszawski. Warszawa: 141-150.

IMGW, 2008: Zbiornik wodny Sulejów badania sedymentacji i aktualizacja pojemności.

IMGW, 2011: Badania zamulenia koryta Pilicy w rejonie strefy cofkowej - Zbiornik Wodny Sulejów.

Jaskulski M., Łukasiewicz G., Nalej M., 2013: Porównanie metod transformacji map historycznych. Roczniki Geomatyki t.11, z. 4(61): 41-57, PTIP, Warszawa.

Jaskulski, M., Szmidt, A., 2014: Transformations in morphometry of valley bottom as a result of the creation of reservoir illustrated with the example of Sulejów Lake. Landform Analysis vol. 27: 27-33.

Kondracki J., 1998: Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 440 s.

Magnuszewski A., 2012: Program bezpieczeństwa powodziowego dorzecza Środkowej Wisły. Zał. 23, Analiza wpływu akumulacji rumowiska w strefie oddziaływania zbiorników na bezpieczeństwo powodziowe w regionie.

Popielarczyk D., 2011: Application of Global Navigation Satellite System and Hydroacoustic Techniques to Safety of Inland Water Navigation. Archives of Transport vol. 23, issue 2: 191-207, (10.2478/v10174-011-0013-x), Polish Academy of Science, Committee of Transport, Warsaw.

Popielarczyk D., Templin T., 2013: Application of Integrated GNSS/Hydroacoustic Measurements and GIS Geodatabase Models for Bottom Analysis of Lake Hancza: the Deepest Inland Reservoir in Poland Pure and Applied Geophysics 171: 997-1011, DOI: 10.1007/s00024-013-0683-9.

Rzeszewski M., Jasiewicz J., 2008: Konstrukcja cyfrowych modeli rzeźby na obszarach problemowych w strefie wybrzeża. [W:] Rotnicki K., Jasiewicz J., Woszczyk M. (red.), Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku – przyczyny, uwarunkowania i skutki: 113-118, Poznań.

Sibson R. 1981: A brief description of natural neighbor interpolation. [W:] Barnett V. Interpreting Multivariate Data: 21-36, Wyd. John Wiley & Sons, Nowy Jork, USA.

Sokołowski J., Jędrychowski I., 2007: Mapy topograficzne. [W:] Atlas Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Szaflarski J., 1965: Zarys kartografii. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa.

Szubert M., 2008: Geomatyka w badaniach geomorfologicznych. Dokumentacja Geograficzna 37: 7-13.