Aspekty metodologiczne budowy rozszerzenia dziedzinowego CityGML na przykładzie mapy zasadniczej

Katarzyna Góźdź
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza aspektów metodologicznych budowy tzw. rozszerzenia dziedzinowego schematu aplikacyjnego CityGML (ang. Application Domain Extension CityGML) na przykładzie mapy zasadniczej. W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia modelu pojęciowego danych 3D przy zastosowaniu mechanizmów integracji schematu CityGML z modelami pojęciowymi krajowych baz danych przestrzennych, na podstawie których jest tworzona mapa zasadnicza.
Proces budowy ADE CityGML składał się z 4 etapów: (1) opisanie modelu CityGML w języku UML, (2) identyfikacja zależności pomiędzy klasami obiektów CityGML i klasami obiektów krajowych modeli danych przestrzennych, (3) opracowanie ADE CityGML w języku UML, (4) transformacja schematu aplikacyjnego z UML do GML.
Przeprowadzone badania wskazały, że rozszerzenie dziedzinowego schematu aplikacyjnego CityGML może służyć jako wzorzec do sformalizowanego opisu danych 3D, umożliwiający jednoznaczne rozumienie struktur tych danych oraz ich spójną implementację w różnych środowiskach i za pomocą odmiennych narzędzi informatycznych.
Odnosząc się do zakresu tematycznego mapy zasadniczej należałoby sformułować postulat uzupełnienia kolejnej wersji Specyfikacji OGC CityGML o moduł tematyczny Utlilities, w którym znajdowałyby się klasy obiektów reprezentujące urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Pomyślna realizacja kolejnych etapów budowy ADE CityGML oraz uzyskane rezultaty wykonanych prac testowych upoważniły do stwierdzenia, że zilustrowana w niniejszym opracowaniu metodyka, oparta na generowaniu modelu pojęciowego na bazie schematu CityGML, umożliwia opracowanie poprawnego schematu aplikacyjnego dla struktur danych mapy zasadniczej w trzech wymiarach.

Słowa kluczowe:

CityGML; dane 3D; mapa zasadnicza; modelowanie pojęciowe; rozszerzenie dziedzinowe CityGML

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). L. 108/1.

ISO 19136, 2007: Geographic information. Geography Markup Language (GML). ISO/TC 211 Geographic Information/ Geomatics.

ISO 19107, 2003: Geographic information. Spatial Schema. ISO/TC 211 Geographic Information/ Geomatics.

Kmiecik A., 2005: Problematyka modelowania informacji geograficznej w schematach GML. Roczniki Geomatyki t. 3, z. 4: 91-98, PTIP, Warszawa.

Kolbe, T., Gröger, G., Plümer, L., 2005: CityGML: Interoperable access to 3D city models. Proceedings of the Symposium on Geo-information for disaster management :883-899, The Netherlands, Delft.

OGC, 2012: OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard. OGC. http://www.opengis.net/spec/citygml/2.0

OGC, 2014: Modeling an application domain extension of CityGML in UML. OGC Best Practice, OGC 12-066.

Stoter, J., Beetz, J., Ledoux, H., Reuvers, M., Klooster, R., Janssen, P., Penninga, F., Zlatanova, S., van der Brink, L., 2013: Implementation of a National 3D Standard: Case of the Netherlands. [In:] Progress and New Trends in 3D Geoinformation Sciences. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography: 277-298, Springer Berlin Heidelberg.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2010 nr 193, poz. 1287 z późn. zm.