Ewolucja programu nauczania na studiach podyplomowych SIP w Politechnice Warszawskiej

Stanisław Białousz
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Jerzy Chmiel
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Krystyna Lady-Drużycka
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Anna Fijałkowska
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

Studia podyplomowe będące formą kształcenia na poziomie wyższym dobrze wpisują się w tak ważną dziś idę ustawiczności kształcenia. Studia takie w relatywnie krótkim czasie dają możliwość podniesienia kwalifikacji i uzupełnienia wiedzy, co przekłada się na większe szanse w uzyskaniu awansu zawodowego. Jest to forma kształcenia, która szybko reaguje na zmieniające się potrzeby rynku pracy, a tym samym na oczekiwania osób chcących podnieść swoje możliwości i szanse zdobycia lepszej pracy. Studia w tej formie mogą też korzystanie wpłynąć na dalsze już bardziej samodzielne kształcenie się w danym obszarze tematycznym.
W artykule, poza rozważaniami na temat aktualnej roli studiów podyplomowych, przedstawiono krótką charakterystykę oraz istotne etapy ewolucji programu nauczania na studiach podyplomowych Systemy Informacji Przestrzennej prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Omówiono również wybrane doświadczenia z ponad dziesięcioletniego i nieprzerwanego okresu realizacji tych studiów. W rozważaniach podkreślono także wagę właściwego rozumienia potrzeb, ale też wyzwań stawianych tego rodzaju studiom. Ponadto, zaakcentowano konieczność dostosowywania metod i zakresu kształcenia odpowiednich dla określonych grup słuchaczy studiów podyplomowych, przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia jak najlepszej kadry prowadzącej zajęcia, łącznie z wykorzystaniem ekspertów spoza uczelni.

Słowa kluczowe:

studia podyplomowe; SIP; kształcenie ustawiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Białousz S., 2007: Kształcenie w zakresie systemów informacji przestrzennej dla administracji publicznej – potrzeby, stan i rozwój. Roczniki Geomatyki t. 5, z. 6: 9-22, PTIP, Warszawa.

Białousz S., 2005: Stan obecny i koncepcja kształcenia w zakresie systemów informacji przestrzennej. Ekspertyza dla GUGiK. Raport niepublikowany, Instytut Fotogrametrii i Kartografii, Politechnika Warszawska.

Marcinkiewicz A., 2012: Kształcenie podyplomowe wobec rynku pracy. E-mentor nr 2 (44), SGH, Warszawa.

Raport, 2011: Akademia GIS – wnioski i perspektywy. Raport sporządzony dla Województwa Śląskiego – Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Katowicach, http://www.akademiagis.pl/files/AkGIS-PilotazRaport.pdf

Rittel S.J, 2003: Edukacja i rynek. Wzajemne zależności, [W:] Gerlach R. (red.), Edukacja wobec rynku pracy: realia – możliwości – perspektywy. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz: 43-44.