Dostosowanie struktur danych tematycznych z inwentaryzacji dendrologicznej do standardów IIP

Elżbieta Lewandowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Polska

Mariusz Antolak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Polska

Streszczenie

W ramach przeprowadzonej w 2008r. inwentaryzacji dendrologicznej miasteczka akademickiego Kortowa zinwentaryzowano 7568 obiektów. Istniejącymi zbiorami zainteresowani są inni użytkownicy, ale tradycyjna forma, w postaci opracowania tekstowego i wydrukowanych plansz inwentaryzacyjnych, stanowi mało przydatny materiał dydaktyczny i badawczy. Robocze zbiory cyfrowe w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL oraz dane w pliku CAD (AutoCAD), zawierają treści, które można wykorzystać do stworzenia zbiorów danych przestrzennych, zgodnie z wymaganiami IIP. Ta forma zorganizowania danych będzie przyjazna dla wielu użytkowników i powinna stanowić jeden z elementów budowanego systemu informacji o miasteczku akademickim.
Podejmując się zadania przebudowy istniejących zbiorów danych o obiektach dendrologicznych do nowej formy, zgodnej z nowymi trendami w geoinformatyce, oceniono pozyskane zbiory i zaproponowano metodykę ich przekształceń. Przyjęto, że pierwszym elementem w tych pracach, będzie opracowanie schematu aplikacyjnego UML w formie diagramów klas obiektów zbioru dendrologicznego. W ramach wstępnych prac opracowano przykładowe diagramy UML, opisujące wybrane elementy proponowanej struktury danych. Zostały one zaprezentowane w publikacji. Równolegle przedstawiono etapy przekształcenia i połączenia pozyskanych zbiorów z arkusza Excela i pliku CAD, do klas obiektów. Realizacja proponowanej metodyki będzie utrudniona, gdyż dane źródłowe CAD nie są spójne i będą wymagały manualnej korekty po automatycznych przekształceniach, z wykorzystaniem narzędzi GIS. Przyjęto, że, pomimo trudności, należy istniejące zbiory (już historyczne), doprowadzić do obecnych standardów, gdyż stanowią one interesujący element budowanego GIS Kortowa.
Podjęte działania są spójne z budową Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) w ramach realizacji ustawy o IIP. Pokazują w jaki sposób istniejące zbiory tematycznych danych przestrzennych powinno się przebudowywać do obecnych wymagań. Stanowią studialny przykład takiego przekształcenia.

Słowa kluczowe:

inwentaryzacja dendrologiczna; IIP; transformacja zbiorów danych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Andrzejewska M., Jała Z., Rusztecka M., 2011: Harmonizacja danych przestrzennych dotyczących trans granicznego obszaru chronionego na przykładzie Karkonowskiego Parku Narodowego oraz Krkonosskeho Nerodniho Parku w ramach projektu „Karkonosze w Inspire – wspólny GIS dla ochrony przyrody”. Roczniki Geomatyki t. 9, z.4(48), PTIP, Warszawa.

Antolak M., 2010: The preservation and modification of tree communities in the academic campus Kortowo in Olsztyn. [In:] Młynarczyk K, Marks M.(eds.), Contemporary problems of management and environmental protection. Natural and cultural transformation of landscape. University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, 163-180.

Antolak M., Grabowska K., Grucela A., Jakubiak A., Krasińsa E., Leoniuk W., 2008: Kortowo I. Inwentaryzacja terenu, szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki, Kierownik Katedry: Młynarczyk K., Kierownik zespołu inwentaryzacyjnego Antolak M., Konsultacja naukowa: Swaryczewska M., Pisarek W., Olsztyn (maszynopis).

Autodesk, 2012: User’s Manual for AutoCad Map@-2012.

Będkowski K., Korpetta D., 1991: System informacyjny PARK w dendrologiczno-geodezyjnej inwentaryzacji parków zabytkowych. Komunikaty Dendrologiczne 17. Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych: 23-29.

Chojka A., 2006: Przegląd metod, środków formalnych i narzędzi programowych wspomagających modelowanie pojęciowe informacji geograficznej. Część 1 – Modelowanie pojęciowe. Magazyn Geoinformacyjny Geodeta nr 5 (132).

ISO 19103; Technical Specification, Geographic information – Conceptual schema language.

ISO 19109, Technical Specification, Geographic information – Rules for application schema.

Majdecki L., 1993: Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych. PWN. Warszawa.

Michalak J., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., Parzyński Z., 2012: Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur danych. Roczniki Geomatyki t. 10, z. 1(51), PTIP, Warszawa.

Muller R., J., 2000: Bazy danych, język UML w modelowaniu danych. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa.

Olenderek H., 1991: Doskonalenie metod inwentaryzacji i oceny zabytkowych parków. Komunikaty dendrologiczne 17, 3-21. Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych.

Olenderek H., 2010: Niezawodna metoda wizualizacji ilościowych cech przestrzeni leśnej. Roczniki Geomatyki, t. 9, z. 7, PTIP, Warszawa.

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. Dz. U. 2004 nr 76 poz. 489.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004xr. Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880.

ZOKZPO, 1974: Instrukcja dotycząca ewidencjonowania parków, ogrodów i alei. Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa (maszynopis).