Analiza zależności pomiędzy ceną a lokalizacją nieruchomości na przykładzie Krakowa

Joanna Branna
Uniwersytet Jagielloński, UNIGIS
Polska

Katarzyna Madej
Uniwersytet Jagielloński, UNIGIS
Polska

Michał Będkowski
Uniwersytet Jagielloński, UNIGIS
Polska

Michał Serdeń
Uniwersytet Jagielloński, UNIGIS
Polska

Patryk Sosiński
Uniwersytet Jagielloński, UNIGIS
Polska

Małgorzata Luc
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Polska

Streszczenie

W publikacji został zaprezentowany jeden aspekt szerokiego zagadnienia jakim jest analiza rynku nieruchomości, tj. zależność pomiędzy ceną nieruchomości a jej lokalizacją. W analizie posłużono się metodą regresji ważonej geograficznie, w której parametry mogą zostać oszacowane w dowolnym miejscu obszaru badań, a lokalizacja zmiennych zależnych i niezależnych jest znana. Dane brane pod uwagę w analizach dotyczyły charakterystyk nieruchomości oraz ich lokalizacji w stosunku do wybranych obiektów użyteczności publicznej i odległości od centrum miasta. Uzyskane wyniki zostały poddane wagowaniu. Przy oszacowywaniu parametrów utworzonego modelu dla danej lokalizacji założono, że obiekty, które znajdują się bliżej tej lokalizacji powinny przyjąć większą wagę w obliczeniach aniżeli te, które znajdują się w dalszej odległości. Wyniki analizy zestawiono
z regresją liniową, która pomijała wspomniane zależności regresji ważonej geograficznie. Potwierdziły one założenie o występowaniu wpływu czynników przestrzennych na kształtowanie cen nieruchomości oraz określiły, które z nich są najważniejsze.

Słowa kluczowe:

lokalizacja nieruchomości; GIS; regresja liniowa; regresja geograficznie ważona

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bielecka E., Latos D., 2011a: Koncepcja systemu zarządzania nieruchomościami policji za pomocą GIS. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, v.19, nr 2: 107-116.

BieleckaE., Latos D., Latos M., Kamiński P., Szura P., 2011b: Wybrane elementy o charakterze przestrzennym schematu aplikacyjnego do zarządzania nieruchomościami. Roczniki Geomatyki t.9, z.2(46): 7-16, PTIP, Warszawa.

Całka B., Bielecka E., 2011c: Analiza funkcjonalności wybranych programów wspierających proces zarządzania nieruchomościami i ich możliwość zastosowania w systemie policji. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, v.19, nr 2: 71-82.

Charlton M., Fotheringham S., 2009: Geographically Weighted Regression. White Paper, Maynooth, Ireland.

Cichociński P., 2006: Modelowanie dostępności komunikacyjnej nieruchomości jako atrybutu niezbędnego w procesie wyceny. Roczniki Geomatyki t. 4, z. 3: 71-80, PTIP, Warszawa.

Cichociński P., 2007: Zastosowanie zaawansowanych reguł topologicznych w procesie budowania baz danych przestrzennych wspomagających wyceną nieruchomości. Roczniki Geomatyki t.5, z. 3: 29-37, PTIP, Warszawa.

Cichociński P., 2009: Próba zastosowania metod geostatystycznych do taksacji nieruchomości. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 4(34): 17-30 PTIP, Warszawa.

ESRI Forum, Spatial Statistic, Geographically Weighed Regression GWR and Ordinary Least Squares OLS woes.

Fang Yao-Min, Lin Li-Yu, Huang Chua-Huang, Chou Tien-Yin, 2009: An integrated information system for real estate agency-based on service-oriented architecture. Expert Systems with Applications 36, 11039–11044.HELP ArcGIS 10, Interpreting GWR Results.

Home Broker, 2010: http://www.inwestycje.pl/resources/Attachment/2009/09_02/file4749.doc

Ismail S., Buyong T., 1998: Residential property valuation using geographic information system. Buletin Geoinformasi, Jld. 2, No.2: 249-266.

Kluczycki M., Ligas M., 2007: Regresja ważona geograficznie jako narzędzie analizy rynku nieruchomości. Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 1, No 2.

Miler H.J, 2004: Tobler's First Law and Spatial Analysis. Annals of the Association of American Geographers vol. 94, no.2: 284-289.

Raport, 2008: Rynek mieszkaniowy w Warszawie, Analiza czynników wpływających na zakup mieszkania, CB Richard Ellis i Murator EXPO.

http://me-mieszkania.pl/pl/analizy_i_raporty/badania_rynku/art7.html

Zantuck J., 2004: Developing a Geodata base and GIS Software for a Real Estate Industry Application. http://ecite.utas.edu.au/32502 i http://www.docstoc.com/docs/24403530/Developing-a-Geodatabase-and-GIS-Software-for-a-Real-Estate