Analiza przestrzenna toponimów odnoszących się do „złych duchów” z bazy danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych

Iwona Jażdżewska
ORCID: 0000-0002-4554-7486

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
Polska

Karol Pabijan
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
Polska

Słowa kluczowe:

regionalizacja; analiza przestrzenna; geowizualizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Baranowski M., 2006: Metody geowizualizacji (Geovisualisation methods). Roczniki Geomatyki, 2, s. 29–34.

Czerny A., 2011: Teoria nazw geograficznych (Theory of geographical names). Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Gaweł A., 2014: Niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej – współczesny stan zachowania oraz główne problemy jego ochrony (Intangible cultural heritage of rural areas of Podlasie – current state of preservation and main problems of its protection). Ochrona Zabytków, 1, s. 41–51.

Ireson N., Ciravegna F., 2010: Toponym resolution in social media. [w:] P. F. Patel-Schneider P. Yue, P. Hitzler, P. Mika L. Zhang Horrocks J. Z. Pan I. Horrocks, i B. Glimm (ed.), The Semantic Web – ISWC 2010, 9th International Semantic Web Conference, ISWC 2010, Shanghai, China, November 7-11, 2010, Revised Selected Papers, Part I (s. 370–385). Springer- Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-17746-0_24

Jażdżewska I., 2017: Changes in population density of the urban population in southern Poland in the period 1950-2011 against the background of political and economic transformation. Miscellanea Geographica, 21(3), 1073113. https://doi.org/10.1515/mgrsd-2017-0017

Kleszczowa K., 2006: Słowotwórstwo gniazdowe – stan i perspektywy badawcze (Nesting wording – state and research perspectives). Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 21, (Jazykovedný Zborník), s. 263–276, http://olostiak.webz.cz/Publikovane/morfematika-2006.pdf#page=261

Lechowski Ł., 2013: Analiza zmian pokrycia terenu wokół autostrad za pomocą metod GIS (Analysis of land cover changes for areas located around the motorways with use of GIS methods). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14(2), s. 59–76.

Lewandowicz E., 2016: Geoinformatyczna ocena walorów geograficznych województwa warmiñsko-mazurskiego na podstawie danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (Evaluation of geographical potential of the Warmia and Mazury Province based on the National Register of Geographical Names using geoinformation tools). Roczniki Geomatyki, 75, s. 583–595.

Liu Y., Wang F., Kang C., Gao Y., Lu Y., 2014: Analyzing relatedness by toponym co-occurrences on web pages. Transactions in GIS. https://doi.org/10.1111/tgis.12023

Luo, W., Hartmann J. F., Wang F., 2010: Terrain characteristics and Tai toponyms: a GIS analysis of Muang, Chiang and Viang. GeoJournal, 75, 93–104.

Nalej M., 2019: Pokrycie terenu województwa łódzkiego w latach 2000–2018 w świetle danych Corine Land Cover. Acta Geographica Lodziensia, 109, 85–89. https://doi.org/10.26485/agl/2019/109/5

Pasławski J., 2009: O klasyfikacji kartograficznych form prezentacji (On qualitative classification of cartographic forms of presentation). Polski Przegląd Kartograficzny, 41(3), 221–226.

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio, J., Macias, A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., … Ziaja W., 2018: Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91(2), s. 143–170, https://doi.org/https://doi.org/10.7163/GPol.0115

Szczerbowska-Kopacz J., 2011: Klasyfikacja, znaczenie oraz pochodzenie nazw geograficznych w Polsce (Classification, importance and origin of geographical names in Poland). Językoznawstwo: Współczesne Badania, Problemy i Analizy Językoznawcze, 5, 177–184.

Zelenskaya L. I., 1999: Development of a GIS for toponyms in Dnepropetrovsk Oblast, Ukraine. Mapping Sciences and Remote Sensing, 36(1), 62–67. https://doi.org/10.1080/07493878.1999.10642108