Przesyłanie tekstów

Instrukcja dla autorów

Uczestniczący w procesie wydawniczym autorzy, redaktorzy i recenzenci powinni stosować odpowiednie wymogi etyczne (COPE), patrz: https://publicationethics.org/resources/guidelines.

Zadania redaktora naczelnego, zastępcy i sekretarza naukowego:

 • dbanie i zapewnianie wysokiego poziomu czasopisma, w tym transparentności decyzji akceptacji i odrzucania publikacji zgłoszonych do druku, polityki otartego dostępu do publikacji, oraz przestrzegania zasad zdefiniowanych w standardach COPE;
 • promocja czasopisma w środowisku krajowym;
 • promocja czasopisma dbanie arenie międzynarodowej;
 • kontakt z redaktorami tematycznymi i Radą Naukową w sprawach dotyczących profilu czasopisma oraz indeksacji o bazach danych;
 • decyzja przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonej publikacji.

Zadania Rady Naukowej:

 • promocja czasopisma;
 • pomoc Redakcji w kreowaniu polityki odnoście zwiększenia widoczności Roczników Geomatyki;
 • wspomagania procesu recenzowania publikacji.

Dążąc do długoterminowej ochrony opublikowanych materiałów cyfrowych, ich kopie są bezpiecznie przechowywane. Natomiast w postaci drukowanej są one dostarczane do najważniejszych bibliotek w kraju.

1. Zgłoszenie artykułu

System zgłoszenia:

Zgłoszenie artykułu do publikacji w Rocznikach Geomatyki (Annals of Geomatics)

W zgłoszeniu proszę określić typ artykułu:

Klasyfikacja artykułów według POL-index 2015

Szablon artykułu: SZABLON_RG.docx

2. Wstępna kwalifikacja

Przesłane zgłoszenie jest rozpatrywane przez Redakcję, a o wyniku autor zgłaszający jest powiadamiany pocztą elektroniczną. Artykuł wstępnie zakwalifikowany do druku otrzymuje identyfikator o strukturze RG-rok-numer, którym należy się posługiwać w dalszej korespondencji i używać jako pierwszego członu nazw przekazywanych plików.

3. Opracowanie artykułu

Artykuły publikuje się w języku angielskim i/lub polskim z tytułami, słowami kluczowymi i streszczeniami w obydwóch językach. Autorzy artykułów zgłaszanych i dostarczanych tylko w języku angielskim mogą liczyć na nieodpłatną  pomoc redakcji w tłumaczeniu na język polski tytułów, słów kluczowych i streszczeń.

Oryginalne artykuły naukowe powinny obejmować następujące części: wstęp, materiał i metodyka, wyniki i ich omówienie, podsumowanie, wnioski, podziękowania, finansowanie, literatura, tj. zestawienie bibliograficzne cytowanych publikacji. Szczególnie istotne jest, aby cytowane były właściwe publikacje, co potwierdzi znajomość tematu przez autora i przyczyni się do upowszechnienia wkładu jego poprzedników. Zaleca się przy tym korzystanie z materiałów wcześniej opublikowanych w Rocznikach Geomatyki.

Artykuł należy przygotować zgodnie podanymi poniżej wymaganiami wydawniczymi.

 • format A4; margines lewy i prawy 1,5 cm; górny 2,5 cm; dolny 2 cm. Interlinia 1,15;
 • zalecana objętość tekstu (artykuł naukowy) do 8000 wyrazów, w tym streszczenie ok. 200 wyrazó;w; łącznie z rysunkami, tabelami, literaturą i streszczeniami w dwóch językach d;
  • wielkość czcionki – 11, z wyjątkiem tytułu artykułu 14 pogrubiona i tytułów rozdziałów – 12 pogrubiona, tytułów podrozdziałów – 11 pogrubiona oraz tytułów punktów 11 ;
  • układ tekstu:

–   tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – centrowane

–   tytuł artykułu w języku publikacji - do umieszczenia w nagłówku, nie może zawierać więcej niż 80 znaków;

–   streszczenie w języku angielskim kuryswą, czcionka 11 pt, tekst wyjustowany;

–   słowa kluczowe w języku polskim i poniżej w angielskim – od lewej strony; słowa kluczowe (maksymalnie 5) stosowane są w celu maksymalnie zwięzłego określenia tematyki artykułu; mają one ułatwić klasyfikację treści oraz wyszukiwanie m.in. w Internecie; zaleca się podawać jako słowa kluczowe artykułu kilka terminów, w zasadzie jedno- lub dwuwyrazowych, szeroko stosowanych w danej dziedzinie; nie powinny być one powtórzeniem tytułu, dla skrótów należy podać w nawiasie rozwinięcie;

–   tytuły rozdziałów i podrozdziałów pierwszego poziomu – centrowane; podrozdziałów drugiego poziomu – od marginesu;

–   tekst artykułu z rysunkami i tabelami ;

–   odwołania w tekście do wszystkich rysunków i tabel;  tytuły tabel przed tabelami; podpisy pod rysunkami, centrowanie, czcionka 10 pt ;

–   Podziękowania, Finansowanie, czcionka 10 pt;

–   odwołania do cytowanych pozycji wykazu literatury w postaci: (nazwisko autora, rok);

–   po tytule Literatura (References), wykaz pozycji literatury krajowej i zagranicznej w kolejności alfabetycznej autorów, dla każdej pozycji: nazwiska i imiona autorów, rok, tytuł, dla pozycji w języku polskim tytuł w języku angielskim, wydawca (miasto, nazwa) lub nazwa periodyku z określeniem jego numeru; numery stron od-do; kursywą wyróżniać tylko nazwę periodyku;

–   streszczenie w języku polskim i angielskim zawierające w szczególności cel pracy, metodykę, krótki opis uzyskanych wyników oraz wnioski; styl dogodny w tłumaczeniu, klarowny, bez nadmiernie długich zdań, bez terminów, dla których znalezienie angielskich odpowiedników jest trudne;

–   rysunki kolorowe tylko wówczas, gdy jest to niezbędne;

–   tekst – pliki  .doc .docx  .rtf  lub .odt;

–   rysunki wielotonalne (np. zdjęcia, mapy) w oddzielnych plikach .jpg .cdr .tif lub .png, rozdzielczość 300 dpi lub wyższa; rysunki jednotonalne (schematy, wykresy) wykonane w Excelu lub Word (lub w odpowiednikach z pakietu OpenOffice) w plikach źródłowych, w Word tylko w stopniach szarości; maksymalna wielkość wraz z podpisem 13x19 cm; wielkość czcionki, która ma być czytelna 8-9 punktów; rysunki kolorowe tylko wówczas, gdy jest to niezbędne;

–   tabele wykonane w Excelu lub Word (lub w odpowiednikach z pakietu OpenOffice) w plikach źródłowych, w Word tylko w stopniach szarości; wielkość czcionki 9-10 punktów; maksymalna wielkość wraz z podpisem 13x19 cm, większe tabele podzielone na strony lub przygotowane do prostego podziału.

4.  Uwzględnienie uwag recenzyjnych

Pełny tekst artykułu z rysunkami, tabelami i streszczeniami przesyła się Redakcji w określonym przez Redakcję terminie. Artykuł podlega recenzowaniu przez dwóch niezależnych recenzentów w trybie dwustronnie anonimowym. Na podstawie recenzji Redakcja podejmuje decyzję w sprawie publikowania artykułu, o której informuje autora zgłaszającego. Decyzja pozytywna wiąże się na ogół z przekazaniem uwag recenzyjnych i zaleceniem wprowadzenia odpowiednich zmian artykułu.

Po szczegółowym rozpatrzeniu tych uwag i wprowadzeniu zmian artykuł w wersji końcowej jest przesyłany do Redakcji.

 

 

Prawa autorskie

Czasopismo publikowane jest w postaci drukowanej oraz dodatkowo udostępniane jest w postaci elektronicznej jako czasopismo  otwarte na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa w latach 2014-2019 wersja 3.0 Unported, a od roku 2020 wersja 4.0, które zezwalają na użytkowanie opublikowanego artykułu  pod warunkiem wskazania autorów oraz Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej jako właścicieli praw do tej publikacji.

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/