Przesyłanie tekstów

Instrukcja dla autorów

Uczestniczący w procesie wydawniczym autorzy, redaktorzy i recenzenci powinni stosować odpowiednie wymogi etyczne, patrz: https://publicationethics.org/resources/guidelines.

Dążąc do długoterminowej ochrony opublikowanych materiałów cyfrowych, ich kopie są bezpiecznie przechowywane. Natomiast w postaci drukowanej są one dostarczane do najważniejszych bibliotek w kraju.

1. Zgłoszenie artykułu

Zgłoszenie artykułu do opublikowania dokonywane jest przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej instrukcji. Zaleca się korzystanie z poczty elektronicznej. Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzane przez Redakcję w ciągu kilku dni.

Zgłoszenie artykułu do publikacji w Rocznikach Geomatyki (Annals of Geomatics) ↓

Klasyfikacja artykułów według POL-index 2015

Cennik za publikacje

2. Wstępna kwalifikacja

Przesłane zgłoszenie jest rozpatrywane przez Redakcję, a o wyniku autor zgłaszający jest powiadamiany pocztą elektroniczną. Artykuł wstępnie zakwalifikowany do druku otrzymuje identyfikator o strukturze RG-rok-numer, którym należy się posługiwać w dalszej korespondencji i używać jako pierwszego członu nazw przekazywanych plików.

3. Opracowanie artykułu

Artykuły publikuje się w języku angielskim i/lub polskim z tytułami, słowami kluczowymi i streszczeniami w obydwóch językach. Autorzy artykułów zgłaszanych i dostarczanych tylko w języku angielskim mogą liczyć na nieodpłatną  pomoc redakcji w tłumaczeniu na język polski tytułów, słów kluczowych i streszczeń.

Oryginalne artykuły naukowe powinny obejmować następujące części: wstęp, materiał i metodyka, wyniki i ich omówienie, podsumowanie, wnioski, podziękowania, finansowanie, literatura, tj. zestawienie bibliograficzne cytowanych publikacji. Szczególnie istotne jest, aby cytowane były właściwe publikacje, co potwierdzi znajomość tematu przez autora i przyczyni się do upowszechnienia wkładu jego poprzedników. Zaleca się przy tym korzystanie z materiałów wcześniej opublikowanych w Rocznikach Geomatyki.

Artykuł należy przygotować zgodnie podanymi poniżej wymaganiami wydawniczymi.

  • format A4; marginesy  – 2,5 cm; interlinia  – 1,5;
  • zalecana objętość tekstu 1200-2400 wyrazów, w tym streszczenie ok. 200 wyrazów; łącznie z rysunkami, tabelami, literaturą i streszczeniami w dwóch językach do 13 ponumerowanych stron;
    • wielkość czcionki – 11, z wyjątkiem tytułu artykułu i tytułów rozdziałów – 14 pogrubiona oraz tytułów podrozdziałów – 12 pogrubiona;
    • układ tekstu:

–   tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – centrowane

–   tytuł artykułu w języku publikacji - do umieszczenia w nagłówku, nie może zawierać więcej niż 80 znaków;

–   słowa kluczowe w języku polskim i poniżej w angielskim – od lewej strony; słowa kluczowe stosowane są w celu maksymalnie zwięzłego określenia tematyki artykułu; mają one ułatwić klasyfikację teści oraz wyszukiwanie m.in. w Internecie; zaleca się podawać jako słowa kluczowe artykułu kilka terminów, w zasadzie jedno- lub dwuwyrazowych, szeroko stosowanych w danej dziedzinie; nie powinny być one powtórzeniem tytułu;

–   tytuły rozdziałów i podrozdziałów pierwszego poziomu – centrowane; podrozdziałów drugiego poziomu – od marginesu;

–   tekst artykułu bez rysunków;

–   odwołania w tekście do wszystkich rysunków i tabel;  tytuły tabel przed tabelami; podpisy pod rysunkami na końcu tekstu lub w miejscu przewidzianym na rysunki;

–   odwołania do cytowanych pozycji wykazu literatury w postaci: (nazwisko autora, rok);

–   po tytule Literatura (References), wykaz pozycji literatury krajowej i zagranicznej w kolejności alfabetycznej autorów, dla każdej pozycji: nazwiska i imiona autorów, rok, tytuł, dla pozycji w języku polskim tytuł w języku angielskim, wydawca (miasto, nazwa) lub nazwa periodyku z określeniem jego numeru; numery stron od-do; kursywą wyróżniać tylko nazwę periodyku;

–   streszczenie w języku polskim i angielskim zawierające w szczególności cel pracy, metodykę, krótki opis uzyskanych wyników oraz wnioski; styl dogodny w tłumaczeniu, klarowny, bez nadmiernie długich zdań, bez terminów, dla których znalezienie angielskich odpowiedników jest trudne;

–   rysunki kolorowe tylko wówczas, gdy jest to niezbędne;

–   tekst – pliki  .doc .docx  .rtf  lub .odt;

–   rysunki wielotonalne (np. zdjęcia, mapy) w oddzielnych plikach .jpg .cdr .tif lub .png, rozdzielczość 300 dpi lub wyższa; rysunki jednotonalne (schematy, wykresy) wykonane w Excelu lub Word (lub w odpowiednikach z pakietu OpenOffice) w plikach źródłowych, w Word tylko w stopniach szarości; maksymalna wielkość wraz z podpisem 13x19 cm; wielkość czcionki, która ma być czytelna 8-9 punktów; rysunki kolorowe tylko wówczas, gdy jest to niezbędne;

–   tabele wykonane w Excelu lub Word (lub w odpowiednikach z pakietu OpenOffice) w plikach źródłowych, w Word tylko w stopniach szarości; minimalna wielkość czcionki 9 punktów; maksymalna wielkość wraz z podpisem 13x19 cm, większe tabele podzielone na strony lub przygotowane do prostego podziału.

4.  Uwzględnienie uwag recenzyjnych

Pełny tekst artykułu z rysunkami, tabelami i streszczeniami przesyła się Redakcji w określonym przez Redakcję terminie. Artykuł podlega recenzowaniu przez dwóch niezależnych recenzentów w trybie dwustronnie anonimowym. Na podstawie recenzji Redakcja podejmuje decyzję w sprawie publikowania artykułu, o której informuje autora zgłaszającego. Decyzja pozytywna wiąże się na ogół z przekazaniem uwag recenzyjnych i zaleceniem wprowadzenia odpowiednich zmian artykułu.

Po szczegółowym rozpatrzeniu tych uwag i wprowadzeniu zmian artykuł w wersji końcowej jest przesyłany do Redakcji.

 

 

Prawa autorskie

Czasopismo publikowane jest w postaci drukowanej oraz dodatkowo udostępniane jest w postaci elektronicznej jako czasopismo  otwarte na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported, która zezwala na użytkowanie opublikowanego artykułu  pod warunkiem wskazania autorów oraz Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej jako właścicieli praw do tej publikacji.

Licencję tę stosuje się do artykułów publikowanych od początku roku 2014. Jej treść jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/