Roczniki Geomatyki - Annals of Geomatics

Aktualny numer: Tom 21, Zeszyt 1, 2023

Okładka

Roczniki Geomatyki są kwartalnikiem naukowym wydawanym przez Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP) od roku 2003. Czasopismo poświęcone jest geomatyce, technologii geoprzestrzennej i nauce o geoinformacji przedstawiając postępy w zakresie pozyskiwania, przechowywania, dostarczania, gospodarowania i użytkowania informacji geoprzestrzennej.

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, a jego zakres tematyczny obejmuje techniczne, semantyczne, prawne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty informacji geoprzestrzennej stanowiące przedmiot zainteresowania poszczególnych nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych, rolniczych, społecznych i humanistycznych, a w szczególności:

 • geografii,
 • kartografii,
 • geodezji,
 • geologii,
 • fotogrametrii i teledetekcji
 • leśnictwie
 • naukach o środowisku,
 • administracji publicznej,
 • gospodarce przestrzennej,
 • zarządzaniu kryzysowym,
 • bezpieczeństwie i obronności.

Jednym z głównych zagadnień jest metodyka i technologia systemów i infrastruktur informacji przestrzennej.

Czasopismo publikowane w postaci drukowanej do Zeszytu 1(84)/2019 oraz elektronicznej jako czasopismo  otwarte na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0 Unported w latach 2014-2019 r. i wersja 4.0 od roku 2020, które zezwalają na użytkowanie opublikowanego artykułu  pod warunkiem wskazania autorów oraz Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej jako właścicieli praw do tej publikacji.

Uczestniczący w procesie wydawniczym autorzy, redaktorzy i recenzenci powinni stosować odpowiednie wymogi etyczne (COPE), patrz: https://publicationethics.org/resources/guidelines.

Dążąc do długoterminowej ochrony opublikowanych materiałów cyfrowych, ich kopie są bezpiecznie przechowywane. Natomiast w postaci drukowanej są one dostarczane do najważniejszych bibliotek w kraju.