Dostępność komunikacyjna w analizach sieciowych w przestrzeniach heterogenicznych

Elżbieta Lewandowicz
ORCID: 0000-0001-8847-2835
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Polska

Paweł Flisek
ORCID: 0000-0003-2922-5839
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Polska

Streszczenie

Aplikacje GIS proponują wiele narzędzi analitycznych wspomagających rozwiązywanie zagadnień związanych z zarządzaniem przestrzenią. Częstym elementem badań są potrzeby określenia dostępności komunikacyjnej tzw. obszarów obsługiwanych. Autorzy wykorzystali pakiet analiz sieciowych firmy Esri, określając dostępność komunikacyjną na obszarze Olsztyna. Badania wykonano w dwóch wariantach. W pierwszym przyjęto, że przestrzeń jest jednorodna (przestrzeń homogeniczna), podzielona tylko siecią dróg. W drugim przyjęto, że przestrzeń jest niejednorodna (heterogeniczna) i uwzględniono bariery przestrzenne: rzeki i tory linii kolejowych. W wynikach, w wyznaczonych obszarach obsługiwanych bariery przestrzenne nie zostały uwzględnione zgodnie z oczekiwaniami autorów. W tej sytuacji zdecydowano się na opracowanie własnego algorytmu do wyznaczenia obszarów obsługiwanych. Prezentacja autorskiej metodyki i weryfikacja wyników, jest głównym celem niniejszej pracy.

Przesłano 23.05.2017 Zaakceptowano 7.09.2017 Opublikowano 30.12.2017

Słowa kluczowe:

GIS; analizy sieciowe; obszar obsługiwany; bariery przestrzenne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Autodesk, 2017: Autodesk AutoCAD Map 3D. http://www.aplikom.com.pl/autodesk-autocad-map-3d

Babiker M.E. A., Abuelwafaa S.M., 2017: GIS base urban road network analysis in Khartoum center. International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology vol. 3, iss. 1: 556-560, Print ISSN: 2395-1990, Oneline ISSN:2394-4099, Theme Section: Engineering and Technology.

Burdziej J., 2016: Analiza dostępności przestrzennej za pomocą technologii GIS na przykładzie obiektów użyteczności publicznej w Toruniu (The analysis of spatial availability by means of GIS technology using the case of public facilities in Toruń). Prace Komisji Geografii Komunikacyjnej PTG 19(1): 43-51.

Charlton M., Fotheringham S., Brundson C., 2001: Analysing access to hospital facilities with GIS. [In:] Clarke G., Madden M., (Eds. ) Regional Science in Business, Advance in Spatial Science: 283-304, Springer.

Cichociński P., Dębińska E., 2012: Badanie dostępności komunikacyjnej wybranej lokalizacji z wykorzystaniem funkcji analiz sieciowych (Accessibility study of a selected location using network analysis functions). Roczniki Geomatyki t. 10, z. 4(54) : 41-48, PTIP, Warszawa.

ESRI, 2017: ArcGIS Network Analyst. http://www.esri.pl/arcgis-network-analyst/

Edward J., Biddle D.J., 2017: Using Geographic Information Systems (GIS) to Examine Barriers to Healthcare Access for Hispanic and Latino Immigrants in the U.S. South. Journal of Racial and Ethnic Health Disparities vol. 4, iss. 2: 297-308, Springer.

Gadziński J., Beim M., Majewski B., 2011: Organizacja i dostępność nocnego lokalnego transportu publicznego w Poznaniu (Organisation and availability of the night public transport in Poznań). Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe r. 12, nr 7-8: 50-56, Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM.

GRASS, 2017: Network analysis. http://www.ing.unitn.it/~grass/docs/tutorial_641_en/htdocs/esercitazione/network_analysis/index.html

Kulikowski J.L., 1986: Zarys teorii grafów. (The outline of the graph theory). Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lim H., Koo M.W., 2016: Promoting cost efficiency and uniformity in parcel delivery centre locations and service areas: a GIS-based analysis. International Journal of Logistics Research and Applications vol. 19, iss. 5: 369-379. http://dx.doi.org/10.1080/13675567.2015.1090962

Ogrodniczak M., Ryba J., 2016: Ocena pracy służb w związku z wypadkami komunikacyjnymi z wykorzystaniem narzędzi GIS (The evaluation of services activities in context of road accidents using tools GIS ). Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe r. 17, nr 6: 356-360, Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM.

Ogrodniczak M., Ryba J., Ryba B., 2016: Ocena obszarów interwencyjnych policji w województwie warmińsko-mazurskim przy użyciu narzędzi GIS (Evaluation of areas of police interventions in the Warminsko-Mazurskie Voivodeship using GIS tools). Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa r. 9, nr 2 (31): 153-164, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, ISSN: 1899-3524.

QGIS, 2017: User guide. http://docs.qgis.org/testing/en/docs/user_manual/

Upchurch C., Kuby M., Zoldak M., Barranda A., 2004: Using GIS to generate mutually exclusive service areas linking travel on and off a network. Journal of Transport Geography 12(1): 23-33.

Wilson R. 2000: Wprowadzenie do teorii grafów (Introduction to the graph theory). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.