Nowa koncepcja nauczania podstaw systemów informacji przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii PW

Sebastian Różycki
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Anna Fijałkowska
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Sylwia Marczak
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Małgorzata Radło-Kulisiewicz
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

Artykuł przedstawia nowe podejście do nauczania podstaw Systemów Informacji Przestrzennej na kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna dla studiów pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Proponowana zmiana sposobu nauczania jest odpowiedzią na widoczne w ostatnich latach zbyt małe zaangażowanie studentów w zajęcia projektowe. Doświadczenie pokazuje, że często stosowany podział zakresu zajęć na kilka niewielkich, odrębnych modułów, utrudnia studentom całościowe spojrzenia na treści poruszane przez dany przedmiot. Wprowadzenie do treści przedmiotu elementów metodyki zarządzania projektami pomaga studentom zrozumieć następstwo zadań składających się na analizę, pozyskanie i przetwarzanie danych do projektu, zadania każdego uczestnika projektu i cele do osiągnięcia. Duży nacisk położono na podział części prac pomiędzy poszczególnych studentów, co pozwoliło na zdobywanie doświadczeń z zakresu współdziałania w grupie. Druga część artykułu prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów obu kierunków. Odpowiedzi udzielone na 11 pytań pozwoliły na zbadanie zarówno atrakcyjności prowadzenia przedmiotu, jak i użyteczności przekazywanych treści, a także na wyciągnięcie wniosków dotyczących zaprezentowanego podejścia do nauczania SIP. Autorzy przedstawiają wnioski z zajęć, za które byli odpowiedzialni różni prowadzący.

Słowa kluczowe:

metody nauczania; zarządzanie projektami; SIP; GIS; badania ankietowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Białousz S., 2007: Kształcenie w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej dla administracji publicznej – potrzeby, stan i rozwój. Roczniki Geomatyki, t. 5, z. 6: 9-22, PTIP, Warszawa.

Bian F., Wang S., 2008, Problem, innovation and development of GIS higher education in our country. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science XXXVII(B6a): 269-272.

Drennon C., 2005: Teaching Geographic Information Systems in a Problem-Based Learning Environment. Journal of Geography in Higher Education vol. 29, issue 3: 384-402.

Gaile G. L., Willmott C. J., 2005: Geography in America at the Dawn of the 21st Century. Oxford University Press, 820 s.

Gaździcki J., 2009: Studia wyższe w dziedzinie geoinformacji: aspekty modernizacji w Polsce. Roczniki Geomatyki t. 7, z 3(33): 7-12, PTIP, Warszawa.

Prince2, 2006: Skuteczne Zarządzanie Projektami. OGC, Londyn, 484 ss.

Redelft H., 2015: New challenges for the GIS-education in evolving spatial data and service-based infrastructures. Geodata.se Portal, https://www.geodata.se/

Wodecka-Hyjek W., 2010: Metodyka PRINCE2 w zarządzaniu realizacją projektów. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica no 234: 361-375.

The NCGIA Core Curriculum in GIScience, 2000: www. ncgia.ucsb.edu