Modelowanie przestrzenne potencjalnych dróg przenikania granicy lądowej przez nielegalnych imigrantów

Wojciech Drzewiecki
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska

Centrum Badań Kosmicznych PAN
Zespół Obserwacji Ziemi
Polska

Małgorzata Jenerowicz
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Zespół Obserwacji Ziemi
Polska

Sebastian Aleksandrowicz
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Zespół Obserwacji Ziemi
Polska

Michał Krupiński
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Zespół Obserwacji Ziemi
Polska

Streszczenie

Jednym z zasadniczych celów stosowania systemów informacji geograficznej jest wspieranie procesu rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych. Modelowanie przestrzenne może być narzędziem dostarczającym takiego wsparcia również w analizach z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym dotyczących przeciwdziałania nielegalnemu przekraczaniu granic, zarówno związanemu ze zjawiskiem nielegalnej imigracji, jak i przemytu.
W artykule przedstawiono model przestrzenny, którego celem jest określenie tzw. przepuszczalności granicy lądowej. Zaproponowany model bazuje na koncepcji wskaźnika przepuszczalności granicy (Border Permeability Index, BPI) przedstawionej przez Stephenne i Pesaresi (2006). Waloryzację granicy (i strefy przygranicznej) przeprowadzono wyłącznie w oparciu o kryteria fizjograficzne, w aspekcie potencjalnej atrakcyjności dla osoby dorosłej poruszającej się pieszo chcącej przekroczyć ją nielegalnie w okresie letnim. Model zbudowany jest z dwóch komponentów: walk (opisującego atrakcyjność terenu w aspekcie szybkości przemieszczania się w nim pieszo) oraz hide (opisującego atrakcyjność terenu w aspekcie możliwości pozostawania niezauważonym).
Jako źródła danych wykorzystano bazę Mapy Wektorowej Poziomu 2 (V-Map 2), archiwalne mapy topograficzne oraz średniorozdzielcze obrazy satelitarne (Landsat 7 ETM+). Wykorzystanie na potrzeby modelowania przestrzennego zbiorów danych o znacznie wyższym, w porównaniu do stosowanych przez Stephenne i Pesaresi (2006), poziomie szczegółowości i dokładności, pozwoliło na zaproponowanie zupełnie odmiennego podejścia do konstrukcji modelu oraz, w efekcie, definicji samego wskaźnika przepuszczalności granicy.
Model zastosowano do oszacowania przepuszczalności granicy pomiędzy Polską a Ukrainą. Przeprowadzone badania stanowią część realizowanego w CBK PAN projektu G-MOSAIC (GMES services for Management of Operations, Situation Awareness and Intelligence for regional Crises).

Słowa kluczowe:

modelowanie przestrzenne; systemy informacji geograficznej; wskaźnik przenikalności granicy; granica polsko-ukraińska; GMES

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bang S., Heo J., Han S., Sohn H.-G., 2010: Infiltration Route Analysis Using Thermal Observation Devices (TOD) and Optimization Techniques in a GIS Environment. Sensors 10: 342-360.

Drzewiecki W., Hejmanowska B., Pirowski T., 1999: Przykładowe analizy przestrzenne w oparciu o Komputerowy Atlas Województwa Krakowskiego (KAWK). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 9: 233-244.

Franklin W. R., Inanc M., Xie Z., Tracy D. M., Cutler B., Andrade M. V. A., 2007: Smugglers and Border Guards – The GeoStar Project at RPI. Proceedings of ACMGIS’07, November 7-9, 2007, Seattle, WA.

Fritz S., Carver S., See L., 2000: New GIS Approaches to Wild Land Mapping in Europe. USDA Forest Service Proceedings RMRS-P-15-VOL-2.

Ipswich City Council, 2002: Visual Exposure of Landscapes in the Bremen River Catchment and the Middle Brisbane River Catchment.

Lee J., Stucky D., 1998: On applying viewshed analysis for determining least-cost paths on Digital Elevation Models. International Journal of Geographical Information Science 12, 8: 891-905.

Malinowski R., 2010: Land Border Monitoring with remote sensing technologies. Proceedings of SPIE, vol. 7745.

Rouse J., Haas R., Schell J., Deering D., 1974: Monitoring Vegetation Systems in the Great Plains with ERTS. Proceedings, 3rd Earth Resource Technology Satellite (ERTS) Symposium, vol. 1: 48-62.

Stephenne N., Pesaresi M., 2006: Spatial Permeability Model at the European Union Land Border, EUR report 22332 (Luxembourg: European Commission / DG-JRC / IPSC).

Stephenne N., Zeug G., 2007: Border permeability modelling: technical specifications at global and local scale, [In:] Zeug, G., Pesaresi, M. (eds.), Global Monitoring for Security and Stability (GMOSS) – Integrated Scientific Technological Research supporting security aspects of the European Union, EU-report EUR 23033 EN: 223-240.

Tobler W. R., 1993: Three presentations on geographical analysis and modeling. Technical Report 93–1. Santa Barbara, CA: National Center for Geographic Information and Analysis.

Zha Y., Gao J., Ni S., 2003: Use of Normalised Difference Vegetation Index in Automatically Mapping Urban Areas from TM Imagery. International Jurnal of Remote Sensing 24(3): 583-594.