Porównanie modeli 3D pomieszczeń biurowych opracowanych na podstawie pomiarów wykonanych różnymi metodami

Klaudia Onyszko
ORCID: 0000-0001-5794-0560

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
ORCID: 0000-0001-9778-6086

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Anna Fryśkowska-Skibniewska
ORCID: 0000-0001-5449-8092

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Tomasz Wojciechowski
ORCID: 0000-0003-3628-743X

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Streszczenie

Wzrost zainteresowania modelowaniem 3D jest związany ze zwiększającą się szczegółowością tworzonych wirtualnych modeli miast, prezentacją deweloperskich mieszkań w trójwymiarze oraz wspomaganiem procesów związanych z całym cyklem życia budynku. Celem publikacji jest porównanie modeli 3D pomieszczeń biurowych opracowanych na podstawie pomiarów wykonanych skanerem laserowym i tachimetrem bezlustrowym. Badania przeprowadzono dla wybranych pomieszczeń biurowych usytuowanych na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W ramach prac badawczych przeprowadzono analizę ilościową modeli 3D, której wyniki przedstawiono w postaci histogramów różnic jednoimiennych współrzędnych (X, Y, Z) wybranych 20 homologicznych punktów na modelach. Artykuł prezentuje również analizę zastosowanych metod pomiarowych pod względem ekonomicznym, biorącym pod uwagę aspekt kosztowności sprzętu geodezyjnego i oprogramowania oraz nakładu pracy.

Przesłano: 10.01.2020 Zaakceptowano: 28.03.2020
Opublikowano: 31.03.2020

Słowa kluczowe:

naziemny skaning laserowy; tachimetr bezlustrowy; modelowanie 3D budynków; skaner 3D; chmura punktów; dalmierz laserowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Ashraf A., Beshr A., Islam M., Elnaga A., 2011: Investigating the accuracy of digital level and reflectorless total stations for purposes of geodetic engineering. Alexandria Engineering Journal, 50(4), s. 399-405.

Boma 2017: For Office Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.1-2017, www.boma.org (dostęp:10.01.2020).

Borkowski A., Jóźków G., 2012: Ocena dokładności modelu 3D zbudowanego na podstawie danych skaningu laserowego – przykład Zamku Piastów Śląskich w Brzegu (Accuracy assessment of 3d modelling using laser scanning data, case study of Silesian Piast dynasty castle in BRZEG). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23, s. 37-47.

Boroń A., Rzonca A., Wróbel A., 2007: Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków (The digital photogrammetry and laser scanning methods used for heritage documentation). Roczniki Geomatyki, 5(8).

GIF, 2016: DIN 277-1:2016-01 Areas and volumes of buildings - Part 1: Building construction

https://powierzchnie.pkig.pl (dostęp: 10.01.2020r.).

Gotlib D., Wyszomirski M., 2018: Cele i wybrane problemy konwersji modeli BIM na modele GIS, (Conversion between BIM and GIS models –objectives and selected issues). Roczniki Geomatyki, 16(1).

Hejmanowska B., Kolecki J., Kramarczyk P., Słota M., 2012: Porównanie modeli 3D obiektu inżynierskiego z wykorzystaniem zdjęć naziemnych i skaningu laserowego (Comparison of 3D models of an engineering object using terrestrial photogrammetry and laser scanning). Roczniki Geomatyki, 10(7).

IPMS, 2014: Międzynarodowe Standardy Pomiaru Nieruchomości: Budynki biurowe (International Property Measurement Standards: Office Buildings), https://ipmsc.org (dostęp: 10.01.2020).

Kędzierski M., Walczykowski P., Fryśkowska J., 2008. Wybrane aspekty opracowania dokumentacji architektonicznej obiektów zabytkowych (Some aspects of architectural documentation of cultural heritage objects). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. 18a, s. 221–230.

Kraszewski B., 2012: Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego do inwentaryzacji pomieszczeń biurowych (Utilization of terrestial laser scanning for office inventory). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23, s. 187-196.

Kubisz W., 2003: Skanowanie laserowe: od chmury punktów do trójwymiarowego modelu (Laser scanning:from point cloud to 3D model). Roczniki Geomatyki, 1(1).

Lee I.S., J. Lee O., Ge L., 2009: Comparison of terrestrial laser scanner with digital aerial photogrammetry for extracting ridges in the rice paddies. Survey Review 41(313), s. 253-267.

Mill T., Alt A., Liias R., 2013: Combined 3D buildings surveying techniques – terrestrial laser scanning (TLS) and total station surveying for BIM data management purposes. Journal Of Civil Engineering and Management, 19.

Onyszko K., 2019: Opracowanie modelu 3D pomieszczeń biurowych na podstawie pomiarów wykonanych różnymi metodami (Development of a 3D model of office spaces based on measurements made by different methods). Praca magisterska, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.

Onyszko K., 2018: Metody geodezyjnej inwentaryzacji pomieszczeń biurowych i opracowanie wyników pomiarów (Methods of geodetic inventory of office premises and development of measurement results). Praca inżynierska, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.

Pachelski W., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., 2012: Podstawy budowy infrastruktury informacji przestrzennej (Basis of building spatial data infrastructure). Wydawnictwo UWM, Olsztyn.

PN-B-02365, 1970: Powierzchnie budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru (Building surfaces. Division, determination and rules of measure), PKN.

PN-B-01025, 2004: Rysunek budowlany – Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych (Construction drawing – Graphic markings on architectural and construction drawings), PKN.

PN-ISO 9836, 1997: Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych (Performance standards in building - Definition and calculation of area and space indicators), PKN.

PN-ISO 9836, 2015: Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych (Performance standards in building - Definition and calculation of area and space indicators), PKN.

Qu T., Coco J., Rönnäng M., Sun W., 2014: Challenges and Trends of Implementation of 3D Point Cloud Technologies in Building Information Modeling (BIM): Case Studies. Civil and Building Engineering, Proceedings of the 2014 International Conference on Computing in Civil and Building Engineering.

Sami H. A., 2016: An investigation into the Accuracy of Distance Measurements to an object with the Pulse (Non-Prism) Total Station. Sulaimania Journal for Engineering Sciences, 3(3), s. 51-63.

Sami H. A., Najat Q. O., Sohaib K. M. A., 2016: Investigation of the accuracy of surveying and buildings with the pulse (non prism) total station. International Journal of Advanced Research, 4(3), s. 1518-1528.

Tegova, 2012: European Valuation Standards 2012 7th edition, www.tegova.org (dostęp 10.01.2020).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Act of 12 January 1991 on local taxes and charges) (Dz. U. 1991, Nr 9, poz. 31).

Valero E., Bosché F., Adan A., 2015: Semantic 3D Reconstruction of Furnished Interiors Using Laser Scanning and RFID Technology. Journal of Computing in Civil Engineering, 30(4).

Zeng J., Wang Y., Liu J.-Y., 2009: Method and analysis of arch settlement Measurement by non-prism total station. Journal of PLA University of Science and Technology (Natural Science Edition).