Przegląd zadań jednostek samorządu terytorialnego pod względem możliwości ich wykonania z wykorzystaniem danych VGI pochodzących z projektu OpenStreetMap

Sylwia Krzysztofowicz
ORCID: 0000-0002-7715-6009
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

Dane przestrzenne zbierane przez użytkowników Internetu (VGI) niebędących profesjonalistami w tym zakresie z roku na rok zyskują coraz więcej zastosowań. Główną przyczyną tego zjawiska jest ich darmowy charakter oraz bardzo wysoka aktualność, a także wręcz nieograniczona szczegółowość tematyczna. Cech tych nie można przypisać profesjonalnym danym przestrzennym wchodzącym w skład Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie – czy można wykorzystać dane VGI pochodzące z największego projektu tego rodzaju OpenStreetMap do realizacji wybranych zadań jednostek samorządu terytorialnego? Analizie poddano zadania wyszczególnione w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w odniesieniu do zadań gmin, ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w odniesieniu do zadań powiatów oraz ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w odniesieniu do zadań województw. Następnie dokonano przeglądu kompetencji wyszczególnionych w ustawach samorządowych, a także ustawach je uszczegóławiających i do każdej z nich przypisano informację o tym czy do jego wykonania potrzebne są dane przestrzenne. Następnie przedstawiono możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap w realizacji przykładowych zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Przesłano 28.12.2018 Zaakceptowano 22.02.2019 Opublikowano 30.03.2019

Słowa kluczowe:

społecznościowe dane przestrzenne; zadania samorządu terytorialnego; dane przestrzenne; OSM

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Arsanjani Jamal J., Vaz Eric, Bakillah Mohamed, Mooney Peter., 2014: Towards initiating OpenLandMap founded on citizens’ science: The current status of land use features of OpenStreetMap in Europe. Proceedings of the AGILE’2014 International Conference on Geographic Information Science, Hiszpania.

Augustyniak Monika, Moll Tomasz, 2018: Art. 7. W: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. II (The Act of March 8,1990 on municipal local governments. Comments. 2nd edition). Wolters Kluwer Polska.

Białousz Stanisław (red.), 2013: Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych (Spatial information for local governments). Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW.

Chmiel Jerzy, Fijałkowska Anna, Łoś Helena, 2014: Przegląd możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w realizacji wybranych zadań z zakresu zarządzania dla obszaru gminy (Review of possibilities to use spatial analyses in implementation of selected management tasks of a community). Roczniki Geomatyki 12 (1): 31-39, Warszawa: PTIP.

Cichociński Piotr, 2012: Ocena przydatności OpenStreetMap jako źródła danych dla analiz sieciowych (Assessment of OpenStreetMap suitability as a data source for network analysis). Roczniki Geomatyki 10 (7): 15-24, Warszawa: PTIP.

Cichociński Piotr, Dębińska Ewa, 2012: Badanie dostępności komunikacyjnej wybranej lokalizacji z wykorzystaniem funkcji analiz sieciowych (Accessibility study of a selected location using network analysis functions). Roczniki Geomatyki 10 (4): 41-48, Warszaw: PTIP.

Cybulska Renata, 2007: Art. 4. W: Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, wyd. II (The Act on June 5,1998 on district (powiat) governments. Comments. 2nd edition). ABC.

Dolnicki Bogdan, 2012: Samorząd terytorialny (Local governments). Wolters Kluwer Polska.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), (Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)). Dziennik Urzędowy UE L108/1 z 25.4.2007 r.

Eckle Melanie, de Albuquerque João P., Herfort Benjamin, Zipf Alexander, Leiner Richard, Wolff Rüdiger, Jacobs Clemens, 2016: Leveraging OpenStreetMap to Support Flood Risk Management in Municipalities: A Prototype Decision Support System. ISCRAM.

Gaździcki Jerzy, 2012: Trendy rozwojowe w dziedzinie informacji geoprzestrzennej (Geospatial informatin development trends). Roczniki Geomatyki 10 (3): 7-16, Warszawa: PTIP.

Izdebski Waldemar, 2017: Informacja przestrzenna w Polsce – teoria i praktyka (Spatial information in Poland – theory and practice). Roczniki Geomatyki 15 (2): 175-186, Warszawa: PTIP.

Janczar Ewa, 2018: Model przepływu danych przestrzennych w administracji publicznej wykorzystujący podejście procesowe (Model of spatial data flow in public administration based on process approach). Roczniki Geomatyki 16 (4): 333-346, Warszawa: PTIP.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (The Constitution of the Republic of Poland of April 2,1997). Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.

Lenart-Gansiniec Regina, 2017: Możliwości i ograniczenia wykorzystania crowdsourcingu przez jednostki samorządu terytorialnego (Possibilities and Limitations of Making Use of Crowdsourcing by Local Government Units). Handel Wewnętrzny 1 (3(368)): 223-233, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Marczak Sylwia, 2017: Wyznaczenie cech społeczeństwa wpływających na zaangażowanie w tworzenie VGI w Polsce (Determination of socioeconomic features of a society influencing the involvement in VGI creation in Poland). Roczniki Geomatyki 15 (2): 233-248, Warszawa: PTIP.

Marczak Sylwia, 2016: Porównanie zaangażowania obywateli wybranych krajów europejskich w tworzenie VGI (Comparison of public involvement of selected european countries in VGI creation). Roczniki Geomatyki 14 (4): 497-510, Warszawa: PTIP.

OpenStreetMap Foundation, 2019: dostęp styczeń 2019 r. https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence/Licence_and_Legal_FAQ

Pluto-Kossakowska Joanna, Marczak Sylwia, Radło-Kulisiewicz Małgorzata, 2016: Ocena potrzeb i możliwości wykorzystania bazy danych przestrzennych obiektów rolniczych i akwakultury (ORA) w modelu podstawowym (Evaluation of needs and possibilities to use the basic model of a spatial database of agricultural and aquaculture facilities (AF)). Roczniki Geomatyki 14 (5): 617-626, Warszawa: PTIP.

Rozporządzenie, 2011: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Decree of the Minister of Interior and Administration of November 17, 2011 on the topographic objects database and the general geographic objects database, as well as standard cartographic works). Dz. U. 2011, nr 279, poz. 1642 z późn. zm.

Rozporządzenie, 2015: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Decree of the Minister of Administration and Digitisation of November 2, 2015 on the topographic objects database and the basic map). Dz. U. 2015, poz. 2028.

Schilling Arne, Over Martin, Neubauer Steffen, Neis Pascal, Walenciak Georg., Zipf Alexander, 2009: Interoperable Location Based Services for 3D Cities on the Web Using User Generated Content from OpenStreetMap. Proceedings of the 27th Urban Data Management Symposium 2009, Słowenia.

Szczechowicz Hanna, 2015: Wykonywanie zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego (The performance of public tasks in local government units). Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne 273: 255-287, Włocławek: PWSZ.

Tomlinson Roger F., 2008: Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów (Thinking About GIS: Geographic Information System Planning for Managers), Esri Polska, Warszawa.

Ustawa, 2010: Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (The Act of March 4, 2010 on the spatial information infrastructure). Dz. U. 2017, poz. 1382.

Ustawa, 1989: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (The Act of May 17, 1989, Geodetic and Cartographic Law). Dz. U. 2017, poz. 2101 z późn. zm.

Ustawa, 1990: Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (The Act of March 8,1990 on municipal local governments). Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.

Ustawa, 1998a: Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (The Act on June 5,1998 on district (powiat) governments). Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578 z późn. zm.

Ustawa, 1998b: Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (The Act of June 5,1998 on voivodship (provincial) government). Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576 z późn. zm.