System usług informacji rzecznej RIS w aspekcie infrastruktury informacji przestrzennej

Witold Kazimierski
ORCID: 0000-0002-9637-0457
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Instytut Geoinformatyki
Polska

Marta Onichowska
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Instytut Geoinformatyki
Polska

Streszczenie

Usługi informacji rzecznej (RIS) są odpowiedzialne za zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i zarządzanie danymi z wielu różnych źródeł. Dane gromadzone są przez specjalistyczne urządzenia pomiarowe, pomiary terenowe oraz podmioty zewnętrzne. Wszystkie usługi mają na celu poprawę bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej i skupiają się wokół danych hydrometeorologicznych oraz danych przestrzennych, niezbędnych do opracowywania elektronicznej mapy nawigacyjnej. Infrastruktura informacji przestrzennej SDI pozwala na gromadzenie i wykorzystywanie danych z różnych źródeł przez różne podmioty w celu uniknięcia redundancji w pozyskiwaniu danych. Obecnie obydwa systemy w Polsce funkcjonują jako niezależne. Przedstawiona w artykule koncepcja integracji danych systemu RIS oraz infrastruktury informacji przestrzennej SDI prezentuje możliwości wykorzystania danych gromadzonych przez oba systemy. Autorzy analizie poddali wdrożone usługi informacji rzecznej RIS na Dolnej Odrze oraz wdrożoną koncepcję SDI w Polsce. Ponadto przedstawili wspólne obszary gromadzonych i wykorzystywanych danych, określonych według tematów INSPIRE, jak ukształtowanie terenu (batymetria), warunki meteorologiczno-geograficzne oraz hydrografia. W artykule zaproponowano możliwości integracji danych, a także teoretyczne i metodologiczne ramy ich wymiany. W celu uniknięcia redundancji proponuje się obustronną wymianę danych pomiędzy systemami. Dodatkowo w celu określenia zasad integracji przeanalizowano modele danych, usługi oraz architekturę systemów SDI oraz RIS. Dane gromadzone w ramach usług informacji rzecznej RIS mogą stać się uzupełnieniem dla tematów zidentyfikowanych w ramach usług INSPIRE, zapewniając tym samym lepszy dostęp do danych innym podmiotom.

Przesłano 28.09.2018 Zaakceptowano 25.02.2019 Opublikowano 30.03.2019

Słowa kluczowe:

usługi informacyjne; systemy informacji geograficznej; wymiana informacji; systemy przechowywania danych; zarządzanie informacjami; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia

Bac-Bronowicz Joanna, Górniak-Zimroz Justyna, Pactwa Katarzyna, 2015: The use of topographic databases to cartographic elaboration in surface mining. Annals of Geomatics 13 (4(70)): 307-319, Warszawa: PTIP (in polish).

Borkowski Piotr, 2017: The ship movement trajectory prediction algorithm using navigational data fusion. Sensors 17 (6(1432)): 1-12.

Central Commission for the Navigation of the Rhine, 2011: Guidelines and Recommendations for River Information Services. Edition 3.0.

Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE).

Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005, on harmonized river information services (RIS) on inland waterways in the Community.

Dygaszewicz Janusz, 2006: Geoportal.gov.pl project and its significance for spatial data availability. Annals of Geomatics 4 (1): 57-72, Warszawa: PTIP (in polish).

European Commission, 2017: INSPIRE Data Specification on Hydrography – Technical Guidelines, 17.04.2017.

European Commission, 2013: INSPIRE Data Specification on Elevation – Technical Guidelines, 10.12.2013.

Gaździcki Jerzy, Baranowski Marek, 2004: Strategic aspects of creating the polish infrastructure for spatial information. Annals of Geomatics 2 (2): 22-30, Warszawa: PTIP (in polish).

Inland ENC Harmonization Group, 2015: Product Specification for Inland ENC, Edition 2.4, 13.04.2015.

Kazimierski Witold, 2017: On using spatial data infrastructure concept for exchange of navigational information on ships. Proceedings of the 2017 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics): 267-272.

Kazimierski Witold, Zaniewicz Grzegorz, Bodus-Olkowska Izabela, 2017: Integrated presentation of navigational data in a mobile navigation system for inland waters with the use of HUD. Scientific Journals of Maritime University of Szczecin 49 (121): 84-92.

Kędzierski Michał, Fryśkowska Anna, Wierzbicki Damian, Nerć Paulina, 2016: Chosen aspects of the production of the basic map using UAV imagery. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. XLI-B1: 873-877. XIII ISPRS Congress, 12-19 July 2016, Prague, Czech Republic.

Łubczonek Jacek, 2016 : Geoprocessing of High Resolution Imageries for Shoreline Extraction in the Process of the Production of Inland Electronic Navigation Charts. Photogrammetrie – Fernerkundung – Geoinformation 2016 (4): 225-235.

Łubczonek Jacek, 2015: Elaboration and implementation of electronic navigational charts for RIS in Poland. Annals of Geomatics 13 (4(70)): 359-368, Warszawa: PTIP (in polish).

Regulation of the Minister of Interior and Administration of November 17, 2011 regarding the database of topographic objects and the database of general geographic objects, as well as standard cartographic studies with attachments. Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642.

Stateczny Andrzej, 2016a: Radar water level sensors for full implementation of the river information services of border and lower section of the Oder in Poland. Proceedings of the 17th International Radar Symposium (IRS): 10-12.

Stateczny Andrzej, 2016b: Full Implementation of the River Information Services of Border and Lower Section of the Odra in Poland. Proceedings of the 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics): 95-100.

Stateczny Andrzej, 2017: Sensors in River Information Services of the Odra River in Poland: Current State and Planned Extension. Proceedings of the 2017 Baltic Geodetic Congress (Geomatics), Gdansk University of Technology, 22-25 June 2017, Poland.

Steiniger Stefan, Hunter Andrew J.S., 2012: Free and Open Source GIS Software for Building a Spatial Data Infrastructure. [In:] Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Part of the LNGC book series.

Włodarczyk-Sielicka Marta, Stateczny Andrzej, 2016: Clustering Bathymetric Data for Electronic Navigational Charts. The Journal of Navigation 69: 1143-1153.The Royal Institute of Navigation.

Wawrzyniak Natalia, Stateczny Andrzej, 2017 : MSIS Image Positioning in Port Areas With the Aid of Comparative Navigation Methods. Polish Maritime Research 24 (1): 32-41.

Zaniewicz Grzegorz, Kazimierski Witold, Bodus-Olkowska Izabela, 2016: Integration of Spatial Data From External Sensors in the Mobile Navigation System for Inland Shipping. Proceedings of the 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics).

Zaniewicz Grzegorz, Włodarczyk-Sielicka Marta, Kazimierski Witold, 2014: Problems of spatial data integration from various sources in mobile inland navigation system. Annals of Geomatics 12 (3(65)): 337-345, Warszawa: PTIP (in polish).

Zwirowicz-Rutkowska Agnieszka, 2017: A multi-criteria method for assessment of spatial data infrastructure effectiveness. Earth Science Informatics 10: 369-382.

Zwirowicz-Rutkowska Agnieszka, Michalik Anna, 2016: The use of spatial data infrastructure in environmental management: an example from the spatial planning practice in Poland. Environmental Management 58 (4): 619-635.